LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker / Seniorforsker innen prosessmetallurgi

Søknadsfrist: 11.12.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

Har du lyst til å forske på løsninger for å bidra til fremtidig bærekraftig metallproduksjon?

Ønsker du å bidra til å utvikle teknologi for et bedre samfunn? For å realisere det grønne skiftet er det viktig å utvikle en industri som kan møte fremtidens utfordringer.

I SINTEF jobber vi i tett samarbeid med industrien for å utvikle løsninger for å realisere konkurransedyktig og klimavennlig metallproduksjon. Forskningsgruppen Prosessmetallurgi og råmaterialer er en del av avdelingen Metallproduksjon og prosessering ved SINTEF Industri. Vårt hovedfokus er produksjon av silisium, ferrolegeringer og stål. Her bidrar vi til å utvikle nye "grønne" prosesser og bærekraftige råmaterialer gjennom grunnleggende forskning samt ved anvendt forskning frem til industrialisering. Mye av oppdragsforskningen gjøres i samarbeid med norsk metallurgisk prosessindustri med vekt på teknologiutvikling for energieffektive prosesser, reduserte klimagassutslipp, bruk av nye materialer og resirkulering. Samtidig har vi et betydelig samarbeid med partnere internasjonalt, både gjennom internasjonal industri og EU-prosjekter.

Gruppen består i dag av 24 personer. Vi jobber tett sammen med andre grupper i SINTEF og har i tillegg tett samarbeid med NTNU. Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter innen flere områder. I tillegg til faglig utvikling omfatter forskerarbeidet rapportering og publisering, prosjektledelse og prosjektutvikling, formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt. Gruppen drifter internasjonalt anerkjente laboratorier for høytemperaturprosesser med muligheter for forsøkskjøring som spenner fra labskala til pilotskala. Lagarbeid er viktig da prosjektene vanligvis krever innsats fra flere spesialister.

Til vår gruppe Prosessmetallurgi og råmaterialer søker vi deg med sterk faglig kompetanse, erfaring og interesse innen høytemperaturprosesser for produksjon av silisium, ferrolegeringer, stål og andre metaller. Aktuelle fagområder er: prosessmetallurgi, reduksjonsprosesser, slagger, metallotermisk reduksjon, plasmateknologi samt råmaterialer for metallproduksjon, hvorav sistnevnte inkludere både malmer og spesielt nye reduksjonsmaterialer som biokarbon og hydrogen. Gjenvinning og resirkulering av bi-strømmer fra metallurgiske prosesser er i tillegg aktuelle tema. Stillingen vil gi deg mulighet til å arbeide i et miljø med engasjerte og dyktige forskere hvor du får mulighet til å følge forskningsprosjekt fra idé til prosjektavslutning.

Vi søker etter personer som har:

 • PhD eller tilsvarende forskerkompetanse innen relevante fagområder
 • Erfaring fra og kompetanse om høytemperatur prosesser innen forskning eller industri
 • Kompetanse om ferrolegeringer, silisium, stål eller produksjon av andre metaller
 • Interesse for å bidra til å omsette industriens behov til løsninger
 • Gode analytiske evner
 • Erfaring og interesse for prosjektutvikling og prosjektledelse
 • Stor kapasitet og trives med å holde tak i flere initiativer samtidig
 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • En tydelig og direkte kommunikasjonsform
 • God framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Det er forventet at du i stor grad er selvdrevet samtidig som man arbeider for å realisere SINTEF sin visjon om teknologi for et bedre samfunn som et lag.

Du må kjenne deg igjen i SINTEFs grunnverdier: ærlighet, raushet, mot og samhold.

Vi tilbyr:

 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø som er i vekst og utvikling
 • Inkluderende og trivelig arbeidsplass med gode kolleger, faglig og sosialt
 • Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons-, forsikrings og velferdsordninger
 • Konkurransedyktig lønn

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater. Vi er fleksible med hensyn på oppstartstidspunkt, men snarlig tiltredelse er fordelaktig.

Researcher/Senior researcher within process metallurgy and raw materials

SINTEF is one of the largest independent research organizations in Europe. Over the last 70 years, we have created value and innovation through knowledge generation and development of technological solutions that are brought into practical use. Today, SINTEF is a broadly based, multidisciplinary research institute with international top-level expertise in technology, medicine and the social sciences, striving to implement our vision, 'Technology for a better society'. SINTEF is non-profit, and all margin is re-invested into building state-of-the-art infrastructure and developing new research.

The research group Process metallurgy and Raw materials is part of the department Metal Production and Processing at SINTEF Industry. We work mainly with research within silicon, ferroalloys and steel, but also other metals. We contribute to the green shift through development of new processes by research in the whole span from fundamental research through applied research and development in various scales and up to industrialization. Much of the research is done in collaboration with the Norwegian metallurgical process industry. At the same time, we have significant cooperation with partners internationally, both with international industry and through EU-funded projects. The group operates internationally acknowledged laboratories with possibilities of running experiments in labscale as well as pilot scale.

The group currently consists of 24 employees. We work closely together with other groups in SINTEF and in addition we have close cooperation with NTNU (The Norwegian University of Science and Technology).

We would now like to strengthen our team with an engaged scientist with experience and knowledge within high temperature processes for production of silicon, ferroalloys, steel and other metals. Topics of interest are process metallurgy, reduction processes, slags, metallothermic reduction, plasma technology as well as raw materials for metal production, where latter includes both ores and new reductants as biocarbon and hydrogen. Recovery and recycling of valuable elements from by-streams from metallurgical processes are also relevant topics.

We are looking for a scientist who have:

 • PhD or equivalent research competence in relevant areas
 • Experience and competence about high temperature processes acquired from research or industry
 • Competence about ferroalloys, silicon, steel or production of other alloys
 • Good analytical skills
 • Interest in project development and project management
 • Interest in contributing through research to development of a future sustainable industry
 • Results orientated and good implementation skills
 • Good presentation skills in English, both written and spoken
 • Recognize SINTEF's values: honesty, generosity, courage and unity

The position will give the opportunity to work in an international environment with committed and skilled researchers where you get to follow a research project from idea to project completion.

We also offer:

 • Exciting scientific activities in an international professional environment that is growing
 • Great opportunities for professional and personal development in an organization where responsibility and initiative are valued
 • Participation in innovative national and international projects in close collaboration with industry
 • Competitive salary according to SINTEF's salary system, good welfare arrangements, flexible working hours, child day care facilities, good pension and insurance schemes

We want to hear from relevant candidates as soon as possible. We are flexible with respect to start time, but early entry is advantageous.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS