LEDIG STILLING VED SINTEF

Research Scientist within reactor and process technology

Søknadsfrist: 16.06.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

(Se norsk tekst under)

The Flow Technology group would like to strengthen our team with a scientist familiar with process simulations and with an interest in performing techno-economic assessments of innovative processes. Experience with experimental work at lab- and/or pilot-scale, or a willingness to learn, would also be valuable. The scientist will apply these skills on processes and reactors for carbon capture, biomass conversion and wastewater treatment.

The group works with reactive single and multi-phase flow- and process-related challenges of interest to industry and society. Some of the current research topics include carbon capture and storage (CCS), wind energy, metal production, electrolysis, bubble plumes, reactor technology, wave phenomena and more. The group consists of researchers with a background in applied Computational Fluid Dynamics (CFD), chemical engineering, numerical methods, programming and experiments.

We are looking for candidates with:

 • A MSc or PhD within chemical engineering
 • Competence on process simulations using Aspen Plus or similar

It is also an advantage with experience within one or several of these topics:

 • Experimental reactor technology
 • Cost-assessments of industrial processes
 • Carbon capture and/or biomass conversion technologies
 • Fluidized bed reactor technologies

The candidate should be highly committed to applied science, be passionate about developing sustainable reactor technologies, be able to work in teams and strive for excellence. Good skills in English (written and oral) are required. Skills in Norwegian are an advantage, but not a requirement. Additionally, the Flow Technology group wants to improve the gender balance of the group, therefore female applicants with a relevant background are encouraged to apply. SINTEF is obliged to comply with Norwegian laws and regulations on export control, security and sanctions which might affect the processing of applications.

We offer:

 • Great opportunities for professional and personal development
 • Participation in innovative national and international projects in close collaboration with industry
 • Competitive salary according to SINTEF's salary system
 • A framework for professional and and flexible working hours
 • Child day care facilities, good pension and insurance schemes

Forsker innen reaktor- og prosessmodellering

Gruppe for Strømningsteknikk ønsker å styrke gruppen med en forsker med kjennskap til prosess-simuleringer og interesse for tekno-økonomiske evaluering av innovative reaktorkonsepter. Erfaring med eksperimentelt arbeid på reaktorteknologi, eller motivasjon for å lære dette, er også ønskelig. Forskeren vil anvende denne kunnskapen på lab- og pilotskala reaktorer for karbonfangst, biomassekonvertering og rensing av avløpsvann.

Gruppen forsker på reaktive flerfase strømnings- og prosessrelaterte utfordringer av interesse for industri og samfunn. Nåværende forskningsportefølje inkluderer prosjekt på karbonfangst (CCS), vindenergi, metallproduksjon, elektrolyse, bobble plumer, reaktorteknologi, biomassekonvertering og mere. Gruppen består av forskere med bakgrunn i numerisk fluiddynamikk (CFD), kjemiteknikk, numeriske metoder, programmering og eksperimentell datasamling.

Vi søker kandidater med:

 • Mastergrad eller doktorgrad i kjemiteknikk
 • Kompetanse innen prosess-simuleringer med Aspen Plus eller lignende

Det er også en fordel med erfaring med ett eller flere av følgende:

 • Eksperimentell reaktorteknologi
 • Kostnadsestimering av industrielle prosesser
 • Karbonfangst, metanpyrolyse og/eller biomassekonvertering
 • Fluidised bed reaktorer

Kandidaten må ha interesse av anvendt forskning, bli motivert av å utvikle bærekraftige reaktorteknologier, kunne jobbe i team og søke høye mål. Gode språklige egenskaper i engelsk er et krav. Det er en fordel å beherske norsk, men ikke et krav. Gruppe for Strømningsteknikk ønsker å forbedre sin kjønnsbalanse, og oppfordrer sterkt kvinner med relevant bakgrunn å søke. SINTEF er forpliktet til å etterleve norske lover og forskrifter innen eksportkontroll, nasjonal sikkerhet og sanksjoner, noe som vil kunne påvirke ansettelsesprosessen.

Vi tilbyr:

 • Muligheter for faglig og personlig
 • Deltagelse i innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i tett samarbeid med industri
 • Konkurransedyktig lønn i henhold til SINTEFs lønnssystem,
 • Personlig utvikling og fleksibel arbeidstid
 • Barnehagetilbud, en god pensjons- og forsikringsordning

Apply for position

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS