LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Førsteamanuensis / førstelektor i pedagogikk og/eller spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 01.02.2023

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger. Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt Filiorum – Senter for barnehageforskning. Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.300 studenter og 460 ansatte fordelt på fakultetsadministrasjonen, Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.


Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk har ansvar for grunnskolelærerutdanning for 1 – 7. trinn og 5 – 10. trinn. Instituttet har ansvar for master i spesialpedagogikk, master i idrettsvitenskap, bachelor i idrett, samt årsstudium i kunst og håndverk, drama og idrett. I tillegg har instituttet ansvar for videreutdanninger i engelsk og matematikk samt veiledning av nyutdannede lærere. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø og mange av våre ansatte er også involvert i desentralisert kompetanseutvikling i nært samarbeid med skoler og skoleeiere. Det er i dag ca 90 ansatte og 900 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk og/eller spesialpedagogikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Stillingen er ledig fra 1.8.2023.

Fagområdet for stillingen er pedagogikk og/eller spesialpedagogikk, og vi søker kandidater som har særlig kompetanse innen ett eller flere av de følgende områder:

 • pedagogikk og elevkunnskap (PEL)
 • profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)
 • spesialpedagogikk i en skole for alle
 • profesjonsveiledning for lærerstudenter og nyutdannede nytilsatte lærere

Den som ansettes skal hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet. Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Den som ansettes må kunne undervise og veilede studenter i faget pedagogikk og elevkunnskap i de femårige grunnskolelærer-utdanningene. Det vil er også være aktuelt med undervisning og veiledning i ulike emner tilknyttet den samlingsbaserte masteren i spesialpedagogikk, og i valgemner som tar for seg spesialpedagogikk og inkluderende praksis i MGLU. Du vil videre kunne bli bedt om å bidra inn i arbeidet med å videreutvikle samarbeidet med ulike aktører i utdanningssystemet, blant annet gjennom universitetsskolesamarbeidet og de lokale kompetanseutviklingsordningene i grunnskolen (DEKOMP og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis). For søkere som har en særlig kompetanse innen profesjonsveiledning vil det også kunne være aktuelt med undervisning og veiledning knyttet til instituttets videreutdanningstilbud innen dette fagområdet.

Stillingene er tilknyttet instituttets faggruppe i pedagogikk hvor det er stor aktivitet med undervisning i begge grunnskolelærerutdanningene (MGL 1-7 og MGL 5-10) og undervisning i master i spesialpedagogikk. Samtidig foregår det utbredt samarbeid med andre faggrupper for å få til en best mulig lærerutdanning. Faggruppen er også en viktig deltager i strategien «Lærerutdanning 2025» der forholdet til praksisfeltet skal styrkes gjennom aktiv involvering av universitetsskoler (Storevarden skole og Lunde skole). Videre er det også stor aktivitet knyttet til desentralisert kompetanseutvikling (DEKOMP) og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, hvor ansatte ved UiS arbeider i partnerskap med ansatte i nærliggende kommuner.

Fagmiljøet er videre aktivt involvert i nasjonalt og internasjonalt forsknings-, utviklings-, og innovasjonssamarbeid knyttet til lærerutdanninger og profesjonsutvikling. I dette inngår FoU-arbeid knyttet til lærerutdannerens profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK), Mangfold og inkludering i skolen. Fagmiljøet ønsker å styrke arbeidet innenfor disse områdene.

Generell stillingsbetenkning for universitetslektor ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter førsteamanuensis med doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor pedagogikk og/eller spesialpedagogikk.

For ansettelse som førstelektor må du kunne dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innen pedagogikk og/eller spesialpedagogikk. I tillegg vil spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet tillegges stor vekt.

Du må kunne dokumentere aktivt og pågående forsknings- og utviklingsarbeid og ha potensial for fremtidig forskning/faglig utvikling på høyt nivå innenfor fagområdet.

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Du må kunne dokumentere relevant. Du må kunne dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.Du må videre kunne dokumentere grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Norsk er hovedspråket ved UiS.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Det forventes at du kan undervise og veilede på norsk eller et annet skandinavisk språk. Du må beherske norsk eller annet skandinavisk språk ved tiltredelse.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse som førsteamanuensis eller førstelektor, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Den som ansettes må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Universitetslektor

For å styrke profesjonsaspektet i lærerutdanningene ønsker vi å knytte til oss personer med fersk erfaring fra skolen. Dersom det ikke melder seg søkere som er aktuelle for fast ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor eller ansettelse i kvalifiseringsstilling, kan det bli aktuelt å tilby midlertidig ansettelse for inntil tre år som universitetslektor til søkere med slik erfaring.

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere utdanning på mastergradsnivå innenfor fagområdet og relevant praksis. Du bør også ha pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning.

Videre legges det vekt på at du har

 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra samarbeid med arbeidsliv
 • bidratt til at forskningsbasert kunnskap blir tatt i bruk i samfunnet og at du kan vise til resultater fra nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • evne til å bygge og ivareta faglige nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • gode utviklingsmuligheter, førsteamanuensis/førstelektor oppfordres til videre kvalifisering med sikte på opprykk til professor/dosent
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011/1198 kr 677.600 - 715.000 bto pr år. Universitetslektor tilbys lønn i kode 1009, kr 563 000 - 626 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet

Instituttet vil rekruttere flere menn til undervisnings- og forskerstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf: 51833545, e-post[email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • utdanningsfaglig mappe med en faglig fundert beskrivelse og diskusjon av egen utdanningsfaglig kompetanse samt relevant dokumentasjon som underbygger denne, se retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentral i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling eller publisert monografi basert på avhandlingen
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen, må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2, 3.3 og 3.4 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som førsteamanuensis/ førstelektor.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Du vil få komiteens uttalelse tilsendt så snart denne foreligger.

Dersom du ifølge søknaden ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravet kan du få denne avslått før komitevurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS