LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Avdelingsingeniører - Nasjonal jordkarbonovervåkning

Søknadsfrist: 06.06.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forsking, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet ellers. NIBIO har hovedkontor på Ås syd for Oslo, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling Landsskogtakseringen
har ansvar for gjennomføring av Landsskogtakseringen, og dessuten utarbeiding av nasjonal skogstatistikk og prognoser for skogressurser. Kartlegging og overvåking av skog ved hjelp av ulike typer fjernmålingsdata er et strategisk satsingsområde for avdelingen.


Avdeling Skog og klima
forsker på skogens funksjon i klimasammenheng, mekanismene som påvirker klima lokalt og globalt, og hvordan skogforvaltning virker inn på disse, samt hvordan skogbehandlingen kan tilpasses et endret klima.


Avdelingen samarbeider med Miljødirektoratet om Norges klimagassregnskap under FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen, hvor vi har ansvar for klimagassregnskapet for arealbrukssektoren (LULUCF; Land Use, Land-Use Change and Forestry). Herunder ansvar for å utvikle og forbedre metoder og modeller for beregning av utslipp og opptak av klimagasser fra skog og annen arealbruk.


Begge avdelingene inngår i NIBIO's Divisjon for Skog og utmark.

NIBIO etablerer et program for Nasjonal jordkarbonovervåkning. Programmet skal i utgangspunktet dekke skog og beitemark (innmark) over hele landet gjennom systematisk prøvetaking i et utvalg av Landsskogtakseringens prøveflater.

Vi søker etter tre personer med et stort engasjement for natur og som er glad i å være ute i all slags vær. Du må ha tålmodigheten og nysgjerrigheten til også å se under jordoverflaten.

Stillingen er tilknyttet avdeling Landsskogtakseringen, men du vil også samarbeide tett med kollegaer i avdeling Skog og klima. Du vil få arbeide i et engasjert forskningsmiljø i forskningsfronten på karbondynamikk i skog, klimagassregnskap og klimaforpliktelser og systematisk kartlegging og overvåking av skog- og arealressurser.

Stillingen innebærer feltarbeid hele feltsesongen og er en 50% stilling med 100% arbeid i perioden mai - oktober.

Stillingens hovedoppgaver

 • Feltarbeid, alene og sammen med andre
 • Jordprøvetaking i skog og beitemark

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelor eller tilsvarende nivå innenfor jordfag, skogbruk eller annet relevant fagfelt
 • Erfaring med feltarbeid
 • Ha mulighet til å utøve krevende feltarbeid i lengre perioder
 • Førerkort klasse B
 • Gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Fremmedspråklige søkere må forplikte seg til å lære norsk språk skriftlig og muntlig innen to år

Det er en fordel om du har

 • Arbeidserfaring med kartlegging, beskrivelse og/eller prøvetaking av jord
 • Kjennskap til norsk skog og skogbruk, og/eller jordbruk
 • Kunnskaper i norsk eller skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendigselvstendig
 • Systematisk, nøyaktig, tålmodig og målrettet
 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceorientert

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som Avdelingsingeniør kode 1085, lønnstrinn 49 - 57 (kr 454 200 - 516 100 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Forskningssjef/avdelingsleder Avd. Landsskogtakseringen Aksel Granhus, tlf 977 14 873, eller
 • Forskningssjef/avdelingsleder Avd. Skog og klima Gunnhild Søgaard, tlf 917 27 960, eller
 • se nettsted nibio.no

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS