LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Forsker innen vold og overgrep i flerkulturelle samfunn

Søknadsfrist: 07.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisin er det fra 01.01.23 ledig en fast 100% stilling som forsker i vold og overgrep i flerkulturelle samfunn tilknyttet Sámi dearvvašvuođadutkama guovvdáš / Senter for samisk helseforskning (SSHF).

Institutt for samfunnsmedisin (ISM) har ca. 200 ansatte og organisert i åtte forskningsgrupper: Allmennmedisin, Helsetjenesteforskning, Kroniske sykdommers epidemiologi, Systemepidemiologi, Medical Humanities, Arktisk helseforskning, Arbeidshelse og Trygdemedisn.

Senter for samisk helseforskning (SSHF), Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Allmennmedisinsk forskningsenhet er også en del av instituttet.

SSHF er en egen enhet tilknyttet ISM. Senteret ble etablert i 2001 og jobber kontinuerlig med å bygge opp forskning og forskningsrekruttering. SSHF er hovedsakelig finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, men har også forskningsprosjekter finansiert av blant annet Sametinget, Helse Nord, Norges forskningsråd og Kunnskapsdepartementet.

Senteret har sine hovedkontorer i Tromsø og Tjeldsund, i tillegg til kontorplasser i Oslo, Levanger og Umeå. Senterets ansatte møtes jevnlig for forskningsfaglig og senteradministrativ utveksling. Det er i dag 11 vitenskapelige stillinger i ulike stillingsprosenter og 4 administrative stillinger til senterets virksomhet. I tillegg er det en kombinert forsker- og administrativ stilling knyttet opp mot SAMINOR-undersøkelsen. Senteret driver nettverksbygging rettet mot samiske, norske og internasjonale fag- og kompetansemiljøer som driver med FoU-virksomhet knyttet til urfolksrelatert helse- og levekårstematikk. I tillegg til forskning jobber SSHF med formidling, informasjon og rådgivning mot kommunale, fylkeskommunale og statlig virksomheter.

Senterets store satsing er Helse- og levekårsundersøkelse i samiske og norske bosetningsområder - SAMINOR undersøkelsen. Ettersom det er behov for å følge folkehelseprofilen over tid, samles det nå inn data og planlegges en ny stor SAMINOR-undersøkelse - SAMINOR 3. Det er viktig å øke antall inkluderte kommuner i alle de nordligste fylkene inklusiv Trøndelag. SAMINOR 3 har en tydelig formidlingsprofil og arbeidet i tredje runde av SAMINOR vil ha tette dialoger med kommuner, fylker, helseforetak og befolkningen i de kommuner studien besøker.

Stillingens arbeidsområde

Arbeidsoppgavene i den ledige forskerstillingen er primært knyttet til forskning, nettverksdannelse og utvikling av senterets virksomhet. Den som ansettes forventes å delta i etablering, gjennomføring og ledelse av forskningsprosjekter på vegne av SSHF med hovedvekt på vold og overgrep i flerkulturelle samfunn. Den ansatte skal også ha en sentral rolle i utviklingen av den epidemiologiske datainnsamlingen i SAMINOR 3 med fokus på mental helse, helseindikatorer og temaet vold i samiske og flerkulturelle områder i SAMINOR kommunene

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Faglig leder og forsker 1, Ann Ragnhild Broderstad, Telefon: 959 70 559, E-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det:

 • Helsefaglig masterutdanning, og ph.d.-grad i epidemiologi eller samfunnsmedisin.
 • Forskningskompetanse innenfor helse- og levekårstemaer om urfolk generelt eller samiske samfunn spesielt.
 • Erfaring i gjennomføring av selvstendige forskningsprosjekter som inkluderer planlegging, gjennomføring og publisering.
 • Flytende norsk eller annet skandinavisk språk, og gode engelskkunnskaper.

Det er ønskelig at kandidaten har:

 • Forskningserfaring innenfor temaer vold i nærerelasjoner.
 • Kompetanse til å sammenstille data (analyser).
 • Erfaring i formidling av forskningstemaer, spesielt temaer knyttet til vold i nære relasjoner.
 • Erfaring av utredningsarbeider i helsetjenestene.
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
 • Kunnskap i et av de samiske språkene.

Det vil bli lagt avgjørende vekt på kandidatens samarbeidsevner, motivasjon og interesse for arbeid ved SSHF, samt personlig egnethet. Det er ønskelig at den som ansettes har visjoner og ambisjoner knyttet til forskning i samiske samfunn spesielt og flerkulturelle samfunn generelt i distrikter.

Den rette kandidaten er:

 • Samarbeids- og løsningsorientert.
 • Selvstendig, målrettet og resultatorientert.
 • Systematisk og nøyaktig.
 • Kreativ og allsidig.
 • Utviklingsorientert både på egne og andres vegne, og er nysgjerrig på forskning, utdanning og formidling innen helse og samisk samfunn.
 • Selvstendig, men samtidig også en lagspiller med gode lytteregenskaper.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Vi kan tilby

 • Deltakelse i spennende forskning
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kollegaer
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. Forsker lønnes etter statens regulativ kode 1109. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.  Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Generelt

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS