Spennende jobbmulighet ved Avdeling for pedagogikk ved NLA Høgskolen!

Professor / førsteamanuensis i pedagogikk

Søknadsfrist: 15.11.2021

NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en privat, akkreditert høgskole som arbeider ut fra et kristent verdigrunnlag, og som tilbyr studier i Bergen, Oslo og Kristiansand. Samlet har vi i de tre byene omkring 2700 studenter og 280 ansatte.


NLA Høgskolen har forskning, utviklingsarbeid, undervisning, veiledning og formidling som sine viktigste oppgaver og vil legge til rette for et godt faglig, sosialt og kristent miljø for studenter og ansatte, med respekt for den enkeltes livssyn.

Professor/førsteamanuensis i pedagogikk med vekt på allmennpedagogikk/pedagogisk ledelse/spes ped

Om stillingen

Avdeling for pedagogikk ved NLA Høgskolen, Sandviken, Bergen utlyser med dette 100% faste stillinger som professor/førsteamanuensis i pedagogikk med vekt på allmennpedagogikk/ pedagogisk ledelse/spesialpedagogikk. Ønsket oppstart er snarest.

Avdeling for pedagogikk tilbyr undervisning på bachelor- og masternivå i pedagogikk: årsstudium i pedagogikk, bachelor i pedagogikk, bachelor i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk, og et masterprogram i pedagogikk med tre alternative vektlegginger: allmenn pedagogikk, pedagogisk ledelse og spesialpedagogikk. Avdelingen har flere videreutdanningsoppdrag for Utdanningsdirektoratet, og er sterkt engasjert i ekstern virksomhet. Forskningsmiljøet omfatter flere forskningsgrupper med faglig orientering mot eksistensielle spørsmål og verdi- og grunnlagsspørsmål, og forskning med relevans for barnehage og skole. Vi ønsker å utvikle vårt pedagogikkmiljø der den kontinentale tradisjonen innenfor pedagogikk får stor vekt og der en arbeider med grunnlagstenkning innenfor faget pedagogikk.

Primært arbeidssted er NLA Høgskolen, Sandviken, Bergen. Det kan komme oppdrag ved NLAs andre studiesteder, undervisning på digitale flater, oppdrag tilknyttet desentralisert kompetanseheving i grunnskolen (Dekomp), desentraliserte studietilbud og eksterne oppdrag.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Ledelse av forskergrupper innenfor innretningene allmennpedagogikk/pedagogisk ledelse/spesialpedagogikk
 • Utvikling av undervisningsportefølje - kurs ph.d. nivå i samarbeid med WNGER II
 • Undervisning og veiledning av studenter i tilknytning til våre bachelor- og masterprogram i pedagogikk.
 • Veiledning på ph.d.-nivå av stipendiater som er ansatt ved høgskolen
 • Videreutvikling av undervisning og læringsformer i tråd med krav til studietilsynsforskriften.
 • Administrative oppgaver inkludert fagadministrative oppgaver.
 • Internt og eksternt samarbeid om videreutviklingen av pedagogikkfaget og pedagogikkfagets plass i samfunn, skole og andre bærende samfunnsinstitusjoner.
 • Aktiv deltagelse i NLAs forskningsvirksomhet og utvikling av forskningsprosjekt i samarbeid med kollegaer.
 • Deltagelse i utviklingsprosjekt med eksterne samarbeidspartnere.
 • Forsknings- og/eller populærvitenskapelig formidling.

Kompetansekrav til stilling som professor/førsteamanuensis i pedagogikk med vekt på allmennpedagogikk/pedagogisk ledelse/spesialpedagogikk:

Kriteriene for tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis går fram av forskrift for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstilling fastsatt av Kunnskapsdepartementet:

 • For tilsettelse som professor/førsteamanuensis kreves her doktorgrad i pedagogikk/utdanningsvitenskap, eller tilsvarende relevant godkjent utenlandsk doktorgrad. Den som tilsettes i stilling som førsteamanuensis kan ifølge gjeldende retningslinjer søke om opprykk til professor/dosent. Vurdering for professorkompetanse vil måtte skje etter tilsetting.
 • Relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ikke oppfyller kravene til praktisk-pedagogisk kompetanse ved ansettelsestidspunktet pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelse, gjennom høgskolens kurs i høgskolepedagogikk eller tilsvarende innen to år etter ansettelsen.
 • Undervisningsspråket i undervisningsporteføljen er norsk, og søkere bør kunne mestre norsk både muntlig og skriftlig, eller et annet skandinavisk språk. Dersom søker ikke behersker dette språkkravet, kan vedkommende tilbys midlertidig ansettelse med et krav om at vedkommende tilegner seg denne kompetansen innen to år for å kunne undervise og veilede på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Vitenskapelige publikasjoner med relevans innen allmennpedagogikk/pedagogisk ledelse/spesialpedagogikk.
 • Ambisjoner om forskning som gir grunnlagstenkning innenfor pedagogikken stor vekt, se NLA Vedtektene § 6 formål.
 • Erfaring med undervisning fra universitet eller høgskole og veiledning av masterstudenter og ph.d. kandidater.
 • Kompetanse innen pedagogikk.
 • Pedagogisk kompetanse, kompetanse om bruk av digitale verktøy i undervisningen.

Personlige egenskaper

 • Gode formidlings- og samarbeidsevner samt evne til å bygge relasjoner med studenter og kollegaer og evne til å arbeide selvstendig og ta ansvar innen eget ansvarsområde.
 • Faglig engasjement og initiativ på egne og fellesskapets vegne.
 • Evne og vilje til å arbeide tverrfaglig på tvers av fagområder og campuser.
 • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet.
 • Evne til å arbeide strukturert, grundig og selvstendig.
 • Interesse for forskning og forskningsformidling i et aktivt forskningsfellesskap NLA.

NLA Høgskolen tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid, tverrfaglighet og åpenhet.
 • Ansvar for egne fag- og undervisningsområder.
 • Gode vilkår for faglig utvikling, deltakelse i forskningsgrupper og forskningstid avhengig av stillingsbenevnelse.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Ansatte som professor/ dosent ved NLA Høgskolen er plassert i spenn fra ltr 74-, førstestilling er plassert i LR 24.7 ltr 66-71 og høgskolelektor i LR 25.5 ltr 51-63.

Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter til www.jobbnorge.no for å bli vurdert:

 • Søknadstekst: vi ber om at du tydeliggjør dine kompetanseområder i søknadsteksten allmennpedagogikk/pedagogisk ledelse/spesialpedagogikk.
 • CV og oversikt over relevante publikasjoner.
 • Digitale kopier av relevante vitnemål (Ph.d., master, opprykk) og attester (arbeid).
 • Inntil 5 vitenskapelige arbeid i fulltekst (medforfattererklæring ved sampublikasjon).
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse.

NLA Høgskolen er en kristen høgskole og søker etter kandidater som vil bidra til at høgskolens formål realiseres ut fra dens verdimessige grunnlag og arbeide i lojalitet mot dette. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Denne bedømmelsen skjer på bakgrunn av kompetanse slik den er dokumentert i søknaden med vedlegg. I tilfeller med mange søkere kan det settes ned en sorteringskomité bestående av personer fra fagområdet.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju der søkeren også gjennomfører en faglig presentasjon. I den samlede vurderingen av søkerne vil erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Fungerende avdelingsleder ved pedagogikkseksjonen, Solveig M. Reindal, e-post: [email protected], tlf.: 97764638 eller
 • HR-rådgiver, Malgorzata Matysiak, e-post: [email protected], tlf: 55540746

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS