LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Forskar - Institutt for klinisk vitenskap

Søknadsfrist: 31.08.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Forskar

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk vitenskap, er det ledig fast stilling på heltid (100 %) som forsker. Stillingen er knyttet til en nylig tildelt norsk kreftforskningsforening: IIDEA (Innovative adaptive Immunotherapy Development using new Animal models). Prosjektet har midler for en periode på 3 år.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

 • Kandidaten vil være ansvarlig for utvikling og karakterisering av en ny dyremodell
 • Skrive artikler og publisere resultater i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering, stipendsøknader om prosjektmidler
 • Delta i analyse av data.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha relevant norsk ph.d.-grad eller tilsvarande doktorgrad
 • Søkerne må ha en sterk faglig bakgrunn innen IPSC-cellekultur og differensiering (dvs. evne til å lage iPSC-celler fra ulike celletyper, kan differensiere iPSC til spesifikke celletyper
 • Ha kunnskap og praksis innen molekylærbiologiske teknikker (kloning, PCR, CRISPR/CRISPRi genmålretting, sekvensanalyse)
 • Søkerne må være villige til å lære og utføre in vivo-studier (dvs. håndtering av dyr)
 • Ha praksis med grunnleggende analytiske biokjemiteknikker (western blots, proteinanalyse), og erfaring med immunologiske metoder (eks: Elisa)
 • Har erfaring med flerfarget flowcytometri og immunfluorescensfarging
 • Har erfaring med databehandling og statistikk, inkludert relevante statistikkprogrammer
 • Kandidaten kan ha gjennomført kurs i forsøksdyrvitenskap (LAS1 og LAS2)
 • Søkerne kan ha erfaring med å skrive manuskripter
 • Søkjar må vere særs god i munnleg og skriftleg engelsk

Vi kan tilby:

 • Eit godt og utfordrande arbeidsmiljø i forskingsfronten innan av preklinisk terapiutvikling
 • Løn etter lønssteg 64 (kode 1109/lønsramme 24.8) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing, for tida 583 500. For søkjarar med spesialitet lønssteg 66 (lønsramme 24.10), for tida 604 700 kr brutto pr. år for ei fulltidsstilling. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet i stillinga.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • Eit søknadsbrev der du skriv om din motivasjon, kvifor du søkjer stillinga og kvifor du passer til denne
 • Ei oversikt over utdanning og arbeidserfaring (CV)
 • Attesterte kopiar av vitnemål og relevante attestar (Søkjarar med utanlandsk utdanning må leggje ved både vitnemål på original språket og autoriserte omsetjingar)
 • Publikasjonar, vitskaplege/faglege arbeid du ønskjer at det skal takast omsyn til ved vurderinga (maks 10 i pfd) og ei liste over desse
 • Doktorgradsavhandlinga (pdf)
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)

Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som pdf vedlegg til søknaden

Følgande premiss er lagt til grunn for stillinga som forskar:

 • Forskaren skal vere medlem i forskingsgruppa som fagfeltet høyrer inn under
 • Lønsutgiftene skal om mogleg vere 100 % eksternt finansiert
 • Forskaren skal aktivt bidra med å innhente eksterne prosjektmidlar til fagmiljøet, til både seg sjølv og andre, frå NFR, EU og andre kjelder
 • Det er forventa at forskaren har sin forskingsaktivitet finansiert av prosjekta forskaren og forskingsgruppa rundt forskaren arbeider med
 • Instituttleiar kan pålegge forskaren arbeid inn mot bestemte forskingsprosjekt
 • Forskaren kan inneha verv, delta i komitear, utval m.m. innan UiB
 • Forskaren har ikkje undervisningsplikt, men forventas å rettleie master- og ph.d.- studentar i den grad dette inngår som ein naturleg del av forskingsaktiviteten i forskingsgruppa
 • Forskaren kan søkje kompetanseopprykk etter reglementet for opprykk
 • Grunnlaget for stillinga opphøyrer dersom prosjektfinansieringa opphøyrer, og ny lov om statens ansatte mv. om oppseiing og fortrinnsrett vil gjerast gjeldande for fast tilsette

Generell informasjon:

Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS