LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker / Seniorforsker – Materialer og fluider for brønnanvendelser

Søknadsfrist: 08.11.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

Vil du være med å utvikle materialer og innovative løsninger for fremtidens brønn- og boreteknologier?

SINTEF Industri ved faglag Boring&brønn har sentrale roller i flere senter der det utvikles løsninger for sikker og effektiv boring, brønnetablering og brønnplugging. Stikkord for utviklingsprosjektene er lavt karbon-fotavtrykk, betydelig kostnadsreduksjon og løsninger som er sikre mot utslipp. Anvendelsene dekker både olje- og gass, CO2-lagring og jordvarme. Sammen med våre engasjerte oppdragsgivere og partnere i industri og akademia har vi ambisjoner om å utvikle konkurransedyktige løsninger som er attraktive for klimavennlig utnyttelse av både fossile og fornybare energikilder.

Faglaget leder SWIPA, et nyetablert senter for innovasjonsdrevet forskning innenfor brønnintegritet og brønnplugging, med over 20 partnere fra industri- og forskning. Videre har vi regien for etablering av Norwegian P&A Laboratories, en større norsk infrastruktur for forskning på brønnplugging, nylig bevilget av Forskningsrådet.

Faglaget Boring&Brønn har særlig sterk kompetanse innenfor eksperimentell karakterisering av borevæskeytelse og egenskaper til brønnmaterialer samt modellering av nedihulls strømning. Dette er kompetanser som er sentrale for å redusere kostnader for henholdsvis plugging og forlating av brønner (P&A) og automatisering av boreoperasjoner.

Vi ønsker oss kreative forskere/seniorforskere som holder et høyt faglig nivå, og som kan initiere og lede forskningsprosjekter innenfor sitt fagfelt.

Vi oppfordrer også nyutdannete til å søke.

Ønsket kompetanse og erfaring for stillingen er:

 • Formell kompetanse på PhD eller Master-nivå innen fysikk, kjemi, materialteknologi, eller andre relevante fagområder
 • Kompetanse/erfaring med eksperimentalarbeid, eksperimentelt design, dataanalyse og matematisk beskrivelse av resultater

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • God gjennomføringsevne og leveranseorientert
 • Engasjert, nysgjerrig og ambisiøs
 • Selvstendig, fleksibel og lærevillig
 • Nøyaktig, strukturert og ryddig
 • Evne og lyst til å etablere faglige nettverk, vitenskapelig og industrielt
 • Generøs - deler og gjør andre gode
 • God framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Blir motivert av muligheten til å utvikle teknologi for et bedre samfunn

Vi tilbyr:

 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø som er i vekst og utvikling
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Synes du dette virker spennende og vil høre mer? Ta gjerne kontakt.

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater.

Scientist/Senior Scientist

Will you join in developing the materials and fluids for the well applications for the future?

SINTEF Industry`s Drilling&well team possesses key roles in several research centres where safe and efficient drilling, well construction and well plugging are targeted. Keys for the development projects are low carbon footprint, considerable cost reduction and non-discharge solutions.

The applications cover both oil& gas, CO2 storage and geothermal energy. Together with our engaged partners in industry and academia, our ambition is to develop competitive solutions which are attractive for environmentally friendly utilisation of both fossil and renewable energy.

The team is leading SWIPA, a centre for innovation-driven research on well integrity and well plugging, with more than 20 partners from industry and research. Further on, we are leading the establishment of Norwegian P&A Laboratories, a major Norwegian infrastructure for research on plugging and abandonment of wells, recently granted by the Research Council Norway.

The Drilling&Well team possesses particularly strong competences within the characterisation of drilling fluid performance and properties of well materials and the modelling of downhole flow conditions during drilling. These competences are essential for being able to reduce costs and to implement solutions for plugging and abandonment of wells and for automation of the drilling operation.

We are seeking scientists/senior scientists at a high professional level, able to initiate and manage research projects within their professional area.

Requested competence and experience for the position:

 • Formal competence at PhD or MSc levels within physics, chemistry, material science or other relevant subjects
 • Competence /experience within experimental work, experimental design, data analysis and mathematical description of results

Personal skills:

 • Good skills on cooperation
 • Ability to maintain progress and deliver
 • Engaged, curious and ambitious
 • Self-propelled, flexible and able to learn
 • Accurate and structured
 • Ability and willingness to establish professional network with academia and with industry
 • Generous - shares and able to elevate colleagues` performance
 • Good communication skills, orally and in written
 • Motivated by the possibility to develop technology for a better society

We offer:

 • Exciting and independent work tasks in an international environment in continuous development
 • Great possibilities for professional and personal development in an organisation where responsibility and initiative are highly appreciated
 • Flexible working time, proper pension and insurance arrangements, attractive welfare programs and competitive salary

Are you attracted by this and want to get more information? Please contact us.

We want to hear from candidates as soon as possible.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS