Ledig stilling ved SINTEF

Research Scientist in therapeutic mRNA (including vaccines)

Deadline: 31.08.2020

SINTEF

SINTEF is one of Europe's largest research organisations, with multidisciplinary expertise in the fields of technology, the natural sciences and the social sciences. SINTEF is an independent foundation and has conducted contract research and development projects for the private and public sectors since 1950. SINTEF has 2000 employees from 75 countries and annual revenues of three billion Norwegian kroner.

Vision: Technology for a better society.

SINTEF Industry is a contract-based institute delivering research-based solutions and services that generate wealth for its clients both in Norway and overseas. On the basis of our multidisciplinary knowledge and advanced laboratories, we develop, in close collaboration with our clients and partners, technology and cross-disciplinary solutions within a wide range of technical and market segments.

(Se norsk versjon under)

SINTEF is the largest independent research organisation in Scandinavia. Over the last 60 years, we have created value and innovation through knowledge generation and development of technological solutions that are brought into practical use. SINTEF is non-profit and a broadly based, multidisciplinary research institute with international top-level expertise in technology, medicine and the social sciences, striving to implement our vision, 'Technology for a better society'.

The Department of Biotechnology and Nanomedicine, Research Group Mass Spectrometry, at SINTEF Industry in Trondheim is growing and is looking for a highly skilled and motivated Research Scientists to join our team, with expertise and genuine interest in developing the field of mRNA therapy, including synthetic mRNA vaccines.

The Department of Biotechnology and Nanomedicine consists of the three Research groups Mass Spectrometry, Biotechnology, and Polymer Particles and Surface Chemistry and hosts national leading infrastructures for analytical chemistry, high throughput screening and bioprocess technology, along with state-of-the-art molecular biology and chemical synthesis labs. With currently more than 70 staff, we perform each year more than 100 projects for industry and public funders in the frame of national and European research programmes.

Job description

To better exploit and expand our existing competences, infrastructure, and capacities in the broad spectrum of nanomedicine, life science and analytical chemistry, we want to expand our team. Specifically, the position will be part of a recently funded large strategic initiative in therapeutic mRNA. The main part of the work will be concerned with design, in vitro synthesis and purification, formulation and physicochemical characterization of mRNA therapeutics, including mRNA vaccines.

The employed scientist is expected to work closely together with fellow researchers in our team but should also be capable of independently developing and implementing own ideas and strategy on how to contribute to SINTEF's ambitious goals of developing 'Technology for a better society' and further ensuring SINTEF as a leading R&D partner for nucleic acid therapeutics and their advanced characterization in Europe.

The eligible candidate should:

 • Have a PhD in a suitable field, which could for instance include one or several of the following: Gene therapy; mRNA chemistry/biology; nanomedicine; nucleic acid pharmacology; synthetic nucleic-acid-based vaccines
 • Have documented expertise with synthesis, analysis and delivery of mRNA
 • Have a broad overview across relevant disciplines and topics like: DNA and RNA chemistry, biochemistry and biology; clinical applications of mRNA therapy; nucleic acid therapeutics, including RNA interference and protein replacement; CRISPR/Cas and other novel gene editing technologies; vaccinology; virology; analytical chemistry; preparative HPLC
 • Have good written and oral communication skills in English
 • Have skills and experience in efficiently publishing research results
 • Have skills to acquire new R&D projects and industrial customers

Personally, the candidate should:

 • Be highly committed to applied science
 • Be able to work in a team and lead scientific and technical staff in a clear, inclusive and inspiring way
 • Be quality conscious and strive for excellence
 • Be able to develop own smart ideas and think independently, be creative
 • Be able to build and maintain personal networks with scientists and industry partners, nationally and internationally
 • Be motivated by and able to focus on solving tough scientific challenges

Skills, knowledge and interest in (one or) several of the following fields is highly desirable:

 • Nanomedicine
 • Medical devices and materials for nucleic acid delivery
 • Scale-up/GMP production of nucleic acid-based medicines
 • Micro- and nanofluidics for synthesis, (nano)formulation and analysis
 • Regulatory science in nucleic acid therapies and other complex medicinal products
 • Immunology, immune therapy
 • Molecular mass spectrometry and other advanced analytical chemistry
 • Chemometrics, large-scale and high content data analysis

We offer:

 • High-end laboratory infrastructure and friendly colleagues
 • Extensive collaboration with national and international research and industry partners
 • Opportunity to work in a flexible research environment and to bring up own ideas
 • Competitive salary according to SINTEF's salary system and a framework for professional and personal development within SINTEF

For additional information, please contact:

The application should include the following:

 • A cover letter
 • A CV
 • A description of your research interests
 • A list of publications
 • Names and contact details of references

All materials should be provided in English. The application materials will not be returned.

Deadline for applications: August 31st, 2020.

SINTEF is an attractive workplace offering unique development opportunities for people with knowledge and enthusiasm. To fulfil our commitment to society we need capable employees from all parts of the world with a high level of professional skills and the ability to make a difference.

Forsker innen terapeutisk mRNA, inkludert vaksiner

SINTEF er et av de største uavhengige forskningsinstitutter i Europa. I løpet av de siste 60 årene har vi skapt verdier og innovasjon gjennom kunnskaps og utvikling av teknologiske løsninger. I dag er SINTEF et non-profit, bredt basert, tverrfaglig forskningsinstitutt med internasjonal toppkompetanse innen teknologi, medisin og samfunnsfag, og vi søker å implementere vår visjon 'Teknologi for et bedre samfunn'.

Avdeling for Bioteknologi og Nanomedisin, Forskningsgruppe Massespektrometri, ved SINTEF Industri er i vekst og søker en dyktig og motivert forsker med ekspertise og interesse for å utvikle forskning på mRNA-baserte medisiner, inkludert syntetiske vaksiner, sammen med oss.

Avdeling for Bioteknologi og Nanomedisin består av de tre forskningsgruppene Massespektrometri, Bioteknologi, og Polymerpartikler og overflatekjemi. Vi har nasjonalt ledende infrastruktur for analytisk kjemi, high-throughput screening og bioprosessteknologi, samt fremragende laboratorier for molekylærbiologi og kjemisk syntese. Våre mer enn 70 ansatte utfører hvert år over 100 prosjekter for industri og offentlige samarbeidspartnere, innenfor nasjonale og europeiske forskningsprogrammer.

Stillingsbeskrivelse

For ytterligere å kunne utnytte vår eksisterende kompetanse, infrastruktur og kapasitet innenfor et bredt spektrum av nanomedisin, livsvitenskap og analytisk kjemi, ønsker vi å utvide teamet vårt. Stillingen vil i stor grad være knyttet til et nylig innvilget, stort kompetansebyggende prosjekt innen terapeutisk mRNA. Hovedarbeidet vil bestå i design, in vitro syntese, opprensing, formulering og fysikokjemisk karakterisering av terapeutisk mRNA, inkludert mRNA-vaksiner.

Den ansatte forskeren vil jobbe tett med andre forskere i gruppen og avdelingen, men må også være i stand til å autonomt kunne utvikle og implementere egne idéer og strategier for å bidra til å oppnå SINTEFs ambisiøse mål om å utvikle 'Teknologi for et bedre samfunn', og fortsette å sikre SINTEFs posisjon som en ledende og foretrukket FoU-partner innenfor nuklein-syrebaserte medisiner og karakterisering av disse i Europa.

Søkere forventes å:

 • Ha en doktorgrad innenfor et relevant forskningsfelt, som for eksempel kan inkludere ett eller flere av følgende: mRNA kjemi/biologi; genterapi; nanomedisin; nukleinsyre-farmakologi; syntetiske RNA/DNA-baserte vaksiner
 • Ha dokumentert ekspertise innen syntese, analyse og formulering av mRNA
 • Ha god oversikt innenfor relevante disipliner og tema som for eksempel: RNA- og DNA-kjemi, -biokjemi og -biologi; kliniske anvendelser av mRNA-terapi; nukleinsyre-medisiner, inkludert RNA-interferens og protein-kodende RNA/DNA; CRISPR/Cas og andre nye genredigerings-teknologier; vaksine-forskning; virologi; analytisk kjemi; preparativ HPLC
 • Ha god evne til å kommunisere skriftlig og muntlig på engelsk
 • Ha evne til og erfaring med å publisere forskningsresultater på en effektiv måte
 • Være i stand til å skaffe nye FoU-prosjekter og industrikunder

Kandidater må, på personlig nivå, være:

 • Dedikert til anvendt forskning
 • I stand til å jobbe i team, og lede vitenskapelig og teknisk ansatte på en tydelig, inkluderende og inspirerende måte
 • Være kvalitetsbevisste og utføre fremragende forskning
 • I stand til å utvikle egne, gode idéer og tenke selvstendig og kreativt
 • Dyktig til å bygge og vedlikeholde personlige nettverk med andre fremragende forskere og industripartnere, nasjonalt og internasjonalt
 • Motivert av og i stand til å fokusere på å løse krevende vitenskapelige utfordringer

Evner innenfor, kunnskap om, og interesse for (ett eller) flere av følgende områder er sterkt ønskelig:

 • Nanomedisin
 • Medisinsk utstyr og materialer for levering av RNA og DNA
 • GMP-produksjon og oppskalert produksjon av RNA-/DNA-medisiner
 • Mikro- og nanofluidikk for syntese, (nano)formulering og analyse
 • Regulatoriske betraktninger og regulatoriske prosesser innenfor RNA/DNA-terapi og andre komplekse medisiner
 • Immunologi, immunterapi
 • Molekylær massespektrometri og annen avansert analytisk kjemi
 • Kjemometri, analyse av store og komplekse datasett

Vi kan tilby:

 • Unik laboratorie-infrastruktur og hyggelige kollegaer
 • Bredt samarbeid med nasjonale og internasjonale forsknings- og industripartnere
 • Mulighet til å jobbe i et fleksibelt forskningsmiljø med rom for egne idéer
 • Konkurransedyktig lønn i henhold til SINTEFs lønnssystem, og et rammeverk for profesjonell og personlig utvikling innenfor SINTEF

Hvis du har behov for ytterligere informasjon, kontakt:

Søknaden må inneholde:

 • Omslagsbrev (cover letter)
 • CV
 • Beskrivelse av dine forskningsinteresser
 • Publikasjonsliste
 • Navn og kontaktinformasjon til personlige referanser

Alt søknadsmateriale må foreligge på engelsk; materialet vil ikke bli returnert til søker etter behandling.

Søknadsfrist: 31. august, 2020.

SINTEF er en attraktiv arbeidsplass som tilbyr unike vekstmuligheter for kunnskapsrike og entusiastiske mennesker. For å kunne oppfylle vårt samfunnsoppdrag trenger vi dyktige ansatte fra alle deler av verden, med sterk faglig forankring og evne til å kunne gjøre en forskjell.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com