SPENNENDE JOBBMULIGHET VED Institutt for helsevitenskap VED NTNU!

Professor / førsteamanuensis i helsevitenskap (helseledelse)

Søknadsfrist: 06.04.2021

NTNU

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. For mer informasjon, se: https://www.ntnu.no/mh.


Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) er ett av åtte institutter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.


IHA har 60 ansatte og rundt 600 studenter. Instituttet tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet. Våre strategiske forskningsområder er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning, der vår ambisjon er å utvikle fremragende og fremtidsrettet sykepleie. Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom IHA og helsetjenesten står sentralt. Vi har en strategisk satsing på tjenesteinnovasjon og nyskaping sammen med kommuner og helseforetak.

Ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund er det ledig stilling som Professor/førsteamanuensis i helsevitenskap (helseledelse)

Om stillingen

Ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA), Fakultet for medisin og helsevitenskap, har vi ledig 1-2 faste vitenskapelige stillinger som professor/førsteamanuensis helsevitenskap (helseledelse).

Vi søker etter deg som vil ta initiativ til, lede og styrke forskning og formidling av forskningsresultater innen fagområdet helseledelse ved vårt institutt. Du vil være en pådriver for å utvikle eller videreutvikle større forskningsprosjekter og søke forskningsmidler til disse både nasjonalt og internasjonalt.

Faggruppen hos oss består av et tverrfaglig team med fokus på utvikling av fagområdet. Masterprogramet helseledelse der du primært vil undervise er populært og i vekst. Innenfor masterprogrammet samarbeider vi tet med arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner i regionen.

For mer informasjon om instituttet, se her.

Du rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver

I denne stillingen skal du sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ha ansvar for undervisning og forskning innen det tverrfaglige fagområdet helseledelse. Stillingens hovedarbeidsområde er innenfor masterprogrammet i helseledelse.

Andre oppgaver som inngår i stillingen:

 • Veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet.
 • Delta i formidlingen av kunnskapsbasert helseledelse til ansatte i tjenestene og beslutningstakere, samt til allmennheten.
 • Deltakelse i administrativt arbeid.

Som ansatt på fakultetet må du også påregne å kunne bidra med undervisning innen ditt fagområde på alle studieprogram ved fakultetet.

Du må rette deg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som professor eller førsteamanuensis innenfor fagområdet helseledelse i henhold til krav gjengitt i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for de to ulike stillingene.

Andre krav:

 • Dine vitenskapelige arbeider må i hovedsak være innen tverrfaglig samfunnsforskning eller lignende fagfelt, som tar utgangspunkt i eller har relevans for ledelse/ledere i helsetjenestene.
 • Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk og i engelsk.

For å bli vurdert for professorat må du i tillegg til krav til utdanningsfaglig basiskompetanse dokumentere:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid.
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå.
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.

Ved ansettelse som professor kreves det vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte nasjonale normer for vurdering av professorkompetanse ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Se lenke her.

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bakgrunn i samfunnsfag, samfunnsmedisin, psykologi eller sykepleie.
 • Bred erfaring med både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder
 • Erfaring med flernivåanalyse, med hovedvekt på analyser på meso- og mikronivå

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Sterkt faglig engasjement
 • Løsningsorientert

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som professor (kode 1013) lønnes normalt fra brutto kr. 708 000,- til kr. 910 000 per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) lønnes normalt fra brutto kr. 575 600,- til kr. 708 000,- per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • redegjørelse for din forsknings- og undervisningserfaring med helseledelsesfeltet
 • vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider)
 • en beskrivelse av de vitenskapelige arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen
 • en liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort
 • navn og adresse til tre relevante referanser
 • forskningsplan
 • redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU") 
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere innsatsen din, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å jobbe for en jevn fordeling av begge kjønn i vitenskapelige stillinger. For denne stillingen oppfordres menn til å søke.Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.  

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

 • Instituttleder Svanhild Margrethe Arentz Schønberg, tlf. 95788656, e-post [email protected]

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR rådgiver Unni Sletten, e-post: [email protected]

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 06.04.2021

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS