LEDIG STILLING VED ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO (AHO)

Rådgiver forskningsadministrasjon

Søknadsfrist: 14.03.2021

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

Forskningsadministrasjonen

Forskningsadministrasjonen ligger under Seksjon for utdanning, forskning og formidling (UFF), og har fem ansatte. Faggruppen har ansvar for å koordinere, planlegge og gi administrativ støtte til skolens forskningsaktivitet og forskerutdanning.

Blant forskningsadministrasjonens ansvarsområder er innhenting og formidling av kunnskap om ulike forskningsprogrammer og finansieringsmuligheter innenfor sektoren, i tillegg til støtte til strategisk planlegging av forskningsaktivitetene. Fagadministrativ støtte til forskningsprosjekter fra utlysning, søknadsprosess, gjennom oppstart, prosjektperiode og fram til sluttrapportering er blant enhetens hovedansvarsområder.

AHO har et tverrfaglig ph.d.-program som favner alle skolens fagtradisjoner og har rundt 50 aktive kandidater. Forskningsadministrasjonen har ansvar for oppfølgingen av doktorgradskandidatene, og bistår med administrativ støtte til forskerutdanningen, der organisasjon av bedømmelser og disputaser inngår. Forskningsadministrasjonen ivaretar sekretariatsfunksjonen i ph.d.-programmets programutvalg og arbeider tett med faglig leder av programmet.

Forskningsadministrasjonen ivaretar sekretariatsfunksjonen for AHOs forskningsutvalg (FU), som kvalitetssikrer og godkjenner forskerskolens program, ansetter ph.d.-stipendiater, fordeler interne forskningsmidler og er styrets rådgivende organ for forskning ved skolen.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil ha det administrative hovedansvaret for hele ph.d.-utdanningen ved AHO, sammen med resten av forskningsadministrasjonen. Det innebærer ansvar for prosessene rundt tilsetning/opptak av stipendiater, progresjonsoppfølgning, saksbehandling og ansvar for prosessene rundt avslutning og arrangering av disputaser.

Stillingen medfører et hovedansvar for å forberede saker relatert til ph.d.-programmet til AHOs Forskningsutvalg (FU) og følge opp vedtak fattet i FU i organisasjonen. Stillingen vil også få en nøkkelrolle i å representere AHO i nasjonale forum for doktorgradsutdanning.

AHO har de siste årene hatt et økende fokus på kvalitetssikring og kompetanseutvikling rundt ph.d.-programmet og denne stillingen vil få et viktig ansvar i å videreutvikle dette i tett samarbeid med faglig ledelse. I dette inngår et koordinerende ansvar for oppfølging av hver enkelt stipendiat, sekretærrollen i AHOs programutvalg for ph.d.-programmet og ansvar for årlige rapporteringer til AHOs ledelse om kvaliteten i doktorgradsprogrammet. AHO har også vedtatt en egen handlingsplan for ph.d.-programmet som skal sørge for økt kvalitet gjennom hele programmet fra opptak til avslutning, og denne stillingen vil få et ansvar med å følge opp dette sammen med faglig ledelse av programmet.

I tillegg til å samarbeide tett med andre kollegaer i forskningsadministrasjonen vil stillingen innebære et tett samarbeid med faglig leder av ph.d.-programmet for å forberede og videreutvikle studieplaner, årsplaner, handlingsplaner og strategier, i tillegg til å følge opp ulike saker på daglig basis.

For den rette kandidaten kan en eller flere av følgende arbeidsoppgaver også inngå i stillingen. Oppgi gjerne i søknaden om en eller flere av disse er interessante å ta på seg.

 • Sekretariatsfunksjon i AHOs forskningsutvalg.
 • Rådgivning i AHOs arbeid med forskningsetikk og personvern i forskning, da spesielt i samarbeid med Forskningsutvalget, NSD og AHOs personvernombud.
 • Ved behov, bistå i enhetens støtte til forskningsprosjekter med særskilt fokus på avtaler der stipendiater og post-doc stillinger inngår.

AHO gjennomgår fortiden en endring i organiseringen for den faglige delen av skolen. Dette arbeidet kan også føre til endringer i den administrative organiseringen og det må derfor påregnes at det kan komme endringer som påvirker arbeidsoppgavene i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes skal håndtere mange og et bredt spekter av oppgaver, samtidig som man skal ha evnen til å fordype seg. Det er derfor viktig for oss at du har erfaring innenfor UH-sektoren og fortrinnsvis jobbet med doktorgradsrelaterte arbeidsoppgaver tidligere.

Vi ønsker deg med følgende kompetanse:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Omfattende, relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med doktorgradsrelevante arbeidsoppgaver fra UH-sektoren, hvor erfaringer fra spesielt studieadministrasjon men også FoU-arbeid er ønskelig. Erfaring fra fag-/administrative oppgaver kan kompensere for erfaring fra UH sektoren.
 • God kjennskap til forskningssystemet i Norge og gjerne EU.
 • God kjennskap til statlig forvaltning generelt og universitets- og høyskolesektoren spesielt.
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • God organisasjonsforståelse og systemkompetanse.
 • Erfaring med Felles studentsystem (FS) og arkivsystemet P360 er en fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil være viktig for denne stillingen og vi ser etter en kandidat som kjenner seg igjen i følgende beskrivelse:

 • Selvstendig, forutsigbar og tydelig.
 • Ryddig og fleksibel.
 • Evne til å ta ansvar, vise initiativ og gjennomføre prosjekter med fokus på kvalitet og resultater.
 • Evne til å skape et godt samspill og samarbeid på tvers av faglige og organisatoriske grenser.
 • Solid gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet, og evne til å jobbe både strategisk og operativt.
 • Trygghet i egen kompetanse.

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø i flotte lokaler ved Akerselva

Stillingen lønnes som 1434 Rådgiver med brutto avlønning pr år fra kr 490 600 til kr 586 500, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det vil gjøres et lønnsfratrekk på 2 % til innskudd til Statens pensjonskasse.

Øvrig informasjon

Arbeidssted vil være i Oslo.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Søknad sendes til oss via jobbnorge.no Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS