LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Forsker fôr- og husdyrproduksjon

Søknadsfrist: 12.08.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 og er et av Norges største forskningsinstitutt. NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landb


Divisjon Matproduksjon og samfunn retter seg mot matproduksjon og kulturlandskap med kunnskapsutvikling innenfor tradisjonelle produksjonsfag og agronomi samt politiske rammevilkår nasjonalt og internasjonalt. Divisjonen har 130 tilsatte fordelt på sju avdelinger.


Avdeling Fôr og husdyr
skal dekke utfordringer knyttet til produksjon og bruk av grovfôr innen områdene jord og klima, dyrkingsteknikk, arts- og sortsblandinger, beitedrift, fôrkonservering og fôrutnytting samt velferd hos dyr. I tillegg arbeider en med miljøspørsmål og utvikling og forbedring av produksjonssystem i landbruket. Avdelingen har 20 tilsette fordelt på seks forskningsstasjoner over hele landet.

Er du en målrettet og initiativrik forsker som ønsker å bidra til utvikling av bærekraftig klimavennlig fôr- og husdyrproduksjon basert på norske ressurser?

Forskeren vi søker vil knyttes til prosjekter innen grovfôrproduksjon og grovfôrbasert husdyrproduksjon. Et overordnet mål for prosjektene er å levere kunnskap som kan bidra til økt bruk av norske fôrressurser og utvikling av bærekraftig klimavennlig fôr- og husdyrproduksjon. Det vil bli lagt spesiell vekt på problemstillinger knyttet til konservering og bioraffinering av engvekster, samt evaluering av bioraffinert biomasse som fôr til ulike dyreslag.

Vårt pilotanlegg for bioraffinering i Steinkjer vil være en sentral arena for forskingen, men det vil også bli aktiviteter andre steder. Arbeidet er tverrfaglig med omfattende samarbeid både internt i NIBIO og med eksterne FoU- og næringsaktører.

Arbeidssted er NIBIOs regionale enhet på Steinkjer.

Stillingens hovedoppgaver

 • Lede og delta i forskningsprosjekter innen fôr- og husdyrproduksjon i samarbeid med andre forskere og teknisk personell
 • Utvikling av nye forskingsprosjekt innen avdelingens ansvarsområder
 • Delta i utviklingen av lokalt pilotanlegg for bioraffinering
 • Formidle forskningsresultater skriftlig og muntlig både i vitenskapelige og populærvitenskapelige fora
 • Kontakt med regionalt næringsliv, offentlig forvaltning og FoU-miljø

Kvalifikasjonskrav

 • Doktorgrad innen grovfôrproduksjon, grovfôrbasert husdyrproduksjon eller tilsvarende med stor relevans for stillingen
 • God kunnskap om grovfôrbasert husdyrproduksjon under nordiske forhold
 • Publisering av fagfellevurderte artikler innen forskningsfeltet
 • Flytende i norsk eller annet skandinavisk språk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i engelsk, muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du har

 • Erfaring med forskingsarbeid knyttet til bioraffinering av engvekster eller annen relevant biomasse
 • Erfaring med laboratorieteknisk arbeid
 • Et godt kontaktnett innen forsking og næringsliv

Personlige egenskaper

 • Ansvarsfull, målrettet og initiativrik
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som forsker kode 1109, lønnstrinn 64-77 (kr 593.500 - 765.600 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Avdelingsleder/forskingssjef Mats Höglind, tlf 404 75 391

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Therese Meland

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS