LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i idrettsvitenskap

Søknadsfrist: 08.10.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi en en institusjon med høy faglig kompentase, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

 

Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV) tilbyr et bredt spekter av utdanninger innen våre fagområder. Vi tilbyr blant annet store helse- og sosialfaglige bachelorprogram innen sykepleie, vernepleie, barnevern og sosialt arbeid, i tillegg til kroppsøving, idrett, folkehelse, og tannpleie. Vi tilbyr også en rekke masterprogram, årsstudier og kortere kurs. Relevans, utvikling, fleksibilisering og læring hele livet er viktige stikkord.

Fag- og forskningsmiljøene ved fakultetet driver en omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet. Fakultetet er ansvarlig for doktorgradsprogrammet «Helse og velferd».

HSV har et omfattende samarbeid med eksterne aktører om utdanning, praksis, forskning og utviklingsprosjekter. Vi er opptatt av å bygge forskningsprosjekter i samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, og å videreutvikle samarbeid på områder for faglig utvikling av utdanningene våre. Gjennom enhet for eksternfinansiert virksomhet skreddersys ulike utdanningstilbud for offentlig og privat sektor. Fakultetet har p.t. ca 4000 studenter og 250 ansatte.

Om stillingen

Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet inngikk sommeren 2022 et samarbeid med Hærens Våpenskole med felles ambisjon om å styrke gjensidig kompetanse- og kunnskapsutvikling tilknyttet menneskelig yteevne. En viktig del av samarbeidet er utvikling av digitale læringsressurser og kurs med vekt på fysisk trening, ernæring, skadeforebygging og mental trening som kan tilbys vernepliktige og ansatte i Hæren. Den som ansettes vil komme i kontakt med forskere fra HINN som besitter spisskompetanse på de nevnte områdene og personer i Hæren med ansvar for operativ yteevne. Samarbeidet er unikt i Norge og stillingen vil gi muligheter for faglig utvikling og nettverk i og utenfor akademia. Som et ledd i utviklingsarbeidet vil også stillingen inneha undervisningsoppgaver (iverksetting av utviklede læringsressurser).

Samarbeidet mellom fakultetet og Hærens Våpenskole ivaretas gjennom Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap, med Seksjon for idrett og kroppsøving som sentral aktør. Seksjon for idrett og kroppsøving holder til på Terningen Arena, Elverum. Seksjonen har cirka 25 ansatte og tilbyr blant annet studier på master- og bachelor-nivå innenfor trenerrollen. 

Vi søker etter en førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i idrettsvitenskap i et treårig engasjement i 50 % stilling. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse i stillingen. Arbeidssted vil primært være Terningen Arena, men noe reisevirksomhet til Lillehammer og Rena må påberegnes.

Ansvar og arbeidsoppgaver 

Stillingen knyttes til utvikling og drift av undervisningsemner på trenerstudiene (BA-nivå) ved Seksjon for idrett og kroppsøving i tett samspill med Seksjon for menneskelig yteevne v/ Hærens Våpenskole. Den som ansettes skal ha et særskilt ansvar for utvikling av digitale læringsressurser. Læringsressurser skal både anvendes i kurs høgskolen skal tilby Hærens Våpenskole, samt innen emner i trenerstudiene. De mest relevante fagområdene er treningslære, idrettsfysiologi, anatomi, skadeforebygging, ernæring og idrettspsykologi. Personen som ansettes skal også bidra til å utvikle nyskapende og innovative digitale læringsressurser som imøtekommer Hærens spesifikke behov.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse: 

 • Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i relevant fagområde i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Det legges vekt på kunnskap om hvordan benytte studentaktive lærings- og vurderingsformer innen idrettsvitenskapelige emner.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk. 

Erfaringskompetanse: 

 • Høy digital kompetanse tilknyttet studentrelatert arbeid og aktuelt forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Kompetanse fra utvikling og drift av digitale læringsressurser innenfor området menneskelig yteevne (særlig innen fysisk trening, fysiologi og anatomi) vil bli prioritert. Det inkluderer betydelig erfaring og kompetanse innen videoproduksjon, samt en solid forståelse for visuelt uttrykk og effektiv formidling innen digital produksjon.
 • Det er ønskelig med erfaring fra undervisning, vurdering og veiledning fra universitet- og høgskolesektoren eller andre akkrediterte utdanningsområder
 • Kjennskap til forsvaret eller andre yrker hvor menneskelig yteevne er sentral for operativ evne er ønskelig

Pedagogisk kompetanse: 

Dokumentert praktisk-pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, jf. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkere som ikke kan dokumentere pedagogisk kompetanse ved ansettelse er forpliktet til å gjennomføre høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelse.

Personlige egenskaper: 

 • Utviklings- og løsningsorientert
 • Kan arbeide selvstending under felles ansvar
 • Bidrar til en delingskultur
 • Gode samarbeidsevner
 • Stor gjennomføringsevne

Mer informasjon om de formelle kvalifikasjonskravene, se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og HINNs presisering av de pedagogiske kompetansekravene og dokumentasjonsform ved ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet

Vi tilbyr 

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor/ 1008 høgskolelektor etter Statens lønnsregulativ.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden må inneholde:

 • søknadsbrev
 • utfyllende CV med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordineringserfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, herunder oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc.
 • i tillegg ønskes inntil én sides refleksjon rundt søkerens pedagogiske grunnsyn og egne pedagogiske utvikling
 • publikasjonsliste

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes, skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kontakt Per Øystein Hansen, tlf: +4762430381 , epost: per.hansen@inn.no. 

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS