LEDIG STILLING VED AHO

Professor / førsteamanuensis i landskapsarkitektur

Søknadsfrist: 17.06.2024

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole og en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon som gir utdanningen innen arkitektur, landskapsarkitektur og design. AHO’s kunnskapstilfang er bredt, med formgivning i fokus. AHO er organisert i tre institutter, og har om lag 800 studenter og 210ansatte.

Institutt for urbanisme og landskap har ansvar for undervisning, forskning og formidling innen landskapsarkitektur, urbanisme og arkitektur. Dette inkluderer to masterutdanninger i landskapsarkitektur: en toårig internasjonal mastergrad, og en femårig integrert masterutdanning felles med Universitetet i Tromsø der de tre første årene av studiet foregår på AHO og de to siste på UiT i Tromsø («fellesgraden»), deler av undervisningen på masterutdanningen i arkitektur og en erfaringsbasert master i urbanisme. I tillegg bidrar instituttet til forskerutdanningen ved AHO.

Forskning på instituttet er i stor grad tverrfaglig og aktuelle forskningsområder er blant annet arktiske landskap og byer, landskapsbasert klimatilpassing, urbane og peri-urbane landskap, og byrom og offentlighet. Instituttets forskning organiseres gjennom The Oslo Centre for Urban and Landscape Studies.

Instituttet har en solid og konkurransedyktig internasjonal profil, og et nettverk av lokale og internasjonale samarbeidsinstitusjoner og aktører. Instituttet teller om lag førti personer i ulike stillingsprosenter og er organisert i to faggrupper, en for landskapsarkitektur og en for urbanisme. Mer informasjon om instituttet er å finne på: Institutt for urbanisme og landskapsarkitektur | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (aho.no)

Om stillingen

Vi søker etter en engasjert landskapsarkitekt som med sin kunnskap, inspirasjonsevne og kritiske refleksjon vil bidra til å ytterligere styrke det gode landskapsarkitekturfaglige miljøet samt undervisningen og forskningen ved Institutt for urbanisme og landskap. Stillingen er en 100% fast stilling.

Stillingen er per i dag tilknyttet undervisningen på de tre første årene på vår ‘fellesgrad’ med UiT, i tillegg til veiledning og undervisning på masternivå på tvers av instituttets undervisningsprogrammer. Aktuelle kandidater må kunne undervise både på et skandinavisk språk og på engelsk. Stillingen vil bestå av forskning/og eller faglig utviklingsarbeid, undervisning og administrativt arbeid.

Undervisningen i landskapsarkitektur på AHO er studiobasert, og er i de tre første årene på fellesgraden organisert rundt begrepene form, systemer og fellesrom. Veiledning foregår individuelt, i grupper og i plenum. Studioundervisningen inkluderer opplæring i analyseverktøy og vektlegger trening i formgivningsferdigheter. Utviklingen av urban og territoriell forståelse er viktig og studentene opererer i et stort spenn av komplekse, romlige og tidsmessige skalaer. Undervisningen omfatter og integrerer et hybrid sett av tilnærminger og teknikker fra landskapsarkitektur, urbanisme og arkitektur.

Arbeidssted vil være i Oslo, i AHOs lokaler.

Stillingens ansvarsområder

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil blant annet omfatte:

 • Utvikling, planlegging og koordinering av undervisning på grunnutdanningsnivå, masternivå og eventuelt på doktorgradsnivå
 • Undervise, veilede og sensurere studenter på grunnutdanningsnivå, masternivå og eventuelt på doktorgradsnivå
 • Aktiv deltakelse i utviklingen av instituttets utdanningsprogrammer
 • Aktiv deltakelse i forskning på instituttet inkludert initiering av forskningsprosjekter
 • Bidra til instituttets internasjonale, tverrfaglige forsknings- og undervisningsnettverk
 • Styrke og videreutvikle koblingen mellom forskning, undervisning og praksis og bidra i instituttets faglige utvikling
 • Aktiv deltakelse i å søke ekstern finansiering til instituttets aktiviteter
 • Administrativt arbeid knyttet til undervisning og forskning, inkludert deltakelse i en eller flere av AHOs utvalg eller faglige organer
 • Andre relevante oppgaver og ansvarsområder kan forekomme

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en dedikert medarbeider med et bredt kompetansegrunnlag innen landskapsarkitektur og som brenner for undervisning og forskning. Bærekraft er sentralt i all undervisning og forskning ved instituttet. Du ønsker å bidra til kunnskapsproduksjon i faget som legger vekt både på form og bærekraft innen landskapsarkitektur som omfatter byrom, rurale områder og større territorier.

Kandidater må ha:

 • PhD i landskapsarkitektur eller lignende fagområde eller dokumentert kompetanse gjennom faglig utviklingsarbeid tilsvarende førststillingskompetanse. Faglig utviklingsarbeid skal reflektere en selvstendig formgivningsprofil, og vise evne til å ta opp nye problemstillinger på høyt internasjonalt nivå (førsteamanuensiskompetanse) og høyeste internasjonalt nivå (professorkompetanse). Professorkompetanse forutsetter betydelig akademisk produksjon utover det som kreves til en PhD grad
 • Mastergrad i landskapsarkitektur eller tilsvarende for søkere uten PhD graden
 • Høy dokumentert formgivningskompetanse innenfor landskapsarkitektur
 • Relevant erfaring og meritter innen landskapsarkitektur gjennom praksis, undervisning og forskning/faglig utviklingsarbeid. Kvalitet, originalitet og nyskaping vektlegges foran totalt omfang, og nyere arbeider tillegges større vekt enn eldre
 • Dokumenterte pedagogiske kvalifikasjoner i form av utdanning eller praktisk undervisningserfaring med planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning
 • Beherske et skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig

Kandidaten må gjerne ha:

 • Erfaring med å initiere og lede forskningsprosjekter som viser både bredde og dybde i faget
 • Dokumenterte resultater fra å søke ekstern finansiering til forskning og undervisning
 • Erfaring fra veiledning av phd-kandidater
 • Erfaring med undervisning i teoretiske fag
 • Interesse for og erfaring fra å utvikle undervisningsformer med fokus på samspill mellom forskning og undervisning

Personlige egenskaper

Du er en person som

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er sterk på nettverksbygning både internt og utad
 • bidrar positivt til et veletablert og hyggelig fagmiljø på instituttet
 • er vant til å arbeide i team
 • bidrar til kunnskapsproduksjon innenfor instituttets fagområder og er positiv til å videreutvikle egen kompetanse

Vi tilbyr

 • Et fremdragende, stimulerende og internasjonalt profesjonelt forsknings- og undervisningsmiljø
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønn i henhold til statens regulativ basert på kompetanse og erfaring (kode 1013 for professor NOK 790 000-950 000 og kode 1011 for førsteamanuensis NOK 720 000-850 000). Fra lønnen går 2% lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

Søknadene vil bli vurdert av en sakkyndig komité og søkere bes derfor dokumenter erfaring fra praksis, undervisning og andre aktiviteter av relevans for stillingen.

Se Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger - Lovdata (§ 1-2, § 1-4): samt Kvalifikasjonskrav for førstestillinger ved AHO - Ansettelser og opprykk: [MOU1] reglement_forstestillinger.pdf (aho.no)

Søknaden gjøres elektronisk og skal inneholde:

 • Søknad hvor det er bl. a tydeliggjort motivasjon for stillingen og en redegjørelse for egen læringsfilosofi
 • CV
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Portfolio i digitalt format med maks 10 faglig relevante prosjekter, undervisningsarbeid og publikasjoner som søkeren ønsker å bli vurdert på
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i form av utdanning eller praktisk undervisningserfaring
 • En kort oppsummering av gjennomførte forskningsprosjekter/prosjekter i faglig utviklingsarbeid inkludert informasjon om finansiering, deltakerroller og nivå
 • En kort oversikt over planlagte forskningsprosjekter med informasjon om finansiering, deltakerroller og nivå

AHO har som mål å oppnå en balansert sammensetning blant våre ansatte når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Instituttleder Hanna Dencik Petersson ved Institutt for urbanisme og landskap: Hanna.Charlotta.Dencik.Petersson@aho.no

Ved spørsmål om søknadsprosessen ta kontakt med HR rådgiver: Jannicke.Jacobsen@adm.aho.no

Generell informasjon om AHO er å finne på www.aho.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS