Vil du være med og lede fremtidens NTNU?

Dekan - Fakultet for arkitektur og design

Søknadsfrist: 02.05.2023

NTNU

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNUs visjon er å skape kunnskap for en bedre verden.


Som Norges største universitet med til sammen 42 000 studenter og 9 000 ansatte fra mer enn 90 land, jobber vi for å finne løsninger på framtidas utfordringer. Med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en stor faglig bredde skal vi bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og skape forståelse for sammenhengene mellom teknologi, samfunn og miljø.

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Dekanen skal stimulere til fremragende faglige resultater, til at fakultetet skaffer seg ressurser i internasjonal konkurranse, tilbyr attraktive studier, samt rekrutterer talentfulle studenter og høyt kompetente medarbeidere.

Fakultet for arkitektur og design har ca. 1600 studenter og ca. 300 ansatte. Fakultetet har faglig virksomhet i Trondheim og Gjøvik. Dekanen har ansvar for den samlede virksomheten ved sitt fakultet og rapporterer direkte til rektor og er en del av rektors utvidede lederteam. Arbeidssted er i Trondheim. Nærmere opplysninger om fakultet finnes her.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og implementere fakultets virksomhet i tråd med NTNUs strategi
 • Bidra til institusjonens strategiske arbeid og stimulere til nyskaping
 • Utøve god helhetlig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning, forskning, formidling og nyskaping
 • Sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og for effektiv drift av fakultetet
 • Representere og posisjonere fakultet og institusjon, og bidra til å fremme internt og eksternt samarbeid
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt
 • Initiere og lede medvirkningsbaserte prosesser i forskning og undervisning
 • Ivareta samarbeid og medbestemmelse overfor arbeidstakerorganisasjonene
 • Utøve ledelse i tråd med NTNU sine verdier og ivaretakelse av HMS-rutiner
 • Bidra til en positiv organisasjonskultur og et stimulerende arbeidsmiljø

Kvalifikasjonskrav

 • Vitenskapelig kompetanse (førstekompetanse) innenfor ett av fakultetets fagområder
 • God innsikt i forsknings- og utdanningspolitikk, både nasjonalt og internasjonalt
 • Gode strategiske evner med et helhetlig blikk på organisasjonens virksomhet i et institusjonelt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • Omfattende og vellykket ledelse i store kunnskapsorganisasjoner
 • Motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • Erfaring med universitetets kjerneoppgaver
 • God organisasjonsforståelse og evne til å lede omstillingsprosesser
 • Evner å være en synlig aktør i den offentlige debatten
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
 • Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillit og nettverk
 • Relasjonsbyggende og samlende
 • Gode strategiske evner
 • Beslutningsdyktig og tydelig

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Dekanen ansettes på åremål for seks år med varighet tom 31.07.2029. Stillingen lønnes etter avtale innenfor rammen for stilling som dekan (kode 1474). Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • Dokumentasjon på førstekompetanse
 • Navn og adresse til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for ditt utdanningsløp. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

 • Rektor Anne Borg, tlf.: +47 41662984/epost: anne.borg@ntnu.no eller
 • Prorektor for utdanning Marit Reitan, tlf.: +47 91897881 /epost: marit.reitan@ntnu.no

Du kan også eventuelt ta kontakt med vår samarbeidspartner Jefferson Wells v/Anne Dordi Alseth tlf.: +47 92448268/epost: Anne.Dordi.Alseth@Jeffersonwells.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

Søknadsfrist: 02.05.23.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS