LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Fakultetsdirektør ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Søknadsfrist: 08.06.2023

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum.


Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.


Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som fakultetsdirektør ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Fakultetsdirektør rapporterer til dekan og inngår i dekanatet og fakultetets utvidede ledergruppe. Den som ansettes skal lede og utvikle fakultetsadministrasjonen, ivareta det overordnede personalansvaret for ansatte ved administrasjonen og bidra i strategiske utviklingsprosesser ved fakultetet. Fakultetsadministrasjonen har i dag omtrent 80 ansatte hvorav 65 er fordelt på seks institutt-/senteradministrasjoner. Fakultetsdirektør har direkte personalansvar for seks kontorsjefer og omlag 15 rådgivere/ saksbehandlere.

Som fakultetsdirektør vil du få en variert, interessant og travel hverdag der du som sentral i fakultetsledelsen skal legge til rette for god kvalitet i utdanning, forsking, formidling, innovasjon og samfunnskontakt innenfor fakultetes fagområder.

Om fakultetet

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole og videregående skole. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og en doktorgradsutdanning. Både i utdannings- og forskningsaktiviteten er det tett samarbeid med praksisfeltet for å styrke profesjonsaspektet og relevansen. Fakultet har etablert utvidet partnerskap med utvalgte universitetsskoler og universitetsbarnehager i regionen med mål om å styrke praksisopplæring og FoU-basert profesjonsutvikling i lærerutdanningene.

Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt forskningssentrene Filiorum - Senter forbarnehageforskning og Greenhouse - Centre for environmental humanities. I tillegg er fakultetet en av fem universitetspartnere i Senter forspesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims). Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning.

Fakultetet har om lag en fjerdedel av universitetets studentpopulasjon, med 3.300 studenter, og har 390 ansatte fordelt påfakultetsadministrasjonen, Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og KSU.

Les mer om fakultetet på våre nettsider.

Hovedoppgaver

 • sørge for at fakultetsadministrasjonen bidrar til at fakultetet oppnår gode resultater innenfor utdanning, forskning, formidling, innovasjon og samfunnskontakt
 • koordinere og følge opp overordnede strategier og planer ved fakultetet
 • legge til rette for god informasjonsflyt og godt samarbeid mellom alle nivå og enheter på fakultetet
 • sørge for god service og kvalitetsmessig og effektiv støtte til ledere, ansatte og studenter ved fakultetet
 • bidra til god økonomisk styring av fakultetets samlede aktivitet
 • arbeide for at fakultetet har tilgang til hensiktsmessige arealer, infrastruktur og laboratorier
 • forberede saker for fakultetsledelse og fakultetsstyret
 • bistå dekan ved ivaretakelse av det overordnede arbeidsgiveransvaret for ansatte ved fakultetet, herunder HMS-arbeid og samarbeid med tillitsvalgte

Kvalifikasjoner

Vi søker fakultetsdirektør som har:

 • en motiverende, inspirerende og inkluderende lederstil preget av samarbeid og dialog
 • relevant høyere utdanning på mastergradsnivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant erfaring, ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon og erfaring innenfor utdanningsområdene til fakultetet er en fordel
 • kjennskap til offentlig forvaltning og regelverk innen universitets- og høyskolesektoren
 • erfaring med utøvelse av administrativ ledelse, herunder arbeid med strukturer, systemer og rutiner
 • god innsikt i og erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring
 • vist prioriterings-, beslutnings-, og gjennomføringsevne
 • god fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • motiveres av å legge til rette for og bidra til gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.100, kode 1060, kr 900 000 - 1 050 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til lederstillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Dersom flere søkere blir vurdert til å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Senior HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: helene.e.figved@uis.no.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS