LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor i fysioterapi

Søknadsfrist: 23.03.2023

Høgskulen på Vestlandet

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 400 ansatte og omkring 4900 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse".

I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.

Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena.


Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.Ved Institutt for helse og funksjon er vi om lag 60 ansatte og 700 studenter med studiested i Bergen. Vi har bachelorutdanninger i ergoterapi, fysioterapi og radiografi. I tillegg har vi også masterstudium i klinisk fysioterapi med tre studieretninger, masterstudium i kunnskapsbasert praksis med tre studieretninger og tverrfaglig internasjonalt masterstudium i Healthy aging and rehabilitation. Forskning og formidling knyttet til disse fagområdene og utdanningsforskning er en viktig del av arbeidsoppgavene våre.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor innen fagområde fysioterapi ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus Bergen

Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for Helse og funksjon, fagseksjon Bachelor i Fysioterapi, Campus Bergen.

Stillingen er i hovedsak knyttet til Bachelor i Fysioterapi, men en må også påregne undervisnings- og veiledningsoppgaver på andre studietilbud i instituttet.

Fagseksjon Bachelor i Fysioterapi har ansvar for å drifte bachelor programmet «fysioterapi» som er en grunnutdanning i fysioterapi og helsearbeid. Vi har ansvar for å drifte en utdanning som kan tilby en optimal læringsarena for studenter til å bli framtidens fysioterapeuter og helsearbeidere. Praksis, forskning og innovasjon er viktig i utdanningen for å kunne ruste framtidens fysioterapeuter med kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som vil møte samfunnets behov. Vi søker en allsidig person med klinisk fagbakgrunn innen fysioterapi, med sterk interesse for pedagogikk og læring, folkehelse og innovasjon

Det er viktig at personen kan bidra til å utvikle kvalitet og samfunnsrelevans i studiene, og til forskning og utviklingsarbeid med det som mål å forbedre praksis og gi positive helseutfall.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Undervisning, veiledning og evaluering innen fagområde fysioterapi og emner knyttet til fagseksjonens studieprogram
 • Bidra til forskning knyttet til fagseksjonens studieprogram i tillegg til fakultetets forskningsprofiler
 • Bidra innen de ulike faglige institusjonsbyggende oppgavene, som for eksempel utvikling av forskningsgruppene, studiekoordinering, emneansvar og utvikling av relevante læringsformer
 • Forskning- og utviklingsarbeid med relevans for fagområde fysioterapi
 • Delta i utvikling av nye relevante forskningsprosjekt og utarbeide søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Samarbeid om utdanning og forskning internt i høgskolen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

 • For tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagt ph.d-grad og for førstelektor dokumentasjon på førstelektorkompetanse innen fagområde fysioterapi
 • Om det ikke melder seg kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor. For tilsetting som høgskolelektor må søker ha relevant mastergrad innen fagområdet og profesjonskompetanse, interesse og motivasjon for å oppnå førstekompetanse blir vektlagt
 • Offentlig autorisasjon som fysioterapeut
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid fra undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • Bred kompetanse innenfor fysioterapi, med spesialt hensikt til kommunikasjon, barne fysioterapi og livsløp
 • Erfaring med undervisning og veiledning i helsefag
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • Undervisningsspråket er til vanlig norsk og søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelse
 • God IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra relevante forsknings- og utviklingsprosjekt, iregnet erfaring med å skaffe ekstern finansiering og utvikling av forsknings- og utviklingsprosjekt med praksisfeltet
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid og/eller arbeidserfaring
 • Erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid
 • Erfaring fra primær helsetjeneste
 • Interesse for aktuelle folkehelseutfordringer
 • Erfaring med og interesse for helsefremmende arbeid
 • Erfaring med og interesse for digital helse
 • Erfaring med faglig pedagogisk utviklingsarbeid

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og ansvarlig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer
 • God evne til formidling
 • Engasjement og interesse for faglig utvikling
 • Kreativ og løysingsorientert

Utdanningsfaglig kompetanse

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål samt dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse.

For førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor eller høgskolelektor i midlertidig stilling er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, 1008 høgskolelektor.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Instituttleder Bjørg Norunn Rullestad Hafslund, Tlf: +47 55 58 55 06, E-post: [email protected]

2) Fagseksjonsleder Joost van Wijchen, Tlf: +47 55 58 78 55, E-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS