LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 12.12.2023

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.

Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Er juss ditt felt?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i rettsvitenskap. 

Fakultetet ønsker å styrke vårt rettsvitenskapelige fagmiljø. Juridisk kompetanse er sterkt etterspurt både i studiene vi tilbyr og på forskningsområdene våre. Rettsliggjøring av samfunnet tyder på at behovet vil øke. Nord universitet tilbyr allerede undervisning i en rekke juridiske emner, og har et engasjert og aktivt jussmiljø som forsker på alt fra skjellsanking til smarte byer. Fakultet for samfunnsvitenskap er et lite fakultet med nærhet til studentene og godt og kreativt arbeidsmiljø. 

Personlig egnethet er viktig. Vårt personale oppmuntres til samarbeid, noe som også forventes i denne stillingen. Fagmiljøet ved fakultetet er fordelt på to campus, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Den som ansettes vil også inkluderes i det tverrfakultære jussmiljøet på Nord.

Fakultetet søker fortrinnsvis kandidater med ph.d. i rettsvitenskap, men også søkere uten doktorgrad kan være aktuelle. Hvis ingen søkere oppfyller kravene som stilles til førsteamanuensis vil det være aktuelt å ansette førstelektor eller universitetslektor.

Norsk er arbeidsspråk for undervisning og administrasjon. Den som ansettes må kunne undervise på norsk.

Stillingen har kontorsted Bodø eller Levanger, og fakultetet praktiserer residensplikt.

Arbeidsoppgaver

Stillingen knyttes primært til undervisning i arbeidsrett. Det kan også være aktuelt å undervise i andre juridiske fag, da fortrinnsvis forvaltningsrett, kommunalrett og velferdsrett. Andre undervisningsoppgaver må kunne påregnes.

Undervisningen vil gjennomføres på flere undervisningssteder, så den ansatte må påregne noe reiseaktivitet. 

Forskningsaktivitet kan i prinsippet knyttes til alle fakultetets fagområder. 

 • Undervisning på både bachelor- og masternivå
 • Veiledning av bachelor- og masterstudenter
 • Initiativtaking til og utvikling av tverrfaglige forskningsprosjekter sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Bidra til forskningsformidling med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering, samt bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet innenfor rettsvitenskap ved fakultetet og på Nord, sammen med kollegaer

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som førsteamanuensis/førstelektor

 • For ansettelse som førsteamanuensis i rettsvitenskap kreves minimum norsk dr. juris eller norsk ph.d. i rettsvitenskap. 
 • For ansettelse som førstelektor i kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid, samt minimum norsk juridisk embetseksamen eller norsk master i rettsvitenskap. 
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Ansettelse som universitetslektor

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves norsk juridisk embetseksamen eller norsk master i rettsvitenskap.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse er et krav for stillingen. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • Det forventes at den som ansettes som universitetslektor skal jobbe for å kvalifisere seg til førstestilling etter avtale med dekan. 

Felles for alle 

 • Meget god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne. 
 • For søkere som ikke har norsk som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheter kunne dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Relevant yrkespraksis, fortrinnsvis innenfor velferdsfeltet
 • Erfaring fra forskningsarbeid og prosjektledelse
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1011 for førsteamanuensis, kode 1198 for førstelektor og kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 12.12.2023.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 5 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere arbeidene og kommentere prioriteringen. Eventuell doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht. utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30127121

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS