LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Forsker innen cellebiologi / immunologi

Søknadsfrist: 19.02.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Norges fiskerihøgskole (NFH) har ledig en midlertidig stilling som forsker innen cellebiologi/immunologi for en periode på tre år. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen i genetikk (RGG) og er et tiltak for å øke kompetansen innen cellebiologi og immunologi ved NFH. 

NFH er en del av Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE). Instituttet har forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i et tverrfaglig miljø. NFH er et flerfaglig institutt med ansvar for forskning og undervisning rettet mot norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. Forskning ved Norges fiskerihøgskole skjer i tett samarbeid med fakultetets og universitetets forskningsmiljøer, samt nasjonalt og internasjonalt. Forskningsaktiviteten er organisert i grupper med fokus på marine ressurser, sjømatvitenskap, genetikk, havbruk, fiskehelse, oppdagelse av marine legemidler, ressursforvaltning, havforvaltning og ressursøkonomi.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud. 

Stillingens forskningsområde (eller arbeidsområde)

Forskeren vil bli ansatt på prosjektet «Fishcomm», finansiert av Norges forskningsråd, som har som mål å studere utveksling av mitokondrier mellom primærceller fra laks. Utveksling av mitokondrier kan være en form for «førstehjelp» og/eller en mekanisme for utveksling av cellulære bestanddeler som påvirker celleaktivitet og overlevelse.

Kandidaten skal ha nært samarbeid med forskningsgruppens medlemmer og andre forskningsgrupper ved NFH og UiT. Kandidaten skal veiledere bachelor- og mastergradsstudenter og eventuelt PhD kandidater.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever

 • norsk doktorgrad innen celle biologi/immunologi eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • kompetanse innen cellebiologi
 • kompetanse innen isolering og kultivering av primærceller fra fisk, og arbeid med cellelinjer
 • kompetanse, teoretisk og praktisk, med bruk av ulike fargemetoder for å farge mitokondrier, cellemembraner og andre organeller
 • kompetanse innen genekspresjonsstudier
 • kompetanse innen og bruk av avanserte mikroskop (mer avanserte mikroskop enn lab mikroskop)
 • erfaring i veiledning av mastergradsstudenter og PhD kandidater
 • førerkort klasse B
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk, samt gode engelskspråklige evner

Kandidaten må være i stand til å arbeide selvstendig og bidra til økt kompetanse innen området. Vi søker etter en kandidat som er motivert og ambisiøs med gode kommunikasjonsevner samt samarbeidsevner. Vi forventer at forskeren er inkluderende overfor forskningsgruppens medlemmer, instituttet, andre forskningsgrupper ved UiT og overfor internasjonale forskningsgrupper. 

Det er en fordel at kandidaten i tillegg har

 • evner og erfaring i å lede forskingsprosjekter
 • evner for utadrettete aktiviteter (outreach) samt formidling
 • evner som er positive for aktiviteter innad i forskningsgruppen (møter, seminarer og lignende)
 • gode evner innen digital billedbehandling

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Søknaden

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. 

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Attester, vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • referansebrev dersom det foreligger (dersom søker ikke har publisert arbeider innen fagområdet er det viktig at kompetansene fremkommer i referansebrev)
 • kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • dokumentasjon på språkkunnskaper (se hvordan)

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi kan tilby

 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Forsker lønnes etter statens regulativ kode 1109. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil en forsker bruke mesteparten av tiden til FoU-arbeid, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Normalt avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det.

Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS