LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor innen kommunikasjon og medievitenskap

Søknadsfrist: 31.03.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Er du vår nye kollega innen kommunikasjon og medievitenskap?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, studiested Bodø er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen kommunikasjon og medievitenskap.

Stillingen er knyttet til faggruppen for Historie, kultur og medier, og er primært tillagt undervisning og veiledning på journalistutdanninga, deriblant master i journalistikk og kommunikasjon.

Dersom det på grunn av manglende søkertilgang, eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Ved ansettelse som universitetslektor vil fakultetet legge til rette for å utarbeide en kompetanseplan for at den ansatte på sikt kan kvalifisere seg til førstestilling.

Stillingen har daglig arbeidssted ved Campus Bodø. Arbeidsoppgaver ved andre studiesteder kan også måtte påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle et praktisk-teoretisk kommunikasjonsfag, der både produksjon og analyse av kommunikasjon på digitale flater inngår.
 • Undervise og veilede i praktisk og teoretisk kommunikasjon.
 • Undervise og utvikle kunnskap om praktiske og etiske problemstillinger i kommunikasjon.
 • Delta aktivt i arbeidet sammen med forskningsgruppen for journalistikk og nye medier

Kvalifikasjonskrav for stillingen:

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor:

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor relevant fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet. Relevante fag er samfunnsvitenskap, informasjonsvitenskap eller utdanninger med vekt på praktisk-teoretisk kompetanse på produksjon og analyse av visuell kommunikasjon.
 • For ansettelse som førstelektor kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for doktorgradsarbeid.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor:

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for alle:

 • Undervisningsspråk og arbeidsspråk er norsk, og det kreves god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk. Den som blir ansatt må kunne dokumentere å beherskelse i norsk, eller annet skandinavisk språk, tilsvarende CEFR-nivå B2 innen to år.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i engelsk.
 • Den som ansettes må ha inngående kunnskap om forskning på visuelle medier, og bruk av relevant programvare i analyse av visuell kommunikasjon.
 • Kjennskap til forskning på politisk kommunikasjon, PR, markedsføring, offentlig informasjon eller lignende.
 • Interesse for å følge trender i digital kommunikasjon og holde seg oppdatert på endringer, utvikling og innovasjon.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Utdanningsbakgrunn
 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • Relevant yrkespraksis, innenfor journalistikk eller kommunikasjonsarbeid
 • God evne til å kommunisere med studenter og kolleger, og delta aktivt i fagmiljøet
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Det vil være en fordel om søker har erfaring fra praktisk kommunikasjon

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

 • Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.
 • Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 31.03.2023

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen.
 • Fullstendig curriculum vitae (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner).
 • Bekreftede kopier av vitnemål, diplomer og relevante attester.
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av dine mest relevante publikasjoner, og en liste over disse.
 • Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene. Søkerne bes prioritere de viktigste fem arbeidene og kommentere prioriteringen
 • Utdanningsfaglig CV - ihht. utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse.
 • Kontaktinformasjon til to-tre referansepersoner (navn, relasjon til søker, telefonnummer, e-postadresse).
 • Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt utenfor EØS-området/Storbritannia må du legge ved NOKUT-godkjenning

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30071353

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS