LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Universitetsbibliotekar / spesialbibliotekar innenfor sosialfag

Søknadsfrist: 16.04.2023

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har om lag 12 000 studenter og 2 200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300 000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2 400 studenter og 210 ansatte. Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to.

Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet hotell- og reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern. Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole.


Institutt for sosialfag tilbyr følgende utdanninger: Barnevern – treårig bachelor, Sosialt arbeid (sosionom) - treårig bachelor, Psykologi - treårig bachelor, Sosialfag – toårig master, European Master in Social Work with Families and Children - toårig master, Nordic Master in Social Work and Welfare - toårig master, Juss i barnevernfaglig arbeid - videreutdanning, 30 studiepoeng på masternivå. Instituttet har også Forskerskolen SWEL som er en tverrfaglig forskerskole i sosialt arbeid og velferd som er en del av forskerutdannelsen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Instituttet har som mål å bidra med kunnskapsutvikling av høy kvalitet både innen sosial- og barnevernsfaglig arbeid, i velferdsforvaltning og i psykologi. Det er i dag om lag 70 ansatte og 890 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som universitetsbibliotekar innenfor sosialfag, ved Universitetsbiblioteket, Avdeling for forsknings- og læringsstøtte. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Brenner du for å hjelpe og støtte studenter og ansatte med studier og forskning? Liker du å undervise og veilede i litteratursøk og systematiske søk, kildebruk, relevante programvarer eller andre relevante ressurser? Er du opptatt av å utvikle gode digitale læringssresusser for brukerne? Da er dette stillingen for deg.

Den som ansettes vil være kontaktbibliotekar for studenter og ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag. Som kontaktbibliotekar vil du være del av ulike faglige team med andre ressurspersoner, i et inkluderende, aktivt og spennende arbeidsfellesskap. Les mer om oss på våre nettsider, Facebook og Instagram.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for ansettelse som universitetsbibliotekar kan det bli aktuelt å tilby ansettelse som spesialbibliotekar.

Hovedoppgaver

 • være kontaktbibliotekar for studenter og ansatte ved Institutt for sosialfag
 • undervise og veilede studenter og forskere i bibliotekets digitale ressurser og relevante programvarer, f.eks EndNote eller Zotero, litteratursøk/systematiske søk i databaser, kildebruk og referansehåndtering.
 • ta ansvar for samlingsutvikling innenfor aktuelle fagområder
 • utvikle og ivareta relevante bibliotektjenester for brukerne
 • utvikle, vedlikeholde og formidle digitale læringssressurser
 • utføre kontroll av pensumlister
 • bidra i utviklingsoppgaver og prosjekter
 • ivareta publikumsarbeid

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • høyere utdanning på minimum masternivå innenfor bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende, eller innen et relevant fagområde for sosialfag. For ansettelse som spesialbibliotekar kreves høyere utdanning på minimum bachelornivå innenfor bibliotek- og informasjonsvitenskap.
 • erfaring med å veilede og undervise
 • god digital kompetanse
 • gode kommunikasjonsevner på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk

Videre legges det vekt på at du:

 • har relevant erfaring fra universitets- eller høgskolebibliotek
 • har kompetanse og interesse for digitale verktøy og programmer
 • tar initiativ, er kreativ og kan jobbe selvstendig
 • er serviceinnstilt og fleksibel
 • er god til å skape og pleie relasjoner og nettverk
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • er utviklings- og resultatorientert og tar ansvar for å gjennomføre gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.520, kode 1199 universitetsbibliotekar, kr 593.000-660.000 bto pr. år. Spesialbibliotekar lønnes etter l.pl 90.205, kode 1515 spesialbibliotekar, kr 550.000-615.000 bto. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til avdelingen og oppfordrer derfor menn til å søke. Dersom flere søkere blir vurdert til å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Avdelingsleder for forsknings- og læringsstøtte Anne Beth Våga, tlf: 51831142, e-post: anne.b.vaga@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Salla Andersen, tlf: 51831976 e-post: salla.andersen@uis.no

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS