LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen juridiske fag (campus Bergen)

Søknadsfrist: 01.06.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 900 ansatte og 17 500 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for helse- og sosialvitskap har omkring 400 ansatte og omkring 4900 studenter. Vi har et bredt utdanningstilbud innen helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanninger og flere masterprogram. Fakultetet tilbyr ph.d.-utdanningen "Helse, funksjon og deltakelse". I tillegg har Fakultet for helse- og sosialvitskap ansvar for forskningsområdet: «Innovasjon i offentlig sektor» i ph.d.-utdanningen Responsible Innovation and Regional Development (RESINNREG), som er et samarbeid på tvers av fakultetene.


Studentene våre får omfattende ferdighetstrening i tillegg til praksis, blant annet gjennom øvelser i kommunikasjon og utprøving ved et avansert simuleringssenter, SimArena. Vi praktiserer fleksible læringsformer der studenten selv blir utfordret til å delta i forskning og utviklingsarbeid.

Ved Institutt for velferd og deltaking er vi 100 ansatte og 1300 studenter fordelt på studiestedene Bergen og Sogndal. Vi tilbyr bachelorutdanninger i sosialt arbeid, vernepleie og barnevern, og tverrfaglige masterutdanninger i sosialvitenskap, Psykisk helse og rusarbeid og Familieterapi og relasjonelt arbeid, i tillegg til andre etter- og videreutdanninger. Forskningen ved instituttet er flerfaglig og retter seg mot hele det helse - og sosialvitenskaplige feltet. Både forskning og undervisning ved instituttet har sosial deltaking som kjerneverdi. Det gjelder deltaking gjennom involvering av tjenestemottakere, samt deltaking i sivilsamfunnet, arbeidslivet og i egen individuell prosess.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en fast 100% stilling og en midlertidig 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor/høgskolelektor innen juridiske fag ved Fakultet for helse- og sosialvitskap – campus Bergen

Stillingene er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitskap, Institutt for velferd og deltaking, Fagseksjon bachelor i sosialt arbeid. Oppgavene vil være knyttet til bachelorutdanningene i sosialt arbeid, vernepleie og barnevern samt videreutdanning i helse- og velferdsforvaltning og master i sosialvitskap.

Det må påregnes undervisnings- og veiledningsoppgaver også ved andre campus.

Den midlertidige stillingen er ledig i perioden august 2023 - august 2025. Det kan være bli aktuelt å ansette i deler av stillingen, eks. i 50% eller 80% stilling, slik at stilling vil kunne kombineres med annet arbeid.

Det må fremkomme av søknaden om en søker begge de utlyste stillingene, og for den midlertidige stillingen om en søker 100% eller deler av stillingen.

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Undervisning, veiledning og evaluering innen fagområde juridiske fag og emner knyttet til instituttets bachelor, videre- og masterutdanninger, samt fakultetets forskningsprofiler
 • Bidra til forskning knyttet til fagseksjonens studieprogram i tillegg til fakultetets forskningsprofiler
 • Bidra innen de ulike faglige institusjonsbyggende oppgavene, som for eksempel studiekoordinering, herunder å ha emneansvar med ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av emner. Videre forventes å bidra til utvikling av forskningsgruppene
 • Forskning- og utviklingsarbeid med relevans for fagområdet helse- og sosial
 • Delta i utvikling av nye relevante forskningsprosjekt og utarbeide søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Samarbeid om utdanning og forskning internt i høgskolen, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

 • Master i rettsvitenskap
 • For tilsetting som førsteamanuensis er kravet avlagt ph.d-grad og for førstelektor dokumentasjon på førstelektorkompetanse, innen fagområdet sosialt arbeid
 • For tilsetting som høgskolelektor vektlegges interesse for helse- og sosiallovgivning, og motivasjon for oppnå førstekompetanse
 • Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer og internasjonaliseringsarbeid fra undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk i tillegg til engelsk
 • God IKT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kjennskap til sentrale felt innenfor NAV, barnevern, statsforvaltning eller andre helse- og sosialfaglige områder
 • Erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning
 • Erfaring fra relevante forsknings- og utviklingsprosjekt, iregnet erfaring med å skaffe ekstern finansiering og utvikling av forsknings- og utviklingsprosjekt med praksisfeltet
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid og/eller arbeidserfaring

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og ansvarlig
 • Positiv innstilling og god evne til å samarbeide med både studenter og kollegaer
 • God evne til å formidle
 • Engasjert og interessert i faglig utvikling

Utdanningsfaglig kompetanse

For søknad på fast stilling gjelder at søkere som ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål samt dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse.

For førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL .

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor /1008 høgskolelektor

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagseksjonsleder Irene Helland Vikøren e-post irene.helland.vikoren@hvl.no tlf 55 58 70 77

2) Instituttleder Svanaug Fjær e-post svanaug.fjer@hvl.no tlf 55 58 57 53

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS