LEDIG STILLING VED HK-DIR

Divisjonsdirektør

Søknadsfrist: 05.06.2022

HK-dir

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innen høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Vi er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartementet, og iverksetter politikken og samordner virkemidlene. Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høyskoler.


Vi jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Vi har kontorer i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim.

Les mer om HK-dir her

Ledig stilling som divisjonsdirektør

Vi søker en strategisk leder for analyse og kunnskapsgrunnlag?

Om stillingen

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har ledig stilling som divisjonsdirektør i divisjon for analyse og kunnskapsgrunnlag. Divisjonen er nyopprettet, og divisjonsdirektøren vil ha stor mulighet for å påvirke oppbyggingen av et strategisk viktig fagområde. Divisjonen består av tre avdelinger: Undersøkelser og analyser, Data og statistikk og Utredning, evaluering og forskning. Les mer om avdelingene nederst i annonsen. Direktoratet har et bredt ansvarsområde og store ambisjoner for statistikk og analysefeltet.

Stillingen innebærer strategiske ledelse av divisjonen. Divisjonsdirektøren skal lede virksomheten i egen divisjon, samordne statistikk og analysearbeid med resten av organisasjonen og tilrettelegge for godt samarbeid med andre virksomheter i kunnskapssektoren. HK-dir har viktige samarbeidsflater med blant annet Kunnskapsdepartementet, SSB, Forskningsrådet Sikt og NOKUT. Divisjonsdirektøren skal sørge for effektiv utnyttelse av ressurser og utvikling av et mest mulig dekkende kunnskapsgrunnlag for hele direktoratets ansvarsområde. Divisjonsdirektøren har også et overordnet ansvar for formidling og synliggjøring av analyseresultater.

Arbeidsoppgaver

Ha det strategiske ansvaret for divisjonens oppgaveportefølje, følge opp divisjonens faglige resultater og leveranser, inngå i direktørens ledergruppe og bidra til utviklingen av direktoratet som helhet, overordnet ansvar for økonomien i divisjonen, fag-, personal- og budsjettansvar for tre avdelingsledere.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • relevant høyere utdanning, minimum på masternivå, fortrinnsvis doktorgrad.
 • erfaring med strategisk ledelse
 • erfaring fra arbeid med kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling (forskning, utredning, evaluering, analyse, data og statistikk)

Av personlige egenskaper kreves det:

 • svært gode kommunikasjonsferdigheter
 • god samarbeidsevner
 • god evne til relasjonsbygging

Det er en fordel med:

 • kjennskap til høyere utdanning- og/eller kompetansepolitikken
 • erfaring med formidling av forskning og/eller analyseresultater
 • kunnskap og erfaring med digitalisering og deling av data
 • erfaring fra offentlig forvaltning

Vi tilbyr:

 • stillingstittel som divisjonsdirektør
 • stillingen avlønnes med en årslønn mellom kroner 919 700,- og 1 169 500,- (lønnstrinn 84-94) avhengig av kvalifikasjoner. Lønn blir avtalt etter en samlet vurdering av kvalifikasjoner. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som gir gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån, til dette trekkes det 2% av lønnen til lovfestet innskudd.
 • en spennende jobb i et fagfelt som er i sterk utvikling
 • faglig utvikling
 • et inkluderende og sosialt arbeidsmiljø
 • trening i arbeidstiden
 • fleksibel arbeidstid
 • arbeidssted Bergen eller Oslo

Kontaktperson

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I HK-dir tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn,funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Vi legger forholdene til rette forpersoner med nedsatt funksjonsevne. Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver avdisse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav.

Les mer om dette på arbeidsgiverportalen.

Avkryssing i Jobbnorge danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren selv ber om ikke å føres opp på søkerliste, jf. Offentligloven § 25. Søkere vil i så tilfelle bli informert om dette på forhånd.

Søknad

Du må legge inn søknad og komplett CV med oversikt over utdanning og tidlegare praksis, vedlagt skanna vitnemål og attestar via lenke på denne siden (Jobbnorge). Vi oppfordrer til å gi tilgang til vitnemålsportalen

Om avdelingene i divisjonen

Avdeling for data og statistikk har ansvar for drift og utvikling av Database for høyere utdanning (DBH) og Kanalregisteret. Avdelingen har også ansvar for samordning og formidling av data og statistikk på hele direktoratets ansvarsområde.

Avdelingen for undersøkelser og analyse har ansvar for spørre- og brukerundersøkelser, og både gjennomfører og bestiller slike undersøkelser. Dette inkluderer også arbeid med og oppfølging av internasjonale undersøkelser. Avdelingen har videre ansvar for tilstandsrapporter og ulike barometer, og for analyser og sammenstilling av statistisk materiale. Avdelingen har ansvar for å bidra med statistikk og analyser knyttet til HK-dir sine egne produkter og tjenester (for eksempel Samordna opptak), både med tanke på eksterne målgrupper og til bruk i styringen av HK-dir. Videre vil avdelingen ha ansvar for arbeid med psykometri og statistikk tilknyttet norskprøven, samfunnsfagsprøven og statsborgerprøven. Avdelingen har metodeansvar for surveys/undersøkelser –både datainnhenting og analyse; for statistisk analyse og psykometri. Sekretariatet for Kompetansebehovsutvalget ligger i denne avdelingen.

Avdeling for utredning, forskning og evaluering har ansvar for å utføre kvalitative studier og analyser, kartlegginger og kunnskapssammenstillinger. Dette inkluderer utredninger av nye tiltak og ny politikk, analyser og evalueringer av HK-dirs egne virkemidler, produkter og tjenester samt faste utredningsoppgaver knyttet til Erasmus+. Avdelingen får hovedansvar for utlysning og oppfølging av FoU-oppdrag og evalueringer. Rollen som nasjonalt kontaktpunkt for Eurydice er lagt til denne avdelingen. Avdelingen har ansvar for oppfølging av KDs strategi for utdanningsforskning, inkludert samarbeid med forskningsmiljøer og Forskningsrådet. Avdelingen vil også ha ansvar for koordinering av høringsinnspill fra HK-dir. Avdelingen har metodeansvar og -kompetanse på kvalitative metoder og analyse, utredningsinstruksen, metoder og rammeverk for evaluering samt utlysning/anskaffelse av utrednings-, forsknings-og evalueringsoppdrag.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS