HL-senteret har en ledig spennende stilling!

Tre forskerstillinger - Holocaust i Norge

Søknadsfrist: 19.12.2021

Vil du bidra til å styrke kunnskapen om Holocaust i Norge?

HL-senteret lyser ut tre forskerstillinger innenfor fagfeltet Holocaust i Norge: Én fast stilling og to engasjementer knyttet til bokprosjekter.

Holocaust i Norge har de siste tiårene blitt viet større oppmerksomhet i offentlig samtale og som vitenskapelig forskningsfelt. Samtidig er fagfeltet ungt i norsk sammenheng, og det er stort behov for videre forskning for å utvide kunnskapen om denne delen av norsk historie. HL-senteret vil igangsette ulike forskningsprosjekter for å bidra til økt kunnskap, og søker forskere som ønsker å utvikle ny forskning og bidra til formidling på feltet.

Søknadsfrist: 19. desember.

Forsker innenfor feltet Holocaust i Norge – fast stilling

HL-senteret oppretter en ny fast stilling for en forsker med Holocaust i Norge som hovedarbeidsfelt. Søker bes om å utvikle en skisse til et mulig forskningsprosjekt, med problemstilling, vurdering av kilder og framdriftsplan. Det er åpent for selvvalgte perspektiver og problemstillinger. Det er et ønske at det i søknaden også reflekteres rundt andre temaer/perspektiver som mangler innen forskningsfeltet. For formelle krav til prosjektskissen og søknad, se nederst i utlysningen.

HL-senteret sikter mot å styrke forskning og formidling til allmennheten og det samfunnsinteresserte publikum. Forskeren må kunne vise til solid forskererfaring med metodisk innsikt og vitenskapelig publisering, samt kunne vise til publisering til et bredt publikum. Forskeren må skrive godt, trives med å skrive for ulike målgrupper, og gjerne vise til fartstid som sakprosaforfatter.

Forskeren vil inngå i HL-senterets forskerstab og arbeide i tråd med HL-senterets mandat og strategiske målsettinger. Forskeren vil utvikle forskningsprosjekter, skrive søknader og innhente ekstern finansiering, og vil også kunne lede det faglige arbeidet med HL-senterets forskning på Holocaust. Forskeren må delta i internasjonalt forskningssamarbeid. Det forventes at forskeren bidrar til det faglige miljøet på forskningsavdelingen som helhet.

Bokprosjekt om etterkrigsoppgjøret for jødene i Norge – 2 års engasjement

Høsten 2021 utkom et større arbeid om den økonomiske likvidasjonen av jødenes formuer i Norge under okkupasjonen. Bokprosjektet som lyses ut skal følge det økonomiske etterkrigsoppgjøret fra 2. verdenskrigs slutt, via utvikling og behandling innen offentlige instanser fram til etter restitusjonsoppgjøret på 1990-tallet. Perspektiver som ønskes vektlagt er etterkrigssamfunnet og synet på jødene, utbredelsen av antisemittiske holdninger og jøders rolle i offentligheten.

Søker bes om å utvikle en prosjektskisse, med litteraturliste og framdriftsplan, som vedlegges søknaden. Se nærmere informasjon under.

Bokprosjekt om Rød-saken – 1,5 års engasjement

Rød-saken har blitt et fenomen i norsk offentlighet. Rettsakene mot Knut Rød har skapt stor debatt. Politiinspektør Knut Rød sto for organiseringen av arrestasjonene av jøder i Oslo og Akershus, som førte dem til Akershuskaia og til den største deportasjonen av jøder fra Norge. Etter 2. verdenskrig ble Rød frifunnet i to rettsrunder (1946,1948). Bokprosjektet skal belyse sakene mot Rød, både de juridiske sidene og den politiske sammenhengen de inngikk i. Et sentralt element vil være mottakelsen av dommene og debatten rundt disse i etterkrigsårene fram til i dag.

Søker bes om å utvikle en prosjektskisse, med litteraturliste og framdriftsplan, som vedlegges søknaden. Se nærmere informasjon under.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Til den faste stillingen: doktorgrad, eller tilsvarende kompetanse innen humaniora, samfunnsvitenskap eller andre relevante fagområder. Både internasjonal vitenskapelig publisering og formidling til allmennheten vil vektlegges.
  • Til de to bokprosjektene: doktorgrad eller tilsvarende kompetanse, men også en erfaren sakprosaforfatter, og allmenn omfattende erfaring fra forskning og formidling vil vurderes.
  • Dokumentert kunnskap om Holocaust i Norge og om perioden allment. Annen relevant forskningserfaring vil også vektlegges.
  • Erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse vil veie inn i vurderingen.
  • Dokumentert erfaring fra forskningsformidling, også til et allment publikum.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingene vil kreve gode norskkunnskaper.

HL-senteret ønsker å speile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte og motiverte til å søke.

Forskerne vil inngå i et faglig sterkt forsknings- og formidlingsmiljø og forventes å bidra aktivt inn i dette. De to bokforfatterne bør fortrinnsvis ha sin arbeidsplass på HL-senteret på Bygdøy. Den faste forskeren må ha sin arbeidsplass på HL-senteret.

Tiltredelse etter avtale.

Lønn etter avtale.

Søknadene skal inneholde søknadsbrev med CV, fullstendig publikasjonsliste og prosjektskisse (inntil 5 sider) med litteraturliste og framdriftsplan for prosjektperioden. Søkere kan søke på flere av stillingene. Det vil være felles komité for de tre stillingene. Komiteen vil foreta en helhetlig og samlet vurdering av alle søknadene.

HL-senteret kan tilby:

· Et spennende fagmiljø som arbeider med både historisk viktige og dagsaktuelle temaer

· Hyggelige kolleger og et godt og inkluderende arbeidsmiljø

· Historiske lokaler på Bygdøy

· Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden

· Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Søk stillingen her.

Søknadsfrist: 19. desember

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS