LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker innen batteri- og hydrogenteknologi

Søknadsfrist: 20.03.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som levererforskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonaltog internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratoriersom fundament, utvikler vi − i tett samarbeid med våre kunder ogsamarbeidspartnere − teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekterav markeds- og fagområder.

(English below)

SINTEF utvikler teknologi for et bedre samfunn og skaper samfunns-nytte og konkurransekraft hos kunder over hele verden. FNs bærekraftmål er førende for vårt arbeid og vi er flere år på rad kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere.

Fornybare energisystemer med energilagring vil ha en viktig rolle for gjennomføringen av det grønne skiftet. Forskningsgruppen Elektrokjemisk Energikonvertering og Systemløsninger (EES) er et ledende og anerkjente fagmiljø innen bærekraftige energiteknologier. Vi gjennomfører prosjekter fra grunnleggende forskning, via teknologiutvikling til store demonstrasjonsprosjekter og har et bredt samarbeid med industri, næringsliv og akademia, nasjonalt og internasjonalt.

Vil du være med å utvikle fremtidens energiløsninger?

Vi søker etter deg som vil jobbe med forskning knyttet til utvikling, testing, pilotering og bruk av ny energilagringsteknologi, med vekt på batteri- og hydrogenløsninger samt hybridisering av disse.

Som del av et solid vitenskapelig miljø, vil du ha varierte oppgaver med store muligheter for å utvikle idéer og løsninger som skaper verdier. Det er en forventning om at du har høye ambisjoner for personlig og faglig utvikling, noe SINTEF vil legge til rette for.

Kompetanse og/eller erfaring innen én eller flere av disse områdene er relevant for stillingen:

 • Implementering og bruk av batterier og hydrogenteknologi
 • Utvikling, testing og verifisering av batterier, hydrogenteknologi eller hybride systemer
 • Modellering, tekno-økonomisk analyse, optimalisering og simulering av teknologiske systemer
 • Anvendt forskning, prosjektarbeid og prosjektledelse

Vi søker etter deg som:

 • Har doktorgrad, eventuelt mastergrad innen energi og miljø, fornybare energisystemer, elektrokjemi, industriell økonomi, uorganisk kjemi, eller elkraft
 • Er initiativrik og løsningsorientert
 • Er analytisk, ryddig og følger prosedyrer og retningslinjer
 • Kommuniserer tydelig og direkte
 • Har evne til å sette deg inn i nye problemstillinger og utvikler egen faglig kompetansebase
 • Er selvstendig, men evner å samarbeide på tvers av organisasjonen
 • Kjenner deg igjen i SINTEF sine verdier: ærlighet, raushet, mot og samhold
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, evt. vilje til å lære norsk

Vi tilbyr:

 • Spennende oppgaver og gode kollegaer i et internasjonalt anerkjent fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon som verdsetter gode prestasjoner
 • Deltakelse i innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i nært samarbeid med industri
 • Samarbeid med ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler
 • Fleksibel arbeidstid, lønn basert på kvalifikasjoner, bedriftsbarnehage og gode pensjons- og forsikringsordninger

Oppstart: Så snart som mulig.

Arbeidssted: Ved avdeling for Bærekraftig Energiteknologi i SINTEF Industri, Trondheim.

SINTEF seeks Researcher within BATTERies and hydrogen Technology

SINTEF develops technology for a better society and creates social benefits and competitiveness among customers all over the world. The UN Sustainable Development Goals guide our work, and for several years in a row we have been named one of Norway's most attractive employers.

The research group Electrochemical Energy Conversion and System Solutions (EES) is a leading and recognized within sustainable energy technologies. We carry out projects from basic research, through technology development to large demonstration projects and have a broad collaboration with industry, business, and academia, nationally and internationally.

Do you want to help develop the energy solutions of the future?

Renewable energy systems and energy storage will play an important role in the green shift. We are looking for someone who want to work with research related to the development, testing, piloting, and use of new energy storage technology, with focus on battery- and hydrogen technologies and hybrid solutions.

As part of a solid scientific environment, you will have varied tasks with great opportunities to develop ideas and solutions that create value. There is an expectation that you have high ambitions for personal and professional development, which SINTEF will facilitate.

Competence and/or experience in one or more of the following areas are relevant to the position:

 • Implementation and use of batteries and hydrogen technology
 • Development, testing and verification of batteries, hydrogen technology or hybrid systems
 • Modelling, techno-economic analysis, optimization, and simulation of technology systems
 • Applied research, project work and project management

We are looking for you who:

 • Have a doctorate or a master's degree in energy and environment, renewable energy systems, electrochemistry, industrial economy, inorganic chemistry or electric power
 • Takes initiative and are solution-oriented
 • Are analytical, orderly and follows procedures and guidelines
 • Communicates clearly and directly
 • Has the ability to familiarize yourself with new issues and develop your own professional competence base
 • Are independent, but can collaborate across the organization
 • Recognizes SINTEF's values: honesty, generosity, courage, and unity
 • Has good oral and written presentation skills in Norwegian and English, or willingness to learn Norwegian

We offer:

 • Exciting tasks together with good colleagues in an internationally recognized academic environment
 • Good opportunities for professional and personal development in an organization that values good performance
 • Participation in innovative national and international projects in close cooperation with industry
 • Cooperation with employees and students at universities and university colleges
 • Flexible working hours, salary based on qualifications, company daycare and good pension and insurance schemes

Start-up: As soon as possible. Workplace: At the Department of Sustainable Energy Technology at SINTEF Industry

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS