LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i rettsvitskap

Søknadsfrist: 15.02.2024

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskolane i landet, med om lag 1 900 tilsette og 16 500 studentar fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.

Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap har eit breitt utdanningstilbod både på bachelor og masternivå innan ingeniør- og naturfag, økonomiske og administrative fag, maritime fag, samfunnsvitskap og humaniora, i tillegg til phd-utdanningar i datateknologi, ansvarleg innovasjon og regional utvikling og i nautiske operasjonar. Fakultetet har 5 institutt med om lag 5 500 studentar og over 500 årsverk fordelt mellom campusane Sogndal, Førde, Bergen og Haugesund.

Handelshøgskulen HVL er eit nytt institutt med om lag 2000 studentar og 150 tilsette i Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har ansvar for fagtilbod mellom anna innan økonomi og administrasjon, innovasjon, regional utvikling, samfunnsvitskap og humaniora, til saman 11 bachelorprogram, fire masterprogram og fleire årseiningar og delstudium. Instituttet har eit sterkt fag- og forskingsmijø og er sentralt i doktorgradsprogrammet RESINNREG.

Ledig stilling ved Handelshøgskulen HVL

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har ledig ei stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i rettsvitskap ved Fakultet for teknologi, miljø og samfunnsvitskap

Om stillinga:

Stillinga er plassert ved Handelshøgskulen HVL i Fakultet for teknologi, miljø og samfunnsvitskap, ved campus Sogndal, og vil i hovudsak vera knytt til bachelorutdanninga i økonomi og jus, og årsstudiet i jus.

Handelshøgskulen HVL har eit stort fagmiljø og eit breitt studietilbod innanfor dei økonomisk administrative faga. Ved campus Sogndal tilbyr vi års- og bachelorstudium i økonomi og administrasjon, økonomi og jus, eigedomsmekling og reiselivsleiing, samt i natur- og opplevingsbasert reiseliv. I tillegg tilbyr vi masterutdannining M.Sc./siviløkonom med spesialiseringa Marketing and Innovation.

Stillinga har arbeidsstad ved campus Sogndal

Det er ønskjeleg med tiltreding i stillinga innan 1. august 2024

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vere:

 • Undervisning, rettleiing, oppfølging og sensur av studentar i juridiske emne. Hovudsakleg ved årsstudiet jus, men òg i juridiske emne ved andre studieprogram, til dømes eigedomsmekling, økonomi-og administrasjon og reiseliv.
 • Forskings- og utviklingsarbeid med relevans for stillinga sitt fagområde
 • Samarbeid om utdanning og forsking internt i FTMS og i HVL, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartar

Den som blir tilsett vil også:

 • delta i vidareutvikling av emne og studieplanar
 • delta i utvikling av nye relevante forskingsprosjekt og utarbeiding av søknadar om ekstern finansiering saman med kollegaer i fagmiljøet
 • delta i institusjonsbyggande oppgåver som studiekoordinering, emneansvar og utvikling av forskingsgruppene
 • bidra i utviklinga av fleksible utdanningstilbod retta mot regionalt arbeidsliv og livslang læring

Kvalifikasjonar:

Kriteria for tilsetting i undervisnings- og forskarstilling går fram av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Formell utdanning og kompetanse:

 • For tilsetjing som førsteamanuensis er det krav om norsk doktorgrad innanfor stillinga sitt fagområde eller tilsvarande utanlandsk doktorgrad godkjend som likeverdig med norsk doktorgrad. Søkjar må i tillegg dokumentere grunnutdanning tilsvarande ein norsk mastergrad i rettsvitskap eller tilsvarande
 • For tilsetjing som førstelektor må det dokumenterast omfattande forskings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarar ein doktorgrad. Søkjar må i tillegg dokumentere grunnutdanning tilsvarande ein norsk mastergrad i rettsvitskap eller tilsvarande
 • For tilsetjing i stilling som høgskulelektor er det krav om mastergrad i rettsvitskap eller tilsvarande
 • God kjennskap til det norske rettssystemet
 • Utdanningsfagleg kompetanse
 • Gode munnlege og skriftlege ferdigheiter i norsk og engelsk. Søkjarar må kunne undervise på norsk ved tilsetjing.

Særskilt om utdanningsfagleg kompetanse:

Ønska kvalifikasjonar

 • Undervisningserfaring frå høgare utdanning innanfor fagområdet
 • Relevant erfaring frå forskings- og fagutviklingsarbeid
 • Erfaring med kunnskapsformidling og utgreiingsarbeid

Personlege eigenskapar:

 • Sjølvstendig og ansvarleg
 • Fleksibel og tilpassingsdyktig
 • Positiv innstilling og gode evne til samarbeid på tvers av fagdisiplinar
 • Gode formidlingsevner både skriftleg og munnleg
 • Evne til å engasjere og motivere studentar

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stillinga” på denne sida.

Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå den informasjonen som ved søknadsfristen er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkjaren sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, irekna:

Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjaren sjølv laste opp attesterte omsetjingar. Om vedlegga til saman utgjer meir enn 50 MB må dei komprimerast før opplasting, eller leggjast ved som lenkje. 

Søknadane blir sendt elektronisk til eit sakkunnig utval. På bakgrunn av utvalet si vurdering vil aktuelle søkjarar bli kalla inn til intervju og prøveundervisning. Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen. 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spanande fagmiljø med moglegheiter for kompetanseheving- og utvikling
 • Moglegheit for trening i arbeidstida

Stillinga er løna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011 - førsteamanuensis, 1198 - førstelektor eller 1008 høgskulelektor.

Frå løna blir det trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at unntak frå den offentlege søkjarlista blir handsama etter reglane i Offentleglova. Søkjarar som har bede om slikt unntak, blir varsla dersom ønskje om unntak ikkje vert teke til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogelg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er av den grunn eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing, og å rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV.

Arbeids- og opphaldsløyve i Norge er ein føresetnad for å tiltre stillinga.

Høgskulen på Vestlandet er underlagt forskrift for eksportkontrollsystem, forskrifta kan bli brukt i behandlinga av søknadane.

Vi tek atterhald om at stillinga si plassering i organisasjonen kan bli endra som følgje av justeringar i HVL si interne organisering.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Instituttleiar Tone Merete Brekke, Tlf. +47 909 97 353, E-post: tone.brekke@hvl.no

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS