LEDIG STILLING VED SINTEF

Research scientist – Computational Materials Science

Deadline: 15.02.2023

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

(Norsk tekst under)

Do you want to contribute to "technology for a better society"?

We are looking for a new colleague in Trondheim to strengthen our team within computational material science including software development and atomic and electronic scale modelling of solid materials.

Who we are:

In Materials Physics Trondheim we work to understand fundamental physical properties of materials to develop and improve processes and materials. We use several key materials characterization and modelling competencies going all the way down to atomic resolution in combination with material physics understanding to achieve this. We also have a large activity within data driven material science. This includes developing and administrating a toolbox of software and frameworks for interoperability and data processing based on ontologies. We carry out projects within several domains such as physical metallurgy, structural materials, materials for production/storage of renewable energy. The group is part of the department Materials and Nanotechnology in SINTEF Industry.

Your tasks will be, among others, the following:

 • Atomistic and electronic scale modelling in a multiscale perspective as well as development of simulation frameworks and data analysis.
 • Digitalization of material science including software development related to interoperability and development of ontologies to improve representation of scientific data.
 • Research project generation, development, and management.

You will be part of project teams on various projects and will be collaborating with customers from both Norwegian and international industry, other research organisations and colleagues from other parts of SINTEF.

The following qualifications are essential for the position:

 • PhD/MSc in physics, materials science or nanotechnology with clear contributions to atomistic modelling and software development.
 • Experience with electronic and/or atomic scale software.
 • Experience in software development within a structured programming environment.
 • An interest in working with structural metals, especially aluminium.

In addition, the following qualifications will be valued:

 • Documented experience with ontologies and interoperability of materials modelling and strategies, for instance the one developed by the European Materials Modelling Council (EMMC).

We are looking for you who:

 • Are truly enthusiastic about computational materials science.
 • Are creative and oriented towards opportunities and solutions and can thereby solve advanced challenges.
 • Take initiative.
 • Have excellent analytical skills and approach problems systematically.
 • Excitingly approach new challenges to further develop your own professional competence base.
 • Work independently as well as in a team, and can build and maintain professional networks
 • Have good communication skills and a good grasp of written and spoken Norwegian and English. Are willing to learn Norwegian through the courses offered if you do not speak a Scandinavian language.

We offer:

 • Exciting tasks in an internationally recognized, dynamic, and motivating working environment.
 • Great opportunities for professional and personal development in an organization that values responsibility and initiative.
 • Participation in innovative national and international projects in close collaboration with industry.
 • Collaboration with academic staff and students at universities and colleges.
 • Flexible working hours, salary based on qualifications, social benefits, good pension, and insurance schemes.

Start: As soon as possible.

Workplace: Trondheim, Norway.

For further information, contact Research Manager Inga Gudem Ringdalen, inga.ringdalen@sintef.no, Phone: (+47) 996 93 138.

(Norsk)

Forsker – Materialfysikk

Vil du bidra til «teknologi for et bedre samfunn»?

Vi ser etter en ny kollega i Trondheim for å styrke teamet vårt innen datadrevet materialteknologi inkludert programvareutvikling og atomskala modellering.

Hvem vi er:

I Materialfysikk Trondheim jobber vi med å forstå grunnleggende fysiske egenskaper til materialer for å utvikle og forbedre prosesser og materialer. Vi bruker flere nøkkelmaterialekarakteriserings- og modelleringskompetanser helt ned til atomoppløsning i kombinasjon med materialfysikkforståelse for å oppnå dette. Vi har også en stor aktivitet innen datadrevet materialvitenskap. Dette inkluderer å utvikle og administrere en verktøykasse med programvare og rammeverk for interoperabilitet og databehandling basert på ontologier. Vi utfører prosjekter innenfor flere domener som fysiskalsk metallurgi, konstruksjonsmaterialer og materialer for produksjon/lagring av fornybar energi. Gruppen er en del av avdelingen Materialer og nanoteknologi i SINTEF Industri.

Dine oppgaver vil blant annet være følgende:

• Atom- og elektronskalamodellering i ett multiskalaperspektiv samt utvikling av simuleringsrammeverk og dataanalyse.

• Digitalisering av materialteknologi inkludert programvareutvikling knyttet til interoperabilitet og utvikling av ontologier for å forbedre representasjonen av vitenskapelige data.

• Generering, utvikling og etter hvert ledelse av forskningsprosjekter.

Du vil bli en del av team på ulike prosjekter og vil samarbeide med kunder fra både norsk og internasjonal industri, andre forskningsorganisasjoner og kolleger fra andre deler av SINTEF.

Følgende kvalifikasjoner er avgjørende for stillingen:

• PhD/MSc i fysikk, materialteknologi eller nanoteknologi med klare bidrag til atomistisk modellering og programvareutvikling.

• Erfaring med programvare for elektron og/eller atomskalamodellering.

• Erfaring med programvareutvikling innenfor et strukturert programmeringsmiljø.

• Interesse for arbeid med konstruksjonsmetaller, spesielt aluminium.

I tillegg vil følgende kvalifikasjoner bli verdsatt:

• Dokumentert erfaring med ontologier og interoperabilitet av materialmodellering og -strategier, for eksempel den som er utviklet av European Materials Modeling Council (EMMC https://emmc.eu/ ).

Vi ser etter deg som:

• Er entusiastisk for å jobbe med data drevet materialteknologi.

• Er kreativ og orientert mot muligheter og løsninger for å løse avanserte utfordringer.

• Tar initiativ.

• Ha gode analytiske ferdigheter og tilnærmer deg problemer systematisk.

• Synes det er spennende med nye utfordringer og å videreutvikle din egen faglige kompetansebase.

• Arbeider selvstendig så vel som i team, og kan bygge og vedlikeholde faglige nettverk

• Har gode kommunikasjonsevner og en god forståelse for skriftlig og muntlig norsk og engelsk. Er villig til å lære norsk gjennom kursene som tilbys dersom du enda ikke snakker et skandinavisk språk.

Vi tilbyr:

• Spennende oppgaver i et internasjonalt anerkjent, dynamisk og motiverende arbeidsmiljø.

• Store muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon som verdsetter ansvar og initiativ.

• Deltakelse i innovative nasjonale og internasjonale prosjekter i nært samarbeid med industrien.

• Samarbeid med vitenskapelig ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler.

• Fleksibel arbeidstid, lønn basert på kvalifikasjoner, sosiale ytelser, gode pensjons- og forsikringsordninger.

Start: Innen 15. August 2023

Arbeidssted: Trondheim, Norge.

For ytterligere informasjon, kontakt forskningsleder Inga Gudem Ringdalen, inga.ringdalen@sintef.no, Telefon: (+47) 996 93 138.

Apply for position

Powered by Labrador CMS