Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Direktør for UiO:Norden

Søknadsfrist 17.03.2019

Vi søker direktør for tverrfaglig satsning på Norden

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo er Norges største humanioramiljø og et av de beste humanistiske fakultetene i Norden.
Fakultetet har om lag 6000 studenter og tilbyr 14 bachelorprogram, 22 masterprogram, 18 årsenheter og mer enn 70 fag innenfor områdene språk, kultur, historie, medier, litteratur og idéfag. På Det humanistiske fakultet jobber i overkant av 700 ansatte på syv institutter, to sentre og en fakultetsadministrasjon.

HF er vertsfakultet for den nye tverrfakultære satsingen UiO: Norden, og har også to sentre for fremragende forskning (SFF).


UiO:Norden-satsingens viktigste kapital er engasjement fra etablerte og aktive forskere. Satsingen er forankret i bred ekspertise og sterke forskningsinteresser på UiO. I løpet av satsingsperioden skal UiO:Norden finansiere 11 tverrfaglige forskningsprosjekter. I tillegg tilrettelegger UiO:Norden for nettverk og møteplasser for yngre og for etablerte forskere ved UiO. UiO:Norden deltar i det NORDFORSK-finansierte konsortiet ReNEW.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

Universitetet i Oslo søker direktør (SKO 1111) for den tverrfaglige satsingen UiO:Norden. Direktøren ansettes fra og med september 2019, med tilknytning til satsingens vertsfakultet, Det humanistiske fakultet. Direktøren rapporterer til vertsfakultetets øverste leder, dekanen. Direktøren utgjør satsingens ledelse og administrasjon sammen med en administrativ leder.

UiO:Norden er Universitetet i Oslo sin satsing med formål å fremme ny og relevant kunnskap om Norden og det nordiske i en internasjonal eller global kontekst. Satsingen skal frembringe ny viten om nordiske modellers bærekraft, dilemmaer og utfordringer. Det gjøres blant annet ved å studere historiske forutsetninger; endringsprosesser – nåtidige så vel som tidligere – på tvers av kultur- og samfunnsområder; og ved å sammenligne andre land og regioner med den nordiske.

UiO:Norden utvikler nye samarbeidsrelasjoner på tvers og er en tilrettelegger for utvikling av fremragende forskningsmiljøer og -prosjekter. UiO:Norden er et middel for Universitetet i Oslo for å nå sine strategiske mål om økt tverrfaglighet og kvalitet, og satsingen omfatter formidling, forskning og utdanning. Satsingen driver også utadrettet virksomhet og deltar i samarbeid i Norden og internasjonalt, blant annet gjennom ReNEW - Reimagining Norden in an evloving world - en nordisk excellence hub innenfor forskning, utdanning og formidling.

Per i januar 2019 vil det være 8 tverrfaglige forskergrupper som er og har vært knyttet til UiO:Norden, gruppene arbeider med et vidt spenn av problemstillinger og samfunnsutfordringer knyttet til nordiske modeller. Ved utgangen av 2022, den vedtatte driftsperioden for satsingen, vil opp til 11 tverrfaglige grupper være opprettet og finansiert av UiO:Norden.

Ansvarsområder

Direktøren får blant annet ansvar for:

 • Faglig ledelse av den tverrfaglige satsingen UiO:Norden
 • Strategisk utvikling av satsingen, inkludert å videreutvikle og koordinere forskningsinitiativer og skape møteplasser på tvers av etablerte skillelinjer
 • Arrangere seminarer, workshops og konferanser i samarbeid med forskergrupper, fagmiljøer og andre relevante samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
 • Koordinere og videreutvikle satsingens utdanningstilbud
 • Kontakt med myndigheter og finansiører

Direktøren får ansvar for organisering av UiO:Nordens interne ressurser og skal i samarbeid med forskere, deltagende enheter og satsingens administrative leder utvikle satsingen slik det er beskrevet i Programnotatet. Direktøren oppfordres til å vie deler av arbeidstiden til egen forskning, forskningstidens omfang vil være gjenstand for forhandlinger.

Arbeidssted: Oslo, Norge. Direktøren vil arbeide tett med satsningens vitenskapelige og administrative ressurser og det forventes en aktiv tilstedeværelse ved UiO.

Kvalifikasjoner

UiO:Norden søker en dyktig nettverksbygger og leder med evne til å koordinere forskere og forskergrupper på tvers av fagområder og enheter. Den som ansettes forventes å kunne utvikle satsningen i en positiv retning og å kunne skape begeistring for UiO:Norden internt ved UiO så vel som eksternt.

Den som tilsettes må ha:

 • Dokumentert utdannelse på doktorgradsnivå eller tilsvarende innenfor humaniora eller samfunnsvitenskap (HUMSAM), fortrinnsvis med vekt på Nordenrelevant tematikk
 • Dokumentert solid ledererfaring innen forskning og høyere utdanning
 • Gode språkkunnskaper i minst ett skandinavisk språk i tillegg til engelsk
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Følgende vil bli lagt vekt på i vurderingen av søkerne/kandidatene:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til strategisk tenkning og planmessig handling innenfor gitte ressursrammer
 • Kompetanse innen økonomistyring
 • Relevant forskningserfaring

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 802 600 til kr. 1 001 400, avhengig av kvalifikasjoner
 • Et faglig stimulerende og dynamisk arbeidsmiljø
 • God administrativ støtte
 • Gode pensjons-, forsikrings- og lånemuligheter gjennom Statens pensjonskasse
 • Utmerkede fordels- og velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknads-/motivasjonsbrev med beskrivelse av søkers potensielle bidrag til å utvikle UiO:Norden
 • CV (med oversikt over utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Oversikt over relevante vitenskapelige publikasjoner

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Det benyttes intervjuer i tilsettingsprosessen. Det er viktig at søker beskriver og dokumenterer sine kvalifikasjoner i forhold til kunngjøringstekstens bredde av kvalifikasjoner gjennom konkrete eksempler.

Merk at tilsetning skjer med forbehold om endringer i arbeidsoppgavene som arbeidsgiver måtte bestemme.

Med henvisning til Offentleglova §25 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli ført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater og tilsvarende.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen