Spennende jobbmulighet ved NIBR ved oslomet!

By- og boligforskere

Søknadsfrist: 31.05.2023

NIBR

NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) i OsloMet – storbyuniversitetet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består foruten NIBR av Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, samt Housing Lab – Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning.

NIBR søker by- og boligforskere

Bli kjent med OsloMet – storbyuniversitetet

By- og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig institutt som forsker på bærekraftig utvikling i byer og regioner. Vi forsker særlig på relasjoner mellom styring og planlegging, og komplekse samfunnsutfordringer knyttet til hele bærekraftspekteret – sosialt, økonomisk og miljømessig. Et særtrekk ved slike komplekse utfordringer er at de spenner over styringsnivåer, sektorgrenser og geografiske områder. De kan ikke løses av en aktør, sektor eller et styringsnivå alene. Å forstå samspillet mellom aktører på ulike nivåer og fra ulike sektorer – offentlige, private og sivilsamfunnet – er derfor sentralt. NIBR har et særlig ansvar for forskning for å belyse storbyenes utfordringer og konsekvenser av økt urbanisering.

For å videreføre og styrke NIBRs rolle som fremtredende miljø innen by- og regionforskning ønsker vi å øke staben. Vi trenger flere analytiske og idérike forskere med sterk metodekompetanse. Vi ønsker nå særlig forskere som kan belyse problemstillinger knyttet til boligmarkedet, herunder:

 • Boligmarked og boligpolitikk
 • Analyser av tilbudssiden: boligutviklere, planlegging, tomtetilfang mm.
 • Forholdet mellom boligpolitikk og velferdssamfunnet, boligfinansiering og boligøkonomiske virkemidler
 • Boligfeltets rolle i byer og regioners utvikling

NIBR gjennomfører mye av sin forskning på tvers av fagdisipliner og gjennom samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, deriblant de to SVA-sentrene Housing Lab – Nasjonalt senter for boligmarkedsforskning og BOVEL – Senter for bolig- og velferdsforskning. Samtidig gjør NIBR mange oppdrag for forvaltningen. NIBR søker derfor forskere som både liker å initiere ny forskning og som liker å respondere på forvaltningens utfordringer og utlysninger. For kvantitativt orienterte forskere kan NIBRs pågående satsing på digitale samfunnsvitenskap, utnyttelse av strukturerte og ustrukturerte data, kunstig intelligens og maskinlæring være av interesse.

For å trives som NIBR-forsker må du like å samarbeide tett med kollegaer, oppdragsgivere og aktører fra praksisfelt som departementer og direktorater, kommuner og fylker, næringsliv og sivilsamfunn i inn- og utland.

Vil du bli vår kollega så krever vi:

 • Samfunnsvitenskapelig doktorgrad, fortrinnsvis innenfor disiplinene økonomi, samfunnsøkonomi eller statsvitenskap. Er du i avslutningsfasen av et PhD-løp vil du ansettes som forsker III (stillingskode 1108), med automatisk opprykk til forsker II (stillingskode 1109) etter godkjent PhD-grad
 • Sterk samfunnsvitenskapelig metodekompetanse, kvalitativ og/eller kvantitativ
 • Kompetanse på ett eller flere av forskningsfeltene nevnt ovenfor
 • Relevante fagfellevurderte publikasjoner publisert de siste fem årene
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk
 • Norskkunnskap på C1-nivå
 • God evne til å planlegge egen arbeidsinnsats, gode samarbeidsevner og evne til å lede og gjennomføre prosjekter samt å se disse i en større sammenheng

I tillegg er det ønskelig med:

 • Dokumenterte resultater innen prosjektakkvisisjon de siste fem årene
 • Erfaring fra eksternfinansiert forskning de siste fem årene

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Spennende arbeid i et inspirerende forskningsmiljø
 • Mulighet til å utvikle egen prosjektportefølje innenfor oppdragsforskningens- og bidragsforskningens betingelser
 • Tilrettelegging for akademiske publisering og vitenskapelig formidling
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Fast ansettelse

Andre opplysninger:

 • Stillingen innplasseres og lønnes etter Statens lønnsregulativ: forsker II, stillingskode 1109: NOK 553 500 - 714 000, avhengig av kvalifikasjoner. Forsker III, stillingskode 1108: NOK 478 300 – 615 000, avhengig av kvalifikasjoner
 • NIBR har i dag forsker I, II og III i staben. Søkere som er kvalifisert til en stilling som forsker I (1183) har mulighet til å søke opprykk til forsker I etter ansettelse

Søknaden må være skrevet på norsk og beskrive kandidatens ambisjoner (empirisk, teoretisk og metodisk) som NIBR-forsker (inntil tre sider). Resten av dokumentene kan være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev på norsk, CV inkludert liste over publikasjoner og prosjekter, attester og alle sider av sertifikater/vitnemål. Sertifikatene/vitnemålene må inkludere ECTS karakterer (A-F). Diplomer fra utlandet må oversettes til engelsk av institusjonen som utstedte dem. Utdannelse tatt i utlandet skal være godkjent i forkant av NOKUT, bekreftet kopi av bekreftelsesbrevet skal vedlegges. Hvis et vitnemål ikke er tilgjengelig ved søknadsfristen må du sørge for en utskrift av dine siste karakterer og ettersende kopi av originalvitnemålet
 • Maks 3 publikasjoner fra de siste 5 år (evt. inkludert doktorgrads- eller mastergradsarbeid)

Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

OsloMet - Storbyuniversitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Nærmere opplysninger

Har du problemer med rekrutteringsportalen, eller har generelle spørsmål, kan du kontakte HR-rådgiver Kathrine Gangnes: kathri@oslomet.no, Tlf 67235645.

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Besøk OsloMet på LinkedIn.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS