Spennende jobbmulighet ved Gruppe for arbeidstoksikologi ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)!

1–2 forskerstillinger med mulighet for fast ansettelse

Søknadsfrist: 31.08.2022

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet på arbeidsmiljø- og helseområdet. Vi er en underliggende etat av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Visjonen vår er at norsk arbeidsliv skal være i stand til å forebygge sykdom og fremme god helse og skape verdier gjennom å utvikle bærekraftige arbeidsmiljøer.


Virksomheten omfatter forskning, utredning, undervisning, rådgivning og kommunikasjon. Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass med ca. 140 ansatte, hvorav halvparten har eller er i ferd med å avlegge doktorgrad. STAMI-forskere har på 2000-tallet publisert ca. 1.100 vitenskapelige publikasjoner.

Vil du jobbe med spennende forskningsproblemstillinger innen arbeidsmiljø og helse?

Om stillingen

Du skal studere biologiske mekanismer for utvikling av utvalgte helseplager (lungeinflammasjon, KOLS, fibrose, hjertekarsykdommer og nevroinflammasjon) som følge av eksponering for kjemikalier, partikler og biologiske agens. Det skal brukes cellebiologiske, toksikologiske, molekylærbiologiske og mikrobiologiske metoder.

Du skal bidra i prosjekter som kartlegger biologiske agens og deres virkningsmekanismer ved hjelp av OMICS og metagenomiske metoder i relevante bransjer i norske virksomheter.

Kunnskapen generert i forskningsprosjektene skal kunne brukes for fornyelse og videreutvikling av RegToks verktøy, slik som ny generasjonsrisikovurderingsverktøy (New Generation Risk Assessment) for fastsettelse av grenseverdier for kjemikalier og biologiske agens av norske arbeidsmiljømyndigheter.

En av stillingene er tiltenkt å ha hovedfokus på RegToks og TEG sitt arbeid.

Om forskningsgruppen

Gruppe for arbeidstoksikologi (TOKS) er en av forskningsgruppene ved område for forskning og kjernefag på STAMI. Gruppen består av 24 medarbeidere (forskere, rådgivere, postdoktorer, stipendiater, studenter og ingeniører).

TOKS forsker på helseeffekter av kjemiske og biologiske forurensninger i arbeidsmiljøet og studerer mekanismer for hvordan helseskader kan skje. Målet er å skaffe vitenskapelig kunnskap om hvordan forskjellige kjemikalier, partikler og biologiske agens fører til uhelse hos norske arbeidstakere. Vi bruker avanserte arbeidsmiljørelaterte in vitro modeller, deriblant realistiske eksponeringsmodeller som ALI (Air Liquid Interface), for å simulere eksponering til kjemisk-biologiske agens i arbeidsmiljøet i laboratoriet. Videre anvendes det 2-D og 3-D cellemodeller for å identifisere sensitive biologiske og molekylære biomarkører, og for å forstå biologiske mekanismer.

TOKS leder flere forskningsprosjekter og er en aktiv bidragsyter i mange nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

På nåværende tidspunkt deltar TOKS i fem EU-Horizon 2020 prosjekter i tett samarbeid med de andre forskningsgruppene på instituttet. Gruppen jobber også med regulatorisk toksikologi (RegToks) og leder Toksikologisk Ekspert Gruppe for Grenseverdier (TEG) som lager det vitenskapelige grunnlagsmateriale for fastsettelse av grenseverdier for kjemikalier, av arbeidsmiljømyndigheter.

Dine arbeidsoppgaver

 • Gjennomføring av laboratorieforsøk som har til hensikt å identifisere biologiske mekanismer for helseeffekter ved inhalasjon av kjemikalier, partikler og mikroorganismer ved å bruke molekylærbiologiske, biokjemiske, cellebiologiske, mikrobiologiske og analytiske teknikker
 • Validere in vitro resultater in vivo
 • Karakterisering av sammensetningen av mikroorganismer fra (bio)aerosolprøver fra relevante arbeidsmiljøprøver
 • Deltakelse i TEG sitt arbeid med grenseverdier
 • Publikasjon av fagfellevurderte artikler, samt utarbeidelse av forskningssøknader og prosjektrapporter.

Som forsker vil du arbeide tett opp mot fagfeltene toksikologi, molekylærbiologi og mikrobiologi, både ved å være tett på forskningsoppgaver og ved å spille en sentral rolle i metodeutvikling og deltakelse i regulatorisk toksikologi ved TOKS. 

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har:

 • Doktorgrad, eller tilsvarende utdanning fra utlandet innen ett eller flere av de biologiske/biomedisinske fagene toksikologi, molekylær/cellebiologi, mikrobiologi, fysiologi, biokjemi, bio/nanoteknologi, medisin, veterinærmedisin eller annet relevant fagområde
 • Erfaring og kunnskap om relevante metoder innen toksikologi, celle/molekylærbiologi eller mikrobiologi
 • Meget gode muntlig og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk. Det er et krav at den som tilsettes må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig, på nivå C1. Dette er nødvendig for å sikre presis kommunikasjon og god dialog med eksterne prosjektinteressenter som for eksempel norske arbeidsmiljømyndigheter og bedrifter hvor dialogen foregår på norsk.

Det er ønskelig om du har:

 • Postdoktorerfaring etter avlagt doktorgrad
 • Prosjektledererfaring og søknadshistorikk om forskningsmidler (liste over prosjekter og søknader skal vedlegges søknaden)
 • Erfaring med databehandling (analyse/tolking), og erfaring med skriving av publikasjoner basert på laboratoriearbeidet (publikasjonsliste skal vedlegges søknaden)
 • Kjennskap til og/eller erfaring med in vivo forsøk med FELASA-C godkjenning
 • Praktisk erfaring med arbeid med bioaerosoler og/eller mikroorganismer vektlegges
 • Erfaring med eller kunnskap om prøvetaking fra arbeidsplasser, inkludert prøvebearbeiding og prøveanalyse.

Personlige egenskaper

 • Praktisk anlagt med interesse for temaet arbeidsmiljø og helse generelt, og spesielt helseeffekter av kjemikalier og biologiske agens
 • Innovativ og faglig nysgjerrig med et ønske om å følge utviklingen i et fagfelt i rask utvikling.
 • Evne til å jobbe systematisk og selvstendig, nøyaktig, prioritere og høy gjennomføringsevne
 • Evne til å utøve tverrfaglig forståelse og finne gode løsninger
 • Evne til å kommunisere godt og samarbeide med andre.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Hos oss får du:

 • Et dynamisk og hyggelig tverrfaglig forskningsmiljø
 • Samarbeid med etablerte forskningsmiljøer i inn- og utland
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Deltakelse på nasjonale og internasjonale kongresser med presentasjon av egen forskning
 • Kontor- og arbeidssted i Oslo - sentralt plassert i grønne omgivelser ved Majorstuen
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger.

Stillingen som forsker med mulighet for fast ansettelse lønnes etter Statens regulativ som:

 • Forsker (kode 1109/1110) fra kr 543.500,- til kr 689.600,- eller
 • Seniorforsker (kode 1183) fra kr 689.600,- til kr 825.900,-.

Stillingsplassering og tilsvarende lønnsplassering er avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. Fra lønnen innbetales 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, noe som innebærer tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.  Ved ansettelse er det seks måneders prøvetid.

Hvordan søker du stillingen?

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge: "Søk stillingen". Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge.

Søkere med utenlandsk utdanning (både bachelor og/eller master), må legge ved sertifisert oversettelse til engelsk eller skandinavisk dersom originalvitnemålet og karakterutskriftene ikke er på et av disse språkene. Søkere må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor og master) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om generell vurdering av høyere utdanning. Har du ikke fått svar innen søknadsfristen, kan du legge ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Minner om å legge ved liste over prosjekter og søknader.

 • Tiltredelse: etter avtale
 • Søknadsfrist: 31. august 2022

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

Ytterligere informasjon om Statens arbeidsmiljøinstitutt finnes på våre nettsider: www.stami.no

Inkludering og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CVen). Våre lokaler er universelt utformet, og vi ønsker å legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du som søker krysser av for nedsatt funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CVen, gjør vi deg oppmerksom på at denne opplysningen kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvenvernforordningen artikkel 13 og 14.

Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS