LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i sykepleie

Søknadsfrist: 19.02.2024

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi en en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV) tilbyr et bredt spekter av utdanninger innen våre fagområder. Vi tilbyr blant annet store helse- og sosialfaglige bachelorprogram innen sykepleie, vernepleie, barnevern og sosialt arbeid, i tillegg til kroppsøving, idrett, folkehelse, og tannpleie. Vi tilbyr også en rekke masterprogram, årsstudier og kortere kurs. Relevans, utvikling, fleksibilisering og læring hele livet er viktige stikkord.

Fag- og forskningsmiljøene ved fakultetet driver en omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet. Fakultetet er ansvarlig for doktorgradsprogrammet «Helse og velferd».

HSV har et omfattende samarbeid med eksterne aktører om utdanning, praksis, forskning og utviklingsprosjekter. Vi er opptatt av å bygge forskningsprosjekter i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, og å videreutvikle samarbeid på områder for faglig utvikling av utdanningene våre. Gjennom enhet for eksternfinansiert virksomhet skreddersys ulike utdanningstilbud for offentlig og privat sektor. Fakultetet har p.t. ca 4000 studenter og 250 ansatte.

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig 100 % vikariat fra snarest til 31.03.2026 som førsteamanuensis/førstelektor/ høgskolelektor i sykepleie. Stillingen er knyttet til Seksjon for sykepleie med arbeidsted Elverum.

Seksjon for sykepleie er èn av tre seksjoner i Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Seksjonen har fagområdet sykepleie i sin studieportefølje, og har p.t. ca. 700 studenter og ca. 40 ansatte. Seksjonen ledes av seksjonsleder. Seksjonens særpreg er et sterkt fag- og forskningsmiljø, praksisnær profil, varierte undervisningsmetoder og sentral plassering både i forhold til helseinstitusjoner og helseforetak.

Studieåret 2023/2024 tilbyr seksjonen følgende studier:

 • Bachelor i sykepleie heltid, studiested Elverum
 • Bachelor i sykepleie heltid, studiested Kongsvinger
 • Bachelor i sykepleie deltid, samlingsbasert, studiested Elverum
 • Bachelor i sykepleie deltid, samlingsbasert, studiested Tynset

Stillingen innebærer undervisning og veiledning både i seksjonens teoriemner, men også veiledning og oppfølgning i praksisstudier. Som medarbeider er det forventet at du bidrar til utvikling av studieprogrammene både faglig og pedagogisk i både i interne utviklingsprosjekter, men også bidra til å søke eksternfinansierte utviklingsprosjekter. Vi ønsker aktiv deltagelse i en av instituttets forskergrupper. Seksjonen for sykepleie er blant andre tilknyttet forskergruppen Helse- og omsorg i et livsløpsperspektiv. Forskergruppen har som mål å utvikle innovative helse- og omsorgstjenester av god kvalitet og i tråd med pasienter, pårørende og helsepersonell sine preferanser, samt bidra til samarbeid med relevante interessegrupper (brukere, pårørende, frivillige, ledere, politikere) og internasjonale samarbeidspartnere. Forskergruppen har også som mål å bidra innen utdanningsforskning. Seksjonen er i tillegg tilknyttet forskergruppene Helse og mestring i et tverrfaglig perspektiv og Global helse.

Høgskolen i Innlandet har et utstrakt samarbeid med Sykehuset Innlandet (SI) både om praksis, fagutvikling og ph.d. i helse og velferd. Kombinerte stillinger med SI er et strategisk satsingsområde for høgskolen. Vi imøteser derfor også søkere som ønsker å gå inn i kombinerte stillinger.

Ansvar og arbeidsoppgaver 

 • Bidra til instituttets-/seksjonens forsknings- og fagutviklingsvirksomhet.
 • Bidra til å initiere og gjennomføre forsknings- og fagutviklingsprosjekter som kan involvere studenter.
 • Pedagogiske oppgaver i forbindelse med planlegging, gjennomføring og avslutning av studiene.
 • Fagutvikling og forskning gjennom nettverk, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Studentrettet arbeid – herunder undervisning og veiledningsoppgaver i ulike emner med spesielt vekt på veiledning i grupper og i praksisstudier, samt ferdighetstrening og simulering i øvingsavdeling. 
 • Bidra til god utdanningskvalitet i henhold til Høgskolen i Innlandets kvalitetssystem for utdanning

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov. 

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse: 

 • Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sykepleie i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk. 
 • Det forventes generelt god IKT kompetanse i tillegg til digital kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid.

Erfaringskompetanse: 

 • Det legges vekt på oppdatert klinisk erfaring i sykepleie innen kommunehelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten – særlig innenfor somatikk
 • Det er ønskelig med kompetanse som kan bidra til utvikling av det sykepleiefaglige feltet ved Høgskolen i Innlandet.
 • Erfaring fra undervisning og veiledning er ønskelig.
 • Erfaring med prosjektarbeid og forskning er ønskelig

Pedagogisk kompetanse: 

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende. 

Personlige egenskaper: 

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evnen til å etablere positive relasjoner
 • Evne til å formidle faglig oppdatert kunnskap på høyt nivå, og viser engasjement for fagfeltet
 • Fagmiljøets arbeidsform krever tett samarbeid mellom fagansatte og ulike fagmiljøer, og gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Er fleksibel og selvstendig

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet

Vi tilbyr 

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor/ 1008 høgskolelektor etter Statens lønnsregulativ.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • publikasjonsliste
 • inntil 10 arbeider til vurdering

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS