LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor i bedriftsøkonomi

Søknadsfrist: 19.02.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Er du en aktiv bidragsyter innen forskning og undervisning? Handelshøgskolen Innlandet søker Førsteamanuensis/førstelektor i bedriftsøkonomi

Om stillingen

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS) er det største fakultetet under Høgskolen i Innlandet, og har totalt ca. 7000 studenter. Institutt for økonomifag har ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor i bedriftsøkonomi.

Instituttet har hatt en solid vekst, teller i dag ca. 70 medarbeidere og har aktivitet ved studiestedene Rena og Lillehammer, samt med betydelig aktivitet på Kongsvinger. Som ansatt vil man jobbe på tvers av fakultets studiesteder, institutter og vårt nyetablerte Senter for digitalisering og bærekraft. Instituttet har sterke røtter i de tradisjonelle økonomifagene som regnskap, revisjon, bedriftsøkonomi og finans, og vi har i dag et dynamisk og engasjert miljø som tenker nytt, utvikler oss (med blant annet en ny og unik bachelor i bærekraftsøkonomi) og er i økende grad internasjonale. Vi har blant annet ambisjoner om videre vekst innen forskningsproduksjon og bygge enda større forskningskultur ved instituttet.

I stillingen kommer man inn i et fagmiljø som er gode på undervisning og pedagogisk utvikling. Vi ønsker kandidater som kan være med å løfte vår forskning og vårt akkvisisjonsarbeid, tillegg til å dele vårt engasjement for undervisning.

Stillingen vil ha hovedarbeidssted på Lillehammer.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Undervisningsoppgaver på bachelor og masternivå.
 • Veiledning av stipendiater.
 • Være en aktiv bidragsyter innen forskning og akkvisisjonsarbeid, og i utvikling av studieporteføljen innenfor fagområdet.
 • Ha en aktiv rolle i studiekvalitetsarbeid.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Doktorgrad eller tilsvarende førstekompetanse i bedriftsøkonomi ihht. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere kan søkere som ved søknadsfrist tar doktorgradsutdanning i bedriftsøkonomi, og forventes å disputere innen 6 måneder etter tiltredelse vurderes for midlertidig ansettelse som høgskolelektor med avtalefestet overgang til fast stilling som førsteamanuensis etter godkjent doktorgrad.
 • Det kreves dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring, fortrinnsvis rettet mot høyere utdanning, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se:

Erfaringskompetanse:

 • Kompetanse og undervisningserfaring i bedriftsøkonomi og økonomi/virksomhetsstyring. Søkere bes oppgi hvilke fag de kan undervise i.
 • Dokumentert erfaring og resultater knyttet til forskning, publisering og akkvisisjonsarbeid.
 • God muntlig og skriftlig beherskelse og fremstillingsevne på et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) og engelsk. Søkere med annet morsmål enn norsk, eller et annet skandinavisk språk, må dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende ferdighetsnivå B2.
 • Generelt gode IKT kunnskaper.
 • Gode metodekunnskaper.

Personlige egenskaper:

 • Gode formidlingsevner.
 • Samarbeidsvillig og evne til å se sitt bidrag i helheten.
 • Aktivt til stede og engasjert i utvikling av studiestedet.
 • Ambisiøs holdning og gjennomføringsevne med tanke på å oppnå forskningsresultater.
 • Fremoverlent og engasjert i utvikling av egen undervisning.
 • Evne til å tilpasse undervisningen til ulike studentgrupper.

Instituttet vil i sin vurdering ta hensyn til hvilke undervisningsbehov vi trenger dekket. Vi vil primært vektlegge kvalitet i akademiske arbeider fremfor kvantitet, og nyere publikasjoner vil kunne vektlegges. Ved vurdering av kvalifikasjoner hensyntas karrierestadium.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kollegaer og et godt arbeidsmiljø.
 • mulighet til faglig utvikling i et åpent, nytenkende og dynamisk miljø.
 • lønn i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor etter Statens lønnsregulativ.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes oversikt over erfaring med og tanker om bruk av digitale plattformer i undervisning
 • oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • publikasjonsliste
 • inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS