Spennende jobbmulighet i Divisjon Psykisk helsevern ved Haukeland universitetssjukehus!

Divisjonsdirektør ved Divisjon psykisk helsevern

Søknadsfrist: 17.03.2024

Helse Bergen

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 14.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg helsehjelp til pasientane våre, og rett opplæring til pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.


Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønsker å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Vi søker divisjonsdirektør til Divisjon Psykisk helsevern

Du er ein strategisk leiar med eit samlande og overordna leiarskap. Komplekse utfordringar motiverer deg og du evnar å kombinere innsikt i både menneske og analysar

Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF har ansvar for spesialisthelsetenester innan psykisk helsevern. Det er ein velfungerande divisjon med dyktige leiarar og tilsette. Divisjonen har eit årsbudsjett på om lag 1,5 milliardar kroner og om lag 1.800 årsverk.

Våre pasientar får behandling ved lokale distriktspsykiatrisk senter (vaksne) eller ved lokale barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkar. I tillegg finst eit sjukehustilbod for dei som har behov for særleg spesialiserte behandlingstilbod. Vi har eit framoverlent forskingsmiljø med forskingssentera i verdsklasse. Forskingsavdelinga har mål om å vere ein naturleg og integrert del av drifta i heile Divisjon psykisk helsevern. Les meir om Divisjon psykisk helsevern her.

Samhandling i sjukehuset, med samarbeidspartar nasjonalt, regionalt og lokalt er sentrale oppgåver i rolla som divisjonsdirektør. God dialog med kommunane, i helsefellesskapet og med dei private ideelle institusjonane er avgjerande for å gi gode, heilskaplege tenester. 

Divisjon psykisk helsevern har lukkast godt i samspelet mellom fagutvikling og brukarbehov. Det er etablert gode møteplassar og arenaer for brukarmedverknad, og divisjonsdirektøren speler ei viktig rolle i samhandlinga.

Vi søker ein direktør med:

 • god oversikt over fagfeltet og korleis utfordringane i samfunnet påverkar både faget og pasientbehandlinga
 • eit breitt samfunnsperspektiv
 • ein erfaren og engasjerande leiar
 • ein som er pådrivar i å vidareutvikle tilbodet på tvers av fagsektorane og i tråd med helsepolitiske føringar

Divisjon psykisk helsevern er i ei spennande utvikling, og i ferd med å sluttføre planarbeidet for betre integrasjon mellom psykisk helsevern, somatikk og rus, ein framtidsretta DPS-struktur, betre differensierte tilbod i vaksenpsykiatrien og planar for Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) som skal sikre betre overgangar og samarbeid.

Som divisjonsdirektør for Divisjon psykisk helsevern vil du rapportere til administrerande direktør og vere del av føretaksleiinga ved Haukeland universitetssjukehus. Leiinga i Helse Bergen vurderer å etablere PBU som eiga nivå 2 eining med eigen klinikkdirektør. 

Arbeidsoppgåver

 • Sikre rett utvikling av behandling gjennom rett prioritering 
 • Vere ein aktiv bidragsytar og legge til rette for vår felles helseteneste 
 • Leie strategi-, verdi- og haldningsarbeid
 • Skape effektive pasientløp gjennom god planlegging og samhandling internt og eksternt 
 • Totalansvar for økonomi, personale, drift, fag og kvalitet 
 • Bidra til at medarbeidarar er engasjerte med ønske om kontinuerleg å forbetre tenestene og eigen arbeidskvardag
 • Legge til rette for opplæring, utdanning og forsking
 • Medansvar for å bidra til at føretaket når sine mål 

Kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning på masternivå, gjerne helse- eller medisinskfagleg
 • God og relevant leiarerfaring med leiing av mål- og strategiarbeid
 • Leiarutdanning/-kurs 
 • God kunnskap om spesialisthelsetenesta, våre oppdragsgivarar og samarbeidspartnarar 
 • God kunnskap og erfaring innan forbetringsarbeid og -prosessar 
 • Erfaring frå leiing av forskingsdriven utvikling og innovasjon
 • Erfaring frå tverrfagleg samarbeid og samarbeid med universitet og høgskular

Personlege eigenskapar

 • Inspirerande, involverande og handlekraftig
 • Overordna styrings- og gjennomføringsevne 
 • Resultat, økonomi- og organisasjonsforståing 
 • Strukturert og planmessig i arbeidet 
 • Robust med evne til å være tydeleg og synleg
 • Viser sjølvinnsikt og klokskap i leiarrolla 
 • Balanserer refleksjon og analyse med handlekraft

Vi tilbyr

 • Ei spennande og utfordrande leiarstilling i eit sjukehus med stort fokus på kvalitetsforbetring og pasienttryggleik
 • Gode forsikringsordningar og ei av landets beste pensjonsordningar
 • Lønn etter avtale

Mangfaldserklæring

Vi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Webcruiter-ID: 4774087051

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

 • Tove Huse Bjerkevoll (Rådgivar innan leiarrekruttering), 48073834
Powered by Labrador CMS