Spennende jobbmulighet ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)!

Professor og dosent i sykepleie

Søknadsfrist: 26.02.2023

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) er Norges første og ledende sykepleierutdanning. Høyskolen er en virksomhet innenfor den ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og er etablert som eget aksjeselskap. LDH tilbyr utdanning som fører frem til bachelor i sykepleie og har utdanningstilbud for helsepersonell på master- og videreutdanningsnivå.


Vi har ca. 1100 studenter og 150 ansatte og holder til i tradisjonsrike omgivelser ved St. Hanshaugen i Oslo. Her er vi lokalisert sammen med blant annet Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg Omsorg og Cathinka Guldberg-senteret Lovisenberg. Besøk gjerne våre nettsider ldh.no for nærmere informasjon.

Om stillingen

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) utvikler sykepleiefaglig kunnskap gjennom utdanningsprogram for en varig styrking av den akademiske og kliniske kompetansen som befolkningen og samfunnet trenger. Høyskolen er landets eneste spesialiserte institusjon for sykepleiefaget, og planarbeid og budsjettprosesser gjenspeiler denne konsentrasjonen. Nærhet til helsetjenesten, interesse for praksisstudier som læringsmetode og øvrig tverrprofesjonelt samarbeid, skaper en balanse mellom LDHs samfunnsoppdrag og høyskolens faglige konsentrasjon. Høyskolen vektlegger to strategiske utviklingsområder: Omstilling for bærekraftige helsetjenester, og god helse for alle i storbyen.

Høyskolens bachelorprogram i sykepleie er velrenommert og har høy inntakskvalitet. Vi bygger nå kompetanse og kapasitet for utdanning, finansierer et antall stipendiater, og etablerte som del av vår fagdidaktiske satsning et førstelektorprogram fra 2021. LDH har et aktivt samarbeid med sine kliniske partnere om idéutvikling og tilgang til deres forskningsfelt. Innsats for holdbar, praksisnær forskning og høy kvalitet i utdanningstilbudene er forankret i gjeldende strategiske plan for LDH.

LDH har vært blant pionerene innen masterstudier i avansert klinisk sykepleie i Norge. Vi utvider nå vår studieprogramportefølje med satsning på utvikling og oppstart av master i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet. Utvikling av studietilbudet pågår og er basert på forskrift om nasjonal retningslinje. Studiet skal kvalifisere kandidater i avansert klinisk sykepleie som skal bidra til bedre levekår, økt livskvalitet og livslengde for mennesker i sårbare situasjoner ved psykiske utfordringer og rusmiddel- eller andre avhengighetsproblemer.

Vi søker deg som er professor eller dosent i sykepleie til å ta en aktiv rolle i LDHs satsning som spesialisert institusjon for forskning og utdanning innen sykepleiefaget generelt og psykisk helse spesielt. Du vil delta fra hovedstilling i et teamarbeid for faglig lederskap og videre utvikling av LDH.

Du har:

 • publisert og publiserer regelmessig i vitenskapelige tidsskrifter
 • en vesentlig del av din vitenskapelige karriere innen klinisk sykepleie, fagdidaktikk og/eller sykepleievitenskap
 • vitenskapelig kompetanse til å designe og gjennomføre holdbar forskning på internasjonalt nivå
 • evne til å generere pasient-, medborger- eller profesjonsrelevante forskningsprosjekt
 • lykkes med å konkurrere om ekstern finansiering til forsknings- og utviklingsarbeider
 • nasjonale og internasjonale nettverk som er relevante for arbeidet ved LDH
 • interesse for hele kunnskapstriangelet, og for å bidra til samfunnsoppdraget i grensesnittet mellom helsetjenestene og UH-sektoren
 • samarbeidsevner som støtter LDHs prinsipper for en kvalitetskultur; deling og deltakelse

LDH vektlegger anvendelse av varierte og nye pedagogiske metoder. Vi har kontinuerlig fokus på nyutvikling og har et aktivt miljø for læringsstøtte og digital tilrettelegging av virksomheten.

Stillingen er knyttet til avdeling for master-, etter- og videreutdanning. Avdelingen har ca. 50 ansatte og ledes av instituttleder og to studieledere.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

LDH vil legge til rette for synergi mellom det forskningsrettede og det pedagogisk rettede karriereløpet.

Felles oppgaver for de vitenskapelige toppstillingene er å:

 • Være en drivkraft for forskning som understøtter LDHs utdanningsprogram med spesiell vekt på masterutdanning i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet
 • Utvikle, planlegge og gjennomføre undervisning og veiledning
 • Bidra til videre utvikling av LDHs institusjonelle forskningsgrupper
 • Samarbeide med linjeledere og professorer/dosenter for å utvikle LDHs kapasitet og kompetanse
 • Være en ressurs og støtte for kolleger ved LDH i forskning, utviklingsarbeid og utdanning
 • Undervise og veilede studenter, stipendiater og kandidater på førstelektorprogram, delta i eksamensarbeid, kommisjonsarbeid og nødvendig administrativt arbeid

Professorrollen vil vektlegge å:

 • Initiere, lede og gjennomføre forskning av høy kvalitet som inkluderer holdbare forskningsdesign og brukermedvirkning
 • Være mentor for førsteamanuenser i karriereutvikling
 • Bygge nettverk og samarbeide internt og eksternt for å utvikle et kreativt og sterkt forskningsmiljø av relevans for utdanningsprogrammene ved LDH, ut fra gjeldende strategi
 • Publisere regelmessig og strategisk i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter
 • Samarbeide med LDHs ledelse for å videreutvikle høyskolens tjenester for forskningsstøtte, og øke den faglige konkurransekraften for ekstern finansiering av forskning innen LDHs strategiske innsatsområder

Dosentrollen vil vektlegge å:

 • Initiere, lede og gjennomføre programspesifikke og/eller systemrettede, forskningsbaserte satsninger for høy internasjonal kvalitet i LDHs pedagogiske og fagdidaktiske virksomhet
 • Være mentor for førstelektorer i karriereutvikling
 • Bygge nettverk og samarbeide internt og eksternt for å utvikle et kreativt og sterkt pedagogisk forskningsmiljø av relevans for utdanningsprogrammene ved LDH, ut fra gjeldende strategi
 • Publisere regelmessig og strategisk i et mangfold av kanaler, inkludert vitenskapelige tidsskrifter
 • Samarbeide med LDHs ledelse for å videreutvikle høyskolens tjenester for læringsstøtte, og øke den faglige konkurransekraften for ekstern finansiering av utdanningskvalitet og internasjonalisering innen LDHs strategiske innsatsområder

Kvalifikasjonerskrav

For ansettelse i stilling som professor eller dosent i sykepleie kreves dokumentert kompetanse i samsvar med Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger med utfyllende bestemmelser om utdanningsfaglig kompetanse, og lokal retningslinje som utfyller denne. I tillegg kreves:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk, svarende til forventningene for en vitenskapelig toppstilling
 • Gyldig autorisasjon som sykepleier

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Resultater og erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid. Vitenskapelige publikasjoner.
 • Resultater og erfaring fra undervisning, programutvikling og veiledning på universitets-/høgskolenivå. God kunnskap i bruk av IKT i undervisningssammenheng.
 • Ledelses- og administrativ erfaring innen forskning og utdanning
 • Aktiv deltakelse i nasjonale-/internasjonale faglige nettverk og erfaring fra gjennomføring av prosjektsamarbeid med ekstern finansiering
 • Formidlingsevne og samfunnsengasjement, evne til å tydeliggjøre verdien av akademisk skolering og forskning for samfunnet
 • Evne til å arbeide systematisk, strategisk og målrettet for å bygge solide fagmiljø og nettverk.
 • God evne til å kommunisere, skape engasjement og oppnå resultater i samarbeid med studenter, kolleger, ledere og andre samarbeidspartnere
 • Relevant praksis fra helsetjenesten
 • Personlig egnethet og egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

For søkere til professorstilling vil det være spesielt meritterende med:

 • Erfaring med å søke forskningsmidler
 • Kompetanse og erfaring med kvalitative og kvantitative design og metode, ønskelig med kompetanse innen mixed methods
 • Bred erfaring som veileder på ph.d., master- og bachelornivå, ønskelig med formell kompetanse for veiledning av ph.d.-studenter
 • Ledelses- og administrativ erfaring innen forskning

For søkere til dosentstilling vil det være spesielt meritterende med:

 • Erfaring fra akkrediteringsvirksomhet på master og ph.d.-nivå
 • Erfaring fra programutvikling med fleksible læringsdesign og/eller utvikling og gjennomføring av kompetansehevende tiltak innen UH- pedagogikk
 • Erfaring fra å søke konkurranseutsatte midler
 • Bred erfaring som veileder på det pedagogiske karriereløpet, samt vurdering av kandidater til førstelektor- og dosentopprykk
 • Ledelses- og administrativ erfaring innen utdanning

Egenskaper

 • Strukturert, logisk, direkte, åpen og samarbeidsvillig
 • Faglig engasjert, og ambisiøs på vegne av seg selv, sykepleiefaget, sykepleierprofesjonen, sine medarbeidere og LDH
 • Endringsrobust og har evne til omstilling og gjennomføring, bidrar til en delekultur og et arbeidsmiljø der medarbeidere og ledere arbeider sammen for å nå de mål som er satt

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Videreutdanning i pedagogisk basiskompetanse
 • Godt kollegialt og faglig miljø
 • Dedikerte forskningsgrupper
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Moderne lokaler og gode IKT-løsninger

Søknaden

Søknad med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» og må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig CV
 • Vitnemål og attester relevant for stillingen
 • Publikasjonsliste
 • Fullstendige versjoner av inntil 10 vitenskapelige arbeider som søker ønsker vurdert. Søkere til professorat må vedlegge doktorgradsavhandling som ett av arbeidene. Søkerne bes prioritere de 5 viktigste arbeidene og kommentere prioriteringen
 • En sammenstilt informasjon om søkers utdanningsfaglige kompetanse og praktisk-pedagogiske virksomhet, med begrunnelse for hvordan man har utøvd sine undervisningsoppgaver og hvilke resultater man har oppnådd (pedagogisk mappe). Lenken forklarer hva en pedagogisk mappe er. Innholdet i mappen kan tilpasses stillingen du søker på og/eller inngå som del av profileringsdokument.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité etter en administrativ screening. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og eventuell prøveforelesning.

Avhengig av søkertilfang, eventuelle opprykk og tematiske eller metodiske kvalifikasjoner kan det være aktuelt å tilsette flere professorer/dosenter i hovedstilling ved denne utlysningen.

Øvrige opplysninger

Stillingen er plassert i stillingskode 1013 professor, 1532 dosent.

Tariffavtale: Landsoverenskomst for høyskoler.

Stillingen utlyses som hovedstilling (>= 50%). Angi i søknaden dersom det er ønskelig med en lavere stillingsandel enn 100%.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til

Søknadsfrist: 26.02.2023

LDH ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS