LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker innen solenergiløsninger

Søknadsfrist: 04.01.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

(English version below)

Vil du være med å utvikle fremtidens solenergiløsninger?Vi søker medarbeidere til forskningsgruppen Solenergi og materialer i SINTEF Industri.Du vil sammen med gode kollegaer jobbe med å utvikle bærekraftige solenergiløsninger. Som del av et solid vitenskapelig miljø, vil du arbeide innenfor fleksible rammer med kunder og samarbeidspartnere. Oppgavene vil være varierte, og du vil ha store muligheter for å utvikle ideer og nye løsninger som skaper verdier. Det er en forventning om at du har høye ambisjoner for personlig og faglig utvikling, noe SINTEF vil legge til rette for.Vi ønsker nye medarbeidere fortrinnsvis på doktorgradsnivå eller med tilsvarende erfaring, og med relevant bakgrunn innenfor områder som solceller, solcellesystemer, systemdesign, IT, fysikk, og/eller materialteknologi.

Vi ser følgende kvalifikasjoner som spesielt relevante:

Erfaring og/eller kompetanse innen én eller flere av disse områdene:

 • Solcelleteknologier og -systemer, og innsikt omkring egenskaper og ytelse.
 • Dataanalyse og styring av systemer, diagnostikk, modellering og optimering.
 • Programmering.
 • Design og integrering av solenergikomponenter og -systemer.
 • Laboratoriearbeid, inkludert karakterisering og testing av systemer og komponenter.
 • Anvendt forskning, prosjektarbeid og prosjektledelse.

Vi ser spesielt etter deg som:

 • Er iderik, mulighets- og løsningsorientert, og kan omsette kundens behov til gode løsninger
 • Er initiativrik og kan holde tak i flere initiativ samtidig
 • Er analytisk, systematisk og følger prosedyrer og retningslinjer
 • Har evne til å sette deg inn i nye problemstillinger og utvikle egen faglig kompetansebase
 • Er både selvstendig og samarbeidsorientert, og kan bygge faglige- og profesjonelle nettverk
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, evt. vilje til å lære norsk

Vi tilbyr:

 • Spennende oppgaver og gode kollegaer i et internasjonalt anerkjent fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon som verdsetter gode prestasjoner
 • Deltakelse i innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i nært samarbeid med industri
 • Samarbeid med ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler
 • Fleksibel arbeidstid, lønn basert på kvalifikasjoner, bedriftsbarnehage og gode pensjons- og forsikringsordninger

Oppstart: Snarest.

Arbeidssted: Ved avdeling for Bærekraftig Energiteknologi i SINTEF Industri, Trondheim.

For ytterligere informasjon, kontakt:

 • Forskningsleder John A. Bones

________________________________________________

Scientist within solar energy solutions

Are you interested in developing the future's solar energy solutions?We are looking for new team members to the Solar energy and materials group in SINTEF Industry.Together with colleagues, you will work on developing sustainable solar energy solutions. You will work in a robust scientific environment in flexible conditions together with customers and collaborators. The tasks will be varied, and you will have large opportunities to develop new ideas and solutions having implications for value creation. You are expected to have high ambitions for your personal- and professional development, something SINTEF will facilitate for.We are primarily seeking co-workers with a PhD degree or similar experience, and relevant background within solar cells, solar cell systems, systems engineering, data science, physics, and/or material technology.

The following qualifications are particularly relevant:

Experience and/or competence in one or several of the following areas:

 • Solar cell technologies and systems, and insights into properties and performance.
 • Data analysis and systems management, including performance evaluation, diagnostics, modelling and optimization.
 • Programming.
 • Design and integration of solar energy components and systems.
 • Laboratory work, including characterization and testing of systems and components
 • R&D, project work and project management

We are looking for you who:

 • Have lot of ideas, are oriented towards opportunities and solutions, and can realize the costumers' needs.
 • Takes initiative and can simultaneously manage several initiatives
 • Have analytical skills, are systematic and follow procedures and guidelines
 • Can approach new challenges and further develop your own professional competence base
 • Work independently as well as in a team, and can build and maintain professional- and customer networks
 • Have a good grasp of written and oral Norwegian and English, or being willing to learn Norwegian.

We offer:

 • Exiting tasks in an internationally recognized, dynamic and motivating working environment
 • Great opportunities for professional and personal development in an organization that values responsibility and initiative
 • Participation in innovative national and international projects in close collaboration with industry
 • Collaboration with academic staff and students at universities and colleges
 • Flexible working hours, salary based on qualifications, day care, good pension and insurance schemes.

Start: As soon as possible.

Workplace: Trondheim, Norway.

For further information, contact Research Manager John A. Bones.

Apply for position

Questions regarding the position:

Homepage: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS