Spennende jobbmulighet ved fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Handelshøgskolen Innlandet!

Prodekan for forskning

Søknadsfrist: 26.09.2021

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Prodekan for forskning

Om stillingen

Stillingen ligger til Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskp. Stilingen er en åremålsstilling over 4 år, med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen).

Prodekan for forskning inngår i fakultetets ledergruppe. Prodekanens myndighet er delegert fra dekanen og stillingen rapporterer til dekan.

Fakultetet er representert både på Lillehammer og Rena, og prodekanen må påregne å være tilgjengelig på begge studiesteder.

I samarbeid med fakultetets ledergruppe, vil prodekan for forskning drive overordnet strategisk og langsiktig kompetanseutvikling/-planlegging for å sikre at fakultetet utvikles i tråd med fakultetetsfaglige strategier.

Prodekanen forventes i oppfølgingen av nevnte ansvarsområder å samarbeide tett med dekan/prodekan for utdanning, instituttledere, leder for eksternfinansiert virksomhet, øvrig ledergruppe og forskningsadministrasjonen på fakultetet og sentralt.

Kontakt:

Ansvar og oppgaver

Overordnet ansvarsområdeSikre en helhetlig tilnærming til og prioritering av forskning ved fakultetet.

 • Sammen med dekan ha overordnet ansvar for å styrke og utvikle fakultetets forskningsstrategi og forskningsportefølje
 • Arbeide med å realisere høgskolens vedtatte strategier innenfor forskningsfeltet
 • Ha oversikt over og god kommunikasjon med de ulike forskningsmiljøene ved fakultetet og bidra til samarbeid på tvers av fakultetene og med eksterne miljøer
 • Forvalte fakultetets interne forskningsressurser samt utvikle og administrere prosedyrer for forskningsaktivitet
 • Være orientert om og fremme aktuelle nasjonale og internasjonale forskningsprogram overfor fakultetets medarbeidere

Faglig virksomhet

 • Lede fakultetets FoU-utvalg og følge opp dets anbefalinger
 • Være fakultetets representant i høgskolens sentrale FoU-utvalg
 • Utvikle og samarbeide om forskningsprosjekter på fakultetet generelt og med PhD miljøet i fakultetet spesielt.
 • Følge opp fakultetets PhD-program INTOP, ikke bare om forskningsprosjekter men også i samspill med doktorgradsutdanningens kvalitet og kandidatproduksjon. Være medlem av PhD-utvalget for INTOP.
 • Ha fokus på eksternt finansiert virksomhet og etablering av eksternt finansierte og bevilgningsfinansierte forskningsprosjekter hvor NFR- & EU-midler er sentralt
 • Følge opp utviklingen og driften av forskningssenteret på Kongsvinger og andre sentre fakultetet eier eller er del av
 • Fremme en sterk forskningskultur med forskergrupper som samarbeider regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til, og fremme forskningsledelse
 • Tilrettelegge for at forskere får delta på viktige forskningskonferanser
 • Være med å bidra til gjesteforskeropphold og internasjonal utveksling
 • Drive aktiv formidling av fakultetets forskningsvirksomhet

Personalledelse

Stillingen vil ha administrativ støtte. Prodekan forskning kan tillegges personalansvar etter delegasjon fra dekan.

Økonomi og administrasjon

 • Delta i fakultetets budsjettprosess og prosesser knyttet til forvaltning av midler avsatt til den vitenskapelige virksomheten. Ansvarlig for fakultetets FOU-budsjett.
 • Følge opp og bidra til at de økonomiske ressursene avsatt til forskning utnyttes på best mulig måte i overensstemmelse med fakultetets strategier.

Stikkord: Forskningsstrategi, forskningsledelse, akkvisisjon, internasjonalisering, nettverk og formidling.

Kvalifikasjoner

FormalkompetanseFaglige kvalifikasjoner på minimum førsteamanuensisnivå iht. kompetansekravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisning- og forskerstillinger. Den som tilsettes må ha doktorgrad innenfor ett av fakultetets fagområder.

Annen kompetanse

 • Dokumentert forskningskompetanse/-erfaring, nasjonalt og internasjonalt.
 • Erfaring med forskningsledelse.
 • Erfaring med prosjektakkvisisjon.
 • Ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner.

Personlige egenskaper

Vi søker en prodekan med særlig vekt på lederegenskaper, og evne til

 • strategisk tenkning
 • lederskap som fremmer forskning på tvers av fagdisipliner
 • å inspirere og være teambygger
 • å kommunisere og følge opp mennesker
 • å ta initiativ, planlegge, prioritere arbeid og legge til rette for utvikling
 • å kommunisere og lytte, og til å videreutvikle en kultur for kollegial deltakelse
 • har evne til samarbeid, og til å initiere og gjennomføre endringsprosesser
 • kan bygge nettverk og gode samarbeidsrelasjoner internt og eksternt

Stillingen krever stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og generelt gode samarbeidsevner.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode i Statens lønnsregulativ. Intern stillingsbetegnelse er prodekan for forskning, men ut fra formell kompetanse knyttes stillingen mot stillingskoder iht. forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og innplasseres etter kompetanse og erfaring.
 • Støtte til dekning av mobil og bredbånd etter høgskolens ordninger.

Prodekan for forskning tilsettes på åremål for fire år med mulighet for fornyelse (re-tilsetting) 2 ganger (inntil 12 år til sammen)

For mer informasjon om HINN som arbeisgiver, se her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS