LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker / Seniorforsker innen Kjemiteknikk og Prosessmodellering

Søknadsfrist: 30.06.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

Forskningsinstituttet SINTEF Industri, ved sin avdeling for prosessteknologi, har en mulighet for en forsker i Research & Development (FoU) -funksjonen i Trondheim, Norge.Stillingen er i forskningsgruppen Kjemisk prosess- og miljøteknologi. Gruppen har rundt 20 medlemmer, hvorav de fleste er forskere med bakgrunn innen kjemiteknikk og kjemi. Gruppen utfører forskning av høy industriell relevans for et bredt spekter av kunder. Viktige markedsområder er CO2 fangst, bioraffinaderier, prosessdigitalisering og hydrometallurgi.

Kandidaten vil være hovedansvarlig for avanserte modelleringsverktøy for en rekke tema inne kjemiske prosesser, CO2 fangst og gass separasjon. Kandidaten forventes å jobbe som en del av et tverrfunksjonelt team i samarbeid med FoU-personell innen en rekke applikasjonsområder.

En viktig rolle vil være å utføre avansert prosess simulering i verktøy som Aspen og ChemCad. Forskningsgruppen har interne prosessmodeller, og det vil være behov for å vedlikeholde og utvikle disse.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • En M.S., Ph.D. eller tilsvarende forskningskompetanse innen kjemiteknikk
 • Spesifikk kompetanse innen prosessmodellering, simulering og kontroll
 • Erfaring med kommersielle simuleringsverktøy (f.eks. Aspen, ChemCad)
 • Kunnskap om gass separasjonsteknologi (CO2 fangst) og termodynamikk
 • Interesser i å starte FoU-prosjektutvikling
 • Evnen til å kommunisere og produsere rapporter av høy kvalitet på engelsk
 • Kandidaten må være kunde- og forretningsorientert, med drivkraft og kapasitet til å levere resultater og oppfylle kundens forventninger
 • Erfaring med prosjektledelse er ønsket, men ikke nødvendig

Vi tilbyr:

 • Et motiverende, internasjonalt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for profesjonell og personlig utvikling i en organisasjon som verdsetter ansvar og initiativ
 • Gode muligheter til å påvirke ditt eget arbeid og din egen prosjektportefølje
 • Deltakelse i innovative innenlandske og internasjonale prosjekter som fremmer faglig utvikling i nært samarbeid med industrielle partnere
 • Kollegaer som ønsker å gjøre en forskjell
 • Fleksibel arbeidstid, en konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger og gode ytelser til de ansatte

Kommentarer:

Dette er en av tre stillinger som er utlyst i gruppen, kandidater oppfordres til å søke selv om de ikke passer perfekt til noen av de spesifikke stillingene. Arbeidssted vil være på Gløshaugen.

Søknad sendes inn elektronisk inkludert CV, kopi av vitnemål og andre vedlegg som direkte understøtter kvalifikasjoner til stillingen, f.eks. attester o.l.

Søknadsfrist er 30.06.2021 

Research Scientist/Senior Research Scientist – Chemical Engineering and Process Modelling

The Research Institute SINTEF Industry, by its department for Process Technology, has an opportunity for a Chemical Engineer in the Research & Development (R&D) function located in Trondheim, Norway. The position is in the Chemical and Environmental Process Engineering research group. The group has around 20 members, most of which are scientists with background in chemical engineering and chemistry. The group carries out research of high industrial relevance for a broad range of clients. Key market areas are CO2 capture, biorefineries, process digitalization and hydrometallurgy.

The candidate will be primarily responsible for providing advanced modelling capabilities to a variety of chemical engineering, CO2 capture and gas separation problems. The candidate will be expected to work as part of a cross-functional team in partnership with R&D personnel in a variety of applications areas.

An important role will to carry out advanced process simulation in tools such as Aspen and ChemCad. The research group has inhouse codes and there will be a need to maintain and develop these.

Desired qualifications:

 • A M.S., Ph.D., or equivalent research competence in chemical engineering
 • Specific competence within process modelling, simulation and control
 • Experience with commercial simulation tools (e.g. Aspen, ChemCad)
 • Knowledge of gas separation (CO2 capture) technologies and thermodynamics
 • Interests in initiating R & D project development
 • The ability to communicate and produce high-quality reports in English
 • The candidate must be client- and business-oriented, with the drive and capacity to deliver results and meet client expectations
 • Experience with project management is desired, but not required

We offer:

 • A motivational, international working environment
 • Excellent opportunities for professional and personal development in an organization that values responsibility and initiative
 • Excellent opportunities to influence your own work and your own project portfolio
 • Participation in innovative domestic and international projects that promote professional development in close collaboration with industrial partners
 • Colleagues who want to make a difference
 • Flexible working hours, a competitive salary, excellent pension and insurance arrangements, and good employee welfare benefits

Comments:

This is one of three positions being advertised in the group, candidates are encouraged to apply even if they are not a perfect match for any of the specific positions. Working location will be the Gløshaugen campus (where SINTEF is co-located with NTNU).

Applications are submitted electronically including CV, copy of diploma and other attachments that directly support qualifications for the position, e.g. certificates and the like.

The application deadline 30 June 2021

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS