Ledig stilling ved Handelshøyskolen BI

Førsteamanuensis / førstelektor eller høyskolelektor innenfor Entreprenørskap

Søknadsfrist: 08.01.2021

Handelshøyskolen BI

Institutt for strategi og entreprenørskap samarbeider med en rekke virksomheter, og har flere pågående forskningsprosjekt. Tre forskningssentre er tilknyttet instituttet. Forskningssentrene stimulerer til tverrfaglig samarbeid mot næringslivet.

Institutt for Strategi og Entreprenørskap har to stillinger i ved campus Oslo som førsteamanuensis / førstelektor eller høyskolelektor innenfor Entreprenørskap.

Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI forvalter fagfeltene strategi, innovasjon og entreprenørskap. Instituttet har som ambisjon å øke faglig og praktisk relevans gjennom høy kvalitet i forskningen og aktivt samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. Sentrale forskningstema på instituttet inkluderer forretningsmodeller, teknologi og digitalisering, internasjonal handel og organisering, entreprenørskap, allianser, nettverk, og oppkjøp, helseinnovasjon, kunnskapsbasert strategi, strategiprosesser og klynger/rammebetingelser. Interesse og kompetanse innenfor digital business ansees som en fordel.

Søkere må ha doktorgrad eller tilsvarende. For søkere til førsteamanuensis- stilling søker vi etter kandidater med dokumentert evne til å publisere forskning av høy kvalitet i ledende tidsskrift. For førstelektor / høyskolelektor søker vi etter dokumentert evne til å publisere pedagogiske arbeider og cases rettet mot undervisning, samt gode pedagogiske evner i leveranse av undervisning både digitalt og i klasserom / auditorium. Også for pedagogiske stillinger vil forskerkompetanse, for eksempel doktorgrad, vurderes positivt.

Det er ønskelig at søkere kan påta seg undervisningsoppgaver over et bredt spekter av studieprogrammer, og vil være sentrale i forvaltning og utvikling av BIs Bachelor i Entreprenørskap. Undervisningen foregår i stor grad på norsk og søkere bør derfor beherske et skandinavisk språk. Dokumentert erfaring med interaktive og prosessorienterte undervisningsformer, undervisning av store klasser, kunnskap om og interesse for moderne pedagogiske tilnærminger, samt utvikling av studieprogram, blir tillagt vekt.

Det forventes at den som tilsettes har evne og vilje til aktivt å bidra til instituttets fagmiljø, samt ønske og utvikle BIs grenseflate mot økosystemet for entreprenørskap i Oslo. I tillegg innebærer stillingen samarbeid med BIs øvrige campuser og tilhørende miljøer.

BI videreutvikler nå BI Start-up, studentenes arena for entreprenørskap, med workshops, kurs og kontorplasser for studentbedrifter, samt samarbeid med næringsliv og teknologimiljøer, og rett kandidat vil spille en sentral rolle i dette arbeidet.

Motiverte kandidater kan regne med spennende utfordringer i et sammensatt, dynamisk og stimulerende fagmiljø. Entreprenørskapsbacheloren har over tid hatt god vekst, og er tilbys ved i Oslo, samt ved Campus Bergen og Campus Trondheim. BI vil legge vekt på om søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgivning.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler. Stillingen er knyttet til vår til envher tid gjeldene pensjonsordning og lønnes etter avtale.

Vi søker primært etter personer som har interesse for undervisning og ambisjoner om utvikling og styrking av vårt tilbud på bachelorområdet hvor vi trenger mer kapasitet. Riktig kandidat kan gis muligheter for videre akademisk merittering.

Kvinner oppfordres til å søke.Aktuelle søkere vil innkalles til intervju, samt prøveforelesning eller seminarpresentasjoner.

Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Søknaden, CV og komplett liste over faglige arbeider sendes elektronisk. Bedømmelsen skal skje på grunnlag av dokumentert vitenskapelig og pedagogisk kompetanse. For dokumentasjon av vitenskapelig kompetanse er det anledning til å levere inntil 15 vitenskapelige arbeider.

Søkeren skal peke på/sende inn de opp til 15 vitenskapelige arbeidene som vedkommende mener er de viktigste, både ut fra kriteriet om vitenskapelig fordypning og kriteriet om vitenskapelig bredde. En doktorgradsavhandling blir regnet som ett arbeid, selv om den er sammensatt av flere arbeider.

Merk også at det er nødvendig å dokumentere pedagogisk kompetanse. Skulle du få problemer med å laste opp dokumentasjon elektronisk ta kontakt på [email protected]

Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres. Det er ikke anledning til å sende inn arbeider etter fristen.

Send søknad

KONTAKTPERSONER:

HJEMMESIDE: www.bi.no

Powered by Labrador CMS