LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen eldreomsorg med vekt på psykisk helse

Søknadsfrist: 04.06.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».


Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV) tilbyr et bredt spekter av utdanninger innen våre fagområder. Vi tilbyr blant annet store helse- og sosialfaglige bachelorprogram innen sykepleie, vernepleie, barnevern og sosialt arbeid, i tillegg til kroppsøving, idrett, folkehelse, og tannpleie. Vi tilbyr også en rekke masterprogram, årsstudier og kortere kurs. Relevans, utvikling, fleksibilisering og læring hele livet er viktige stikkord.

Fag- og forskningsmiljøene ved fakultetet driver en omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet. Fakultetet er ansvarlig for doktorgradsprogrammet «Helse og velferd».

HSV har et omfattende samarbeid med eksterne aktører om utdanning, praksis, forskning og utviklingsprosjekter. Vi er opptatt av å bygge forskningsprosjekter i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, og å videreutvikle samarbeid på områder for faglig utvikling av utdanningene våre. Gjennom enhet for eksternfinansiert virksomhet skreddersys ulike utdanningstilbud for offentlig og privat sektor. Fakultetet har p.t. ca 4000 studenter og 250 ansatte.

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen eldreomsorg med vekt på psykisk helse. Stillingen er knyttet til Seksjon for psykisk helse og rehabilitering med arbeidsted Elverum. Stillingen er ledig fra snarest.

Seksjon for psykisk helse og rehabilitering (PRE) er en av tre seksjoner i Institutt for helse- og sykepleievitenskap (IHS). Seksjonen tilbyr flere videreutdanninger og en masterutdanninger og har ca. 300 studenter og ca. 27 ansatte. Seksjonen ledes av seksjonsleder. Seksjonens særpreg er et sterkt fag- og forskningsmiljø, praksisnær og tverrfaglig profil, varierte undervisningsmetoder og sentral plassering både i forhold til helseinstitusjoner og helseforetak. Studieporteføljen består av fagområdene psykisk helse, rus, avhengighet, rehabilitering, samhandling, ledelse og eldreomsorg med vekt på psykisk helse.

Som ansatt blir du med i en relevant forskergruppe som for eksempet Helse og omsorg i et livsløpsperspektiv. Denne forskergruppen retter seg særlig mot å utvikle kunnskap som kan styrke sykepleiekompetansen innenfor kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. I tillegg bidrar den til å videreutvikle utdanningene innenfor sykepleie. Annen aktuell forskergruppe kan være Helsetjenesteforskning (SAMPSYK). Denne forskergruppen tar for seg samhandlingsmodeller og lokalt psykisk helsearbeid for unge og voksne. En tredje relevant forskergruppe kan være helse og mestring i et tverrfaglig perspektiv. Forskergruppen baseres på et helsefremmende perspektiv, som vektlegger hvordan personers ressurser kan styrkes for å kunne mestre og ivareta egen helse i hverdagen. Seksjonen er i tillegg tilknyttet forskergruppen Global Health og Traumeforskning.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i seksjonens utviklingsoppgaver, herunder planlegging og utvikling av eksisterende og fremtidige studier.
 • Deltagelse i forskningsgruppe.
 • Deltakelse i forskning innenfor seksjonens og instituttets områder.
 • Bidra til innhenting av eksterfinansierte forsknings-/utviklingsprosjekter innenfor relevant fagområde.
 • Undervisning og veiledning innenfor fagområdet eldreomsorg med vekt på psykisk helse.
 • Noe undervisning og veiledning i fakultetets øvrige utdanninger.
 • Studie- og programansvar.
 • Emneansvar må påregnes.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/høgskolelektor i relevant fagområde i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Det er ønskelig at du har utdanning innen helsefag og innen eldreomsorg og psykisk helse.
 • Det legges vekt på kunnskap om og erfaringer med å benytte studentaktive lærings- og vurderingsformer innen relevante fagområder.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk.
 • Tilfredsstillende digital kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid.

Erfaringskompetanse:

 • Kompetanse og erfaring som helsearbeider innen eldre og psykisk helse vil bli prioritert.
 • Det legges vekt på kunnskap om og erfaringer med å benytte studentaktive lærings- og vurderingsformer innen relevante fagområder.

Formidlingsevne og erfaring med undervisning og veiledning av studenter i høyere utdanning

Pedagogisk kompetanse: Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Personlige egenskaper:

Det er viktig at den som får stillingen kan jobbe i team. Vår nye medarbeider skal kunne tenke innovativt og fremtidsrettet. Det vil bli lagt vekt på evne til samarbeid og kommunikasjon.

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Dersom det ikke har meldt seg søker som tilfredsstiller kompetansekravene for fast ansettelse kan det foretas midlertidig ansettelse i lavere stilling, jf. universitets- og høyskolelovens §6-5.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • Lønn i stillingskode 11011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor/1008 høgskolelektor etter Statens lønnsregulativ.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • I tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt:

 • Seksjonsleder Ann-Grete Dybvik Akre, tlf: +47 625 17802, epost: anngrete.akre@inn.no

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS