LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Forsker innen romvær

Søknadsfrist: 08.08.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi / Tromsø Geofysiske Observatorium

Om stillingen

Ved Tromsø Geofysiske Observatorium er det en ledig stilling som forsker innen fagområdet romvær/romfysikk. Stillingen er tilknyttet Norsk Senter for Romvær (NOSWE).

Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO) er en enhet med ca. 10 ansatte ved Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi, UiT Norges Arktiske Universitet. TGOs hovedformål er å opprettholde de lange geofysiske tidsserier fra Norge knyttet til jordens magnetfelt og øvre atmosfære, noen som strekker seg mer enn hundre år tilbake i tid. Dette er et oppdrag UiT tok over fra Nordlysobservatoriet i Tromsø ved opprettelsen av universitetet i 1968.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens arbeidsområde

Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO) driver i dag et magnetometernettverk bestående av ca. 20 stasjoner fra Karmøy i sør til Svalbard i nord, samt en rekke både aktive og passive radioinstrumenter for vitenskapelige studier av den øvre atmosfære. For tiden utvider TGO sin instrumentdekning med riometere og ionosonder. Forskning vha. data fra TGOs instrumenter regnes som viktig for evnen til produksjon av høykvalitets data, og TGOs vitenskapelige stab er aktive innen forskningsmiljøet. TGO har også sterk industrikontakt og leverer tjenester til bl.a. boreselskaper på norsk sokkel. TGO har ansvar for Ramfjordmoen forskningsstasjon og er vertsskap for en rekke instrumenter som representerer det siste innen forskning på nordlys og øvre atmosfære.

Gjennom underavdelingen Norsk Senter for Romvær (NOSWE) tar TGO sikte på å utvikle en nasjonal rolle innen varsling og skadebegrensning knyttet til romvær. NOSWE ble formelt etablert i 2014 og har siden da vært involvert i prosjekter knyttet til European Space Agency’s Space Situational Awareness program og i samarbeid med Norsk Romsenter nasjonale prosjekter knyttet til romvær. NOSWE disponerer en varslingssal for overvåkning og evaluering av romvær som også kan fungere som utgangspunkt for mobilisert beredskap knyttet til større romvær-begivenheter. Salen er også et godt utgangspunkt for formidling om romvær og romfysikk, samt situasjonsforståelse og overvåkning av TGOs instrumenter.

NOSWE har status som Regional Warning Center i International Space Environment System (ISES) og pleier nær kontakt opp i mot utviklingen av et nasjonalt beredskapssystem knyttet til Romvær.

Du vil arbeide med:

 • Forståelsen av romværrelaterte spørsmål
 • Utvikling av produktporteføljen til NOSWE
 • Bidra i oppbyggingen og utviklingen av en nasjonal beredskap innen romvær
 • Bygge videre på kontaktflaten opp mot nasjonale aktører med interesser innen romvær både på leverandør og brukersiden
 • Ha ansvar for rapportering og kommunikasjon av romværvarsel til etablerte og nye brukere av NOSWEs tjenester
 • Aktivt søke finansieringsordninger for utviklingen av NOSWE, og for å etablere og opprettholde en større romværstab.
 • Lede prosjekter som NOSWE deltar i.
 • Ha ansvar for NOSWEs varslingssal og utvikling av denne

NOSWEs arbeid og utvikling skjer i tett samkvem med TGOs øvrige aktivitet, ikke minst som bruker av sanntidsdatastrømmen fra observatoriets instrumenter. Stillingen vil til en viss grad ha anledning til strategisk forskningsarbeid/anvendt forskning samt dataanalyse knyttet til den videre utviklingen av NOSWE.

Stillingen er underlagt TGOs leder og nestleder, og strategisk utvikling av NOSWE vil skje i samråd og samarbeid med disse. Stillingens selvstendighet vil vurderes etter hvert avhengig av kandidatens bakgrunn og erfaring.

Du må påregne en del reising både i Norge og utlandet, samt administrativt arbeid .

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av

Kvalifikasjoner

TGO er i denne stillingen på jakt etter en person med gode samarbeidsegenskaper som kan jobbe godt både i team og alene. Kandidaten skal føle seg komfortabel med å holde foredrag og delta i møtevirksomhet både i Norge og utlandet, både personlig og digitalt. Personen bør være initiativrik, tålmodig og systematisk og ha visjoner om hvordan et romværsenter skal kunne utvikle seg over både et kort og et lengre tidsperspektiv.

Kandidaten skal ha:

 • Fullført dr.grad innen romfysikk eller tilsvarende
 • Som et minimum grunnleggende kunnskaper om geomagnetisme, ionosfæriske og mangnetosfæriske strømmer samt magnetosfære- og ionosfærefysikk
 • Kunnskaper om romværs skadelige effekter
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Kjennskap til norsk romvirksomhet og romforskning både ved universiteter, i forvaltningen og ellers
 • Kjennskap til norsk samfunn og forvaltning
 • Gode programmeringskunnskaper
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på både norsk og engelsk.

Kandidaten bør ha minst to eller flere av punktene nedenfor:

 • Gode kunnskaper om årsakssammenhengen mellom begivenheter på solen og romværbegivenheter rundt jorda og øvrige planeter
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Kunnskap om varslingssystemer og tjenester.
 • Kunnskaper om romværvarsling og infrastruktur
 • Kunnskaper om bakkebaserte instrumentering spesielt egnet til overvåkning av romvær
 • Kunnskaper om næringer og aktører hvor romvær har relevans
 • Kunnskaper om radioinstrumenter og radiobølgeforplantning i atmosfæren
 • Inngående kunnskaper om geomagnetiske forstyrrelser og deres effekter.
 • Kunnskaper om radioscintillasjoner

Kandidaten bør også ha kunnskap om romvær og aktører i Europeisk og Global sammenheng.

Vi vil legge vekt på søkers personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

For stilling som forsker kode 1109 kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet

For stilling som forsker kode 1183 kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Kode 1183 forutsetter professorkompetanse

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Vi kan tilby

 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Forsker lønnes etter statens regulativ kode 1109/1183. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS