LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Fagansvarlig for naturvitenskapelige fag - Universitetsbiblioteket

Søknadsfrist: 26.11.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå.

Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.


Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.


UiT Norges arktiske universitet, Universitetsbiblioteket (UB) er organisert i tre avdelinger, og har til sammen 10 bibliotek i Tromsø, Alta, Hammerfest, Narvik og Harstad. Bibliotekene er nært knyttet til fagmiljøene og UB legger vekt på nyskaping og aktiv dialog med sine brukere. Forskning, utdanning og formidling er kjerneområder for våre tjenester og vi har en offensiv holdning til utfordringene et moderne forskningsbibliotek står overfor. Digitale tjenester, generiske ferdigheter, informasjonskompetanse, åpen vitenskap, forskningsdatahåndtering, desentralisert utdanning, institusjonspublisering og annen formidling utgjør viktige satsingsfelt for UB.

Om stillingen

Har du gode formidlingsevner og interesse for kunnskapshåndtering og utvikling av tjenester i et moderne fag- og forskningsbibliotek? Vi søker deg som er utviklingsorientert og har god digital forståelse.

Ved Universitetsbiblioteket UiT (UB) er det ledig fast stilling som fagansvarlig for naturvitenskapelige fag. Stillingen er lagt til UBs Faggruppe for undervisning og læringsstøtte, Avdeling for publikumstjenester, og arbeidssted er Tromsø.

Stillingen som fagansvarlig ved Universitetsbiblioteket medfører i stor grad arbeid hvor du er i direkte kontakt med studenter og ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning, men også andre fagmiljøer ved UiT. Stillingen innebærer stor grad av utadrettet virksomhet, og den som tilsettes må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Arbeidsoppgaver

Som fagansvarlig skal du bidra til at studenter og forskere får relevante tjenester fra biblioteket. 

Arbeidsoppgaver vil blant annet omfatte:

 • undervisning i informasjonskompetanse på alle studienivåer
 • veiledning i systematiske litteratursøk og tilhørende metodikk
 • utvikling og drift av tjenester for tilgjengeliggjøring av forskningspublikasjoner, forskningsdata og læringsressurser.
 • skranketjeneste, litteraturbestilling og brukeropplæring
 • formidling av UBs tjenester og litteratursamling

Stillingen vil ha et særlig ansvar for drift og oppfølging av Open Polar, en portal for åpne data og publikasjoner innen forskning på Arktis og Antarktis.

Det forventes videre at du deltar i faglige prosjekter innad og på tvers av organisatoriske enheter, samt at du engasjerer deg i utvikling av nye tjenester av nytteverdi for fagmiljøene.

Jobben har stor fleksibilitet og oppmuntrer til initiativ og innspill fra den enkelte til videre utforming av arbeidsoppgavene

Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling og stillingens arbeidsoppgaver og/eller ansvarsområde, samt organisasjonstilhørighet, vil kunne endre seg over tid. Dette stiller store krav til omstilling og den som tilsettes må være villig til å tilpasse seg slike endringer.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av: 

seksjonssjef Mariann Løkse 

eller faggruppeleder Helene N. Andreassen

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum masternivå innen naturvitenskapelige fag. Ph.d.-utdanning er en fordel.
 • Gode digitale kunnskaper. Søker bes beskrive sin digitale kompetanse i søknadsbrevet.
 • Kjennskap til vitenskapelig publisering og håndtering av forskningsdata.
 • Grunnleggende muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk på minimum A2-nivå. Internasjonale søkere må legge ved dokumentasjon på at minimumskravet er oppfylt. Søker må også beskrive hvordan vedkommende planlegger å tilegne seg videre språkkompetanse på norsk/skandinavisk for å oppnå minimum B2-nivå. Det forutsettes at søknad skrives på et skandinavisk språk.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk.

Ønskede egenskaper:

 • Erfaring fra undervisning i høyere utdanning
 • Erfaring fra forskning og/eller forskningsstøtte
 • Erfaring med statistikkarbeid og/eller datavisualisering
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Resultat- og utviklingsorientert holdning
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye oppgaver

Personlig egnethet tillegges vekt.

Stilling som førstebibliotekar

Søker på stilling som førstebibliotekar må ha doktorgrad eller må kunne dokumentere kompetanse oppnådd etter "Reglement for opprykk til stilling som førstebibliotekar", se Rundskriv F-14-95.

Andre søkere vil kunne be seg vurdert for tilsetting som førstebibliotekar etter dette reglementet. 

Slik vurdering skal bygge på

 • vitenskapelige bibliotekfaglige arbeider
 • ledelse og deltaking i bibliotekfaglige og andre forskningsprosjekt
 • utvikling av dokumentasjons- og informasjonssystemer på høyt faglig nivå
 • faglig bearbeidelse og presentasjon av spesialsamlinger, herunder tekstkritiske utgaver
 • dokumenterte utstillinger
 • utarbeiding av læremidler, kompendier og audiovisuelle midler
 • undervisningsarbeid, herunder bibliografisk undervisning

Søker som ønsker slik vurdering, må sende inn nødvendig dokumentasjon. Det må framgå av søknaden at vurdering for førstestilling ønskes.

Vi tilbyr

 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger, eksempelvis trening i arbeidstiden
 • All nødvendig opplæring vil bli gitt

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1199 universitetsbibliotekar eller 1200 førstebibliotekar avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS