LEDIG STILLING VED SINTEF

Forskere til faglag Mobilitet (Avdeling Gassteknologi) - SINTEF Energi

Søknadsfrist: 17.10.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Lyst til å jobbe i et internasjonalt ledende forskningsmiljø?

Vi søker forskere som ønsker å være med og forme fremtidens bærekraftige energiløsninger for mobilitet (transport). Avdeling Gassteknologi ved SINTEF Energi utvikler og gjennomfører prosjekter, ofte med utgangspunkt i bruk og håndtering av gasser til energi-, industri- og mobilitetsformål i et nullutslippsperspektiv.

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt. I over 70 år har vi bidratt til innovasjoner og løsninger for samfunnet og våre kunder. SINTEFs visjon er teknologi for et bedre samfunn og FNs bærekraftsmål er førende for vår virksomhet.

Faglag Mobilitet, i avdeling Gassteknologi, jobber aktivt for å utvikle prosjekter og dermed løsninger og systemer for miljøvennlig transport med utgangspunkt i avdeling Gassteknologi sine faglige styrker. Vi deltar i prosjekter innen området, nasjonalt og på den europeiske arena. Eksempler er vår deltagelse i EU Green Deal-prosjektet TULIPS, som handler om utslippsfrie flyplasser med Schiphol som ledende flyplass, og flere Grønn Plattform prosjekter som skal gi løsninger for utslippsfri maritim transport.

Avdeling Gassteknologi har 60 engasjerte medarbeidere, og en ledende rolle i flere store prosjekter innen hydrogen, CO2-håndtering (CCS), energieffektivisering og mobilitet. Vi leder det internasjonalt anerkjente Norwegian CCS Research Centre (NCCS), som er Norges forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen CCS. Vi er også vertskap for forskningssenteret LowEmission som skal hjelpe olje- og gassindustrien til å bli utslippsfri innen 2050. Videre, er vi sentrale i FME HighEFF som er forskningssenteret for energieffektivisering i industrien. Vår avdeling leder og har ledet store prosjekter i EUs forskningsprogrammer, og satser nå mot Horizon Europe. Vi er aktive i SINTEFs konsernsatsinger innen hydrogen, sol, miljøvennlig mobilitet og digitalisering. Den viktigste satsingen vår i år er Grønn plattform, der regjeringen har lagt 1 milliard på bordet for å hjelpe norsk industri med omstillingen til nullutslippssamfunnet. SINTEF deltar i 9 av 11 tildelte Grønn plattform-prosjekter, og avdeling Gassteknologi har en aktiv rolle i flere av disse.

Vi er opptatt av å utvikle og integrere komponenter, prosesser og systemer som er mest mulig bærekraftige og muliggjør nullutslippsmobilitet på en sikker og robust måte. Sentral kompetanse det er behov i vårt arbeid er system- og prosessforståelse, varmeoverføring, strømningslære, termodynamikk og optimering. Eksempler på anvendelse er luft-, vei-, og sjøtransport basert på flytende hydrogen eller ammoniakk som energibærer, og CO2-rensing av avgasser. Vi har fokus på hele verdikjeden, inkludert infrastruktur og systemer for distribusjon og håndtering av rene energibærere. Vi utvikler matematiske modeller av ulik detaljgrad, fra detaljert beskrivelse av termodynamikk, strømning og faseoverganger, modeller for analyse og optimalisering av komponenter, prosesser og overordnet analyse av verdikjeder anvendt for nullutslipps mobilitet.

Kundene du vil jobbe sammen med er både nasjonale og internasjonale virksomheter, fra små bedrifter til store globale aktører. Vi har kontinuerlig kundedialog på forsker- og ledernivå for å sikre at vi forstår kundens behov og interesser. SINTEF er en attraktiv partner for industrien som skal posisjonere seg for det grønne skiftet. Slik sikrer vi forankring og et godt utgangspunkt når vi sammen med samarbeidspartnere i industrien og akademia utvikler nye forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Sentralt i vår strategi er samspillet mellom laboratorieforsøk og matematiske modeller.

Noen eksempler på hva vi gjør i laboratoriet:

 • testing knyttet til sikkerhet ved bruk av hydrogen
 • trykkavlastning-systemer
 • testing av nye konsepter for varmevekslere
 • kondensering på nano-strukturerte overflater

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. Lagarbeid er viktig siden prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister. I tillegg til faglig utvikling, innovasjon, kommersialisering og publisering omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt. God dialog med kundene er en forutsetning for å lykkes som forsker hos oss.

Vi søker etter deg som har relevant bakgrunn på mastergrads- eller doktorgradsnivå, og som har evner og lyst til å jobbe med og utvikle våre fagområder.

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • Et verdensledende forskningsmiljø, med stor samfunnsmessig betydning
 • God ledelse og systematisk utvikling av ledertalenter
 • Et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver senest i 2020
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor flertallet av forskerne har doktorgrad
 • Konkurransedyktig og avtalefestet lønn
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger

SINTEF Energi søker Forskere til faglag Mobilitet i avdeling Gassteknologi

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS