Spennende jobbmulighet i Helsedata og digitalisering ved Folkehelseinstituttet!

Fagdirektør - Helsedata

Søknadsfrist: 21.09.2021

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet.

Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1140 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.


Folkehelseinstituttet er en attraktiv arbeidsplass og topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studentene innen helsefagene (Karrierebarometeret 2020).

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Område for helsedata og digitalisering er ett av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Området har avdelinger i Oslo og Bergen. Vi arbeider med modernisering og utvikling av infrastruktur for kunnskap, har forsknings- og forvaltningsekspertise på helseregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser, biobank, legemiddelstatistikk, IT, e-helse og digitalisering. Området er ansvarlig for fem nasjonale helseregistre; Medisinsk fødselsregister, Abortregisteret, Hjerte- og karregisteret, Dødsårsaksregisteret og Legemiddelregisteret. I tillegg er området ansvarlig for flere befolkningsbaserte helseundersøkelser, hvor Den norske mor, far og barn- undersøkelsen (MoBa) er den største med 270.000 deltakere og pågående aktiv datainnsamling.

Fagdirektør for helseregistre har et særskilt ansvar for å lede arbeidet med utvikling av helseregisterfeltet i Folkehelseinstituttet, samt bidra til å påvirke nasjonal utvikling av feltet. En viktig satsning er helsedata i sanntid. Målet er at helsedata av god kvalitet raskest mulig skal bli tilgjengelige for samfunnsnyttig forskning, analyse og statistikkproduksjon i og utenfor Folkehelseinstituttet. For å oppnå dette må vi være tett på ulike nasjonale e-helse initiativer, ta i bruk nye løsninger for automatisert datafangst og arbeide med standardisering og semantikk. Vi skal også publisere nøkkeltall og vise statistikk på nye og bedre måter, blant annet som beslutningsgrunnlag for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Legemiddelområdet er et særlig aktuelt felt i den videre satsingen i området, både med hensyn til videreutviklingen av Legemiddelregisteret og vår rolle innenfor legemiddelstatistikk og kodeverk. Fagdirektøren vil få et overordnet strategisk ansvar for å følge opp disse satsningene og bidra til økt utnyttelse av potensialet som ligger i helsedataene Folkehelseinstituttet forvalter.

Fagdirektøren vil være kontaktperson og få ansvar på strategisk nivå for hele datakretsløpet i helseregistrene og være tett på den den teknologiske utviklingen (f.eks. innføring av strukturert EPJ) og krav til forvaltningen (f.eks. elektronisk innmelding av dødsfall). Standardisering, harmonisering og semantikk av innhold i helsedatakilder et viktig ledd i dette arbeidet, og et aktuelt tema på nasjonalt og internasjonalt nivå. Fagdirektøren skal også følge opp, på overordnet nivå, endringer knyttet til utlevering av data fra helseregistrene som følger av etableringen av Helsedataservice og integrasjonen av våre datakilder mot Helseanalyseplattformen (i Direktoratet for e-helse og NHN).

Fagdirektøren for helseregistre inngår i områdets ledergruppe, og vil ha et tett samarbeid med de andre fagdirektørene i området. Videre vil den som ansettes ha et utstrakt samarbeid på tvers i virksomheten, og jobbe tett med fagdirektører i andre områder på instituttet. Tett kontakt og samhandling med den som leder instituttets smittevernregistre ligger også til stillingen.

Fagdirektøren skal støtte områdedirektøren mht temaer som grenser til arbeidet med helseregistre/-data, og forøvrig arbeide tett med områdets ledere og fagpersoner.

Fagdirektøren vil ha linjelederansvar for flere avdelinger.

Arbeidssted for stillingen er Bergen eller Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvarlig for utvikling av områdets helseregistre, i tråd med instituttets satsinger og nasjonale målsettinger (inkludert kodeverk og terminologi)
 • Pådriver for å gjøre helsedata mer tilgjengelig og bidra til økt bruk av helsedata i forskning og andre typer sekundærbruk som følge av, og gjennom, ulike nasjonale satsinger
 • Overordnet ansvarlig for å utvikle områdets arbeid på statistikkfeltet, herunder ambisjonen/strategisk målsetting om mer og bedre nøkkeltall og statistikkpresentasjoner fra helseregistrene og andre helsedatakilder
 • Følge opp utredninger, høringer og andre strategiske initiativ der helsedata er sentralt
 • Bidra til forsvarlig og tidsriktig/hensiktsmessig digitalisering av helsedatafeltet
 • Bidra og være pådriver i nasjonalt e-helsearbeid, blant annet ved å representere Folkehelseinstituttet i ulike e-helse fora
 • Nasjonal, nordisk og internasjonal nettverksbygging innen helsedatafeltet
 • Samarbeide og sørge for gode relasjoner med aktørene i det nasjonale helsedatafeltet, blant annet Direktoratet for e-helse
 • Delta i områdeledelsen og bidra til helhetlig ledelse av området

Kvalifikasjoner

Krav:

 • Minimum mastergrad innen relevant fagfelt for stillingen
 • Bred og lang erfaring med helsedata fra klinisk arbeid, forvaltning eller forskning
 • God kunnskap innen statistikk og presentasjon/tilgjengeliggjøring av informasjon
 • God kjennskap til store, nasjonale prosesser på e-helse-/digitaliseringsfeltet
 • Svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelig:

 • Ledererfaring, enten personalledelse eller store prosjekter
 • Doktorgrad innen relevant fagfelt er en fordel
 • Dobbelkompetanse helsefag og IT/digitalisering
 • Kunnskap om kodeverk og terminologi/felles språk
 • Kompetanse og/eller erfaring innen relevante juridiske emner

Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for helsedatafeltet
 • Trygg og tydelig i faglederrollen med evnen til å motivere, inspirere og prioritere
 • Evne til å drive frem prosesser, gjennomføre og levere til avtalt tid
 • Evne til å håndtere stor grad av kompleksitet i oppgaveløsning
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God relasjonsbygger
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her er vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er hyggelige og som hjelper hverandre
 • Stilling som fagdirektør og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid

Webcruiter-ID: 4423570550

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Christine Bergland (Områdedirektør), 930 80 912
Powered by Labrador CMS