LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Dekan for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Søknadsfrist: 15.08.2024

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.000 studenter og 1.400 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Nord universitet er medlem i universitetsalliansen SEA-EU. Dette er en allianse for samarbeid innen utdanning og forskning over landegrensene i Europa. Motto for alliansen er; "Living sustainably, by, from and with the sea”.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2200 studenter og 250 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Helse og samfunnsdeltakelse, Omsorg og sykepleiefag, Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, Helseberedskap og akutt behandling, samt Senter for omsorgsforskning midt. 

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Nord universitet søker Dekan for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Dekan for Fakultetet for sykepleie og helsevitenskap

Nord universitet er et ungt og dynamisk universitet i en region med sterke vekstnæringer, der nettopp behovet for kunnskapsutvikling gjennom utdanning og forskning er avgjørende for å videreutvikle regionalt samfunns- og næringsliv. Universitetet har et utstrakt forskningssamarbeid internasjonalt og det er en ambisjon å videreutvikle forskningsaktiviteten innen helsefag og innovative helsetjenester sammen med de beste internasjonale forskningsmiljø. Nord universitet kobler internasjonal forskning med arbeidslivet for å bidra til kunnskapsbasert utvikling hos våre samarbeidspartnere. 

Ved Nord universitet drives utdannings- og forskningsaktivitet av våre fem fakultet. Det er dekanene ved hvert fakultet som har ansvaret for å lede utviklingsarbeidet innenfor de ulike fagområdene. Universitetet har god utvikling i forskningsaktiviteten, og det jobbes kontinuerlig med å utvikle helhetlige og bærekraftige studieprogram. 

Nå er det en ledig åremålsstilling som dekan for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap fra 01.01.2025, og vi er på jakt etter en person som kan fylle denne spennende og utfordrende stillingen. 

Om stillingen

Dekan er øverste leder for fakultetets faglige og administrative virksomhet. Som dekan vil du være sentral i utviklingen av fakultetets faglige utvikling, og du vil få et særlig ansvar for videreutvikling av forskning, undervisning, formidling, innovasjon og kvalitetssikring av fakultetets virksomhet.

Nord universitet har fire doktorgrader som er kjernen i vår virksomhet. Du vil få ansvar for doktorgradsprogrammet i profesjonsvitenskap. 

Fakultetet har ei ledergruppe som dekan har ansvar for. Du skal lede utviklingen av fakultetet ved å motivere ansatte og studenter til i fellesskap å jobbe for universitetets målsettinger, strategi og verdigrunnlag. Samtidig ligger det store muligheter i å utvikle nye, tverrfaglige utdannings- og forskningsområder på tvers av fakultetene.

Det forventes at du som dekan skal ha en aktiv rolle i å påvirke utviklingen av universitetet og fakultetets fagområder i et nasjonalt og internasjonalt landskap. Universitetet har som ambisjon å øke internasjonalt forskningssamarbeid og mobilitet og dekan er forventet å være en pådriver for å utvikle dette samarbeidet i fakultetet. 

En viktig oppgave er å skape gode samarbeidsforhold til øvrige institusjoner i sektoren, samt til samfunns- og næringslivet i vår region.Dekan for Fakultet for sykepleie og helsefag er en del av rektors ledergruppe og skal sammen med de andre topplederne bidra til at universitet når sine mål som helhet.Dekanen har hovedarbeidssted i Bodø, men det forventes også tilstedeværelse ved andre studiesteder.

Stillingen gjelder for en åremålsperiode på fire år, med mulighet for forlengelse i to ganger fire år, til sammen totalt 12 år.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves høy faglig kompetanse; minst doktorgrad. Det kreves solid og relevant ledererfaring fra kunnskapsorganisasjoner. Erfaring fra utdannings- og forskningsledelse og endringsledelse vil bli vektlagt. Det kreves erfaring med internasjonalt forskningsarbeid. Erfaring med internasjonal forskningsfinansiering, forskningssamarbeid og samarbeid innen høyere utdanning vil bli vektlagt. Det kreves god innsikt i utdannings- og forskningspolitikk og aktuelle utfordringer innen universitets- og høgskolesektoren.

Vi søker en utviklingsorientert leder som kan tenke strategisk og bidra til å videreutvikle universitetets profil og identitet både for forskning og utdanning, i tråd med den plass universitetet har i den norske universitets- og høgskolestrukturen.Lederegenskaper og personlig egnethet vil bli vektlagt.Den som ansettes må ha en bred tilnærming til de utfordringer arbeids- og næringslivet står ovenfor nasjonalt. Den som ansettes må væreresultatfokusert og ha prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne.

Ledere ved Nord universitet skal ha en utadvendt, inkluderende og tillitsskapende lederstil, preget av samarbeid og dialog. Fagbakgrunn fra et av fakultetets fagområder vil bli tillagt vekt.

Den som ansettes må beherske norsk eller annet skandinavisk språk tilsvarende nivå B2. Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Søker må kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG.

Vi tilbyr

  • Spennende lederstilling der du kan bidra til å utvikle fremtidens universitet.
  • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1474 dekan.
  • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø.
  • En arbeidsplass i stadig utvikling.
  • Fleksibel arbeidstid.
  • Aktivt bedriftsidrettslag.

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV'en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kvinner oppfordres til å søke stillingen. 

Ansettelsesprosessen

Søkere til stillingen vurderes av et særskilt innstillingsutvalg nedsatt av universitetsstyret. Universitetsstyret er ansettelsesorgan.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 15.08.2024

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071681

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS