LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Forsker i eksperimentell lingvistikk

Søknadsfrist: 31.12.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen og prosjektet

Ved Institutt for språk og kultur er det ledig en midlertidig 2-årig 50 % stilling som forsker i eksperimentell lingvistikk tilknyttet forskningsprosjektet ExSynOp – Experimental approaches to Syntactic Optionality.

Prosjektet dekker flere kjerneområder innen språkvitenskap, som psykolingvistikk, språktilegnelse, fonetikk / fonologi og teoretisk språkvitenskap. Den som ansettes i stillingen forventes å delta i feltarbeid i Norge, Sverige og Danmark, og også i dataanalyse og utvikling av nye eksperimentelle paradigmer.

En beskrivelse av prosjektet finnes her. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og strekker seg fra 2020 til 2024.

Kontakt

For mer informasjon om stillingen og prosjektet ta kontakt med:

Stillingens tilhørighet

Institutt for språk og kultur (ISK) har 83 fast ansatte, 16 professor II og omlag 25 stipendiater. I tillegg kommer rundt 35 midlertidige tilsatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Instituttets kjernevirksomhet er forskning, utdanning og formidling innen språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, samt medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Instituttet har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde. Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved AcqVA Aurora Center, etablert 2020. I tillegg kommer forskningsgrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun) og språktilegnelse samt sosiolingvistikk og revitalisering, Multilingual North, Diversity, Education and Revitalisation (MULTINOR).

Instituttets forskningsmiljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap er blant annet organisert i forskningsgruppene Health, Art and Society (HAS), Russian Space (RSCPR), Interdisciplinary Phenomenology (IP), arktisk kunst og kultur (WONA og Arctic Voices), Just Literature (JUL) samt LAMCOM – Libraries, archives, and museums in the community.

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Det gis også doktorgradsutdannelse i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap.

Arbeidssted er campus Tromsø.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad i språkvitenskap, psykologi eller nærliggende disipliner.

Søkere må dokumentere forskningskompetanse og vitenskapelig produksjon innen ett eller flere av følgende felt: psykolingvistikk, språktilegnelse, fonetikk / fonologi og teoretisk språkvitenskap.

Tidligere erfaring fra datainnsamling med voksne eller barn er ønskelig.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Søkere må beherske norsk språk eller annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig, og engelsk.

Motivasjon og personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi kan tilby

 • deltakelse i et spennende forskningsprosjekt
 • gode karrieremuligheter
 • et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Hvis du mottar et personlig utenlandsstipend fra NFR, kan det i tillegg søkes om forlenget finansiering av forskerstipendiet tilsvarende utenlandsoppholdets lengde (3 til 12 måneder).

Søknad

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev med informasjon om forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen og hvordan dine interesser og erfaring passer med stillingen
 • En beskrivelse av din vitenskapelige produksjon som indikerer hvilke arbeider som er mest relevant i forhold til den utlyste stillingen, og som derfor bør vektlegges i vurderingen
 • Andre arbeider beskrives helt kort for å vise dybden i den vitenskapelige produksjonen
 • Vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.
 • CV
 • Vitnemål, vitnemålsbeskrivelse og karakterutskrift (alle grader)
 • Kontaktinformasjon til 1-2 referanser

All dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  

Forsker lønnes etter statens regulativ kode 1109. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS