LEDIG STILLING VED SINTEF

Forsker / Seniorforsker / forretningsutvikler innen hydrogenteknologi

Søknadsfrist: Løpende

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn:

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

Vi søker medarbeidere til å styrke vårt team innen hydrogenteknologi

Som en del av et solid vitenskapelig miljø, vil du bidra til å etablere og utvikle hydrogenteknologi på komponent, system-, og/eller verdikjedenivå.

Du bør ha mastergrad eller doktorgrad, eller annen relevant erfaring, fortrinnsvis innen elektrokjemi, materialteknologi, systemdesign, eller kybernetikk.

Avhengig av utdanning og erfaring forventes du å bidra til å etablere, gjennomføre og lede nasjonale og internasjonale prosjekter, eventuelt legge til rette for videreutvikling av relevant infrastruktur/lab. Erfarne forskere eller forretningsutviklere forventes å ha ansvar for prosjekter og kunderelasjoner, samt å koordinere salgs- og markedsføringsaktiviteter innen strategiske markedsområder.

Du vil ha varierte oppgaver med gode muligheter for å utvikle idéer og løsninger som skaper samfunnsverdi. Det er en forventning om at du har høye ambisjoner for personlig og faglig utvikling, noe SINTEF vil legge til rette for.

Vi anser følgende kvalifikasjoner som spesielt relevante:

 • Betydelig erfaring innen hydrogenfeltet og utvidet kunnskap om relevante bruksområder, industri og forskningsbehov.
 • Solid oversikt over- og forståelse av elektrolyse- og brenselcelleteknologi, samt grønn hydrogen/ammoniakk produksjon, lagring og sluttbruk.
 • Erfaring fra laboratoriearbeid, inkludert karakterisering og testing av komponenter og/eller systemer.
 • Erfaring med design og integrering av hydrogenteknologi i energi- eller transportsystemer, samt hybridisering med batterier.
 • Erfaring med dataanalyse og styring av systemer, inkludert diagnostikk, modellering og driftsoptimering.
 • Anvendt forskning, prosjektarbeid og prosjektledelse.

Vi ser spesielt etter deg som:

 • Er iderik, mulighets- og løsningsorientert, og kan omsette kundens behov til gode løsninger.
 • Er initiativrik og kan holde tak i flere initiativ samtidig.
 • Er analytisk, systematisk og følger prosedyrer og retningslinjer.
 • Har evne til å sette deg inn i nye problemstillinger og utvikle egen faglig kompetansebase.
 • Er både selvstendig og samarbeidsorientert, og kan bygge faglige- og profesjonelle nettverk.
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, evt. vilje til å lære norsk.

Vi tilbyr:

 • Spennende oppgaver og gode kollegaer i et internasjonalt anerkjent fagmiljø.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon som verdsetter gode prestasjoner.
 • Deltakelse i innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i nært samarbeid med industri.
 • Samarbeid med ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler.
 • Fleksibel arbeidstid, lønn basert på kvalifikasjoner, bedriftsbarnehage og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Oppstart: Etter avtale.

Arbeidssted: Ved avdeling for Bærekraftig Energiteknologi i SINTEF Industri, Trondheim eller Oslo.

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt forskningsleder Kyrre Sundseth, [email protected], tlf. +47 901 22 501. 

OPEN CALL:

SCIENTIST/ SENIOR SCIENTIS/ BUSINESS DEVELOPER WITHIN GREEN HYDROGEN TECHNOLOGY

We are looking for new colleagues to strengthen our team on hydrogen technology.As a member of a solid scientific environment, you will contribute to the development of hydrogen technology on a component, system, and/or value-chain level.

You hold a master's or PhD degree or comparable/equivalent experience in a relevant area, such as electrochemistry, chemical engineering, material technology, engineering, or cybernetics.

Depending on your education and experience, you are expected to contribute to the acquisition, establishment, and planning of new projects as well as arrange for the development of relevant hydrogen infrastructure/laboratories. Experienced researchers or business developers will additionally have responsibilities within customer relations and project management, coordination of sales- and marketing activities, as well as ensuring a high degree of quality in your own- as well as your colleagues' work on strategic areas.

Your tasks will be varied, and you will have large opportunities to develop new ideas and solutions having implications for value creation. You are expected to have high ambitions for your personal- and professional development, something SINTEF will facilitate for.

The following qualifications are particularly relevant:

 • Significant experience in the hydrogen field and extensive knowledge about relevant usage, key industry, and research needs.
 • Solid overview and understanding of electrolysis and fuel cell technology, as well as green hydrogen/ammonia production, storage and end-use.
 • Experience in laboratory work, including characterization and testing of hydrogen components and/or systems.
 • Experience in design and integration of hydrogen technologies in energy- or transportation systems as well as hybridisation with batteries.
 • Experience in data analysis and systems management, including diagnostics, modelling and optimization.
 • R&D, project work and project management.

We are looking for a co-worker who:

 • Has a lot of ideas, is oriented towards opportunities and solutions, and can realize the costumers' needs.
 • Takes initiative and can simultaneously manage several initiatives.
 • Has analytical skills, is systematic and follows procedures and guidelines.
 • Can approach new challenges and further develop own professional competence base.
 • Works independently as well as in a team and can build and maintain professional- and customer networks.
 • Has a good grasp of written and spoken Norwegian and English, or is willing to learn Norwegian.

We offer:

 • Exciting tasks in an internationally recognized, dynamic, and motivating working environment.
 • Great opportunities for professional and personal development in an organization that values responsibility and initiative.
 • Participation in innovative national and international projects in close collaboration with industry.
 • Collaboration with academic staff and students at universities and colleges.
 • Flexible working hours, salary based on qualifications, day care, good pension, and insurance schemes.

Start: After agreement

Workplace: At the department of Sustainable Energy Technology in SINTEF Industry, Trondheim or Oslo, Norway.

For further information about the position, contact Research Manager Kyrre Sundseth, [email protected], phone: +47 901 22 501.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS