LEDIG STILLING VED ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO (AHO)

Førsteamanuensis innen arkitektur

Søknadsfrist: 09.12.2020

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.


Institutt for arkitektur har ansvar for undervisning, forskning og formidling innen arkitektur med særlig vekt på prosjektering av bygninger, som er et kjerneområde i sivilarkitektutdanningen. Fagfeltet er arkitektur i hele sin bredde, og innebærer en kunstnerisk, fortolkende og utforskende dimensjon som inkluderer, men også overskrider det rent byggetekniske. Instituttet har et særlig ansvar for å lede det igangsatte program for utviklingsarbeid gjennom "Research by Design", i tråd med regjeringens arkitekturmelding. Staben teller omtrent 25 personer, inkludert stipendiater og timelærere.

Om stillingen

Institutt for arkitektur ved AHO utlyser en 50 % åremålsstilling (4år) som Førsteamanuensis innen Arkitektur.

Arbeidsoppgaver

AHO trenger dyktig og engasjert arkitekturlærer som raskt kan fylle undervisningsbehov ved Instituttet. Vedkommende skal ha god orientering innenfor hele fagfeltet, og ha gode evner til kommunikasjon, samt solid erfaring fra formidling og arkitekturundervisning. Det er en fordel med erfaring fra organisering og gjennomføring av store grupper på opptil 60 studenter. Praktisk prosjekteringserfaring fra relevant og aktuell praksis på høyt nivå er en forutsetning. Undervisningen foregår på norsk.

AHO har en treårig grunnundervisning der studentene skal utvikle evnen til å arbeide med arkitektur og gi grunnleggende profesjonskunnskaper som samtidig forbereder for AHOs masterundervisning. Stillingen er tenkt knyttet til arkitekturundervisningen i andreåret, ved Institutt for Arkitektur, men kan som alle stillinger omdisponeres til andre deler av Instituttet. Det overordnede målet for undervisningen i andreåret er å gi studentene et robust konseptuelt og praktisk grunnlag for arkitekturprosjektering, samt å utvikle evnen til syntese og konkretisering av arkitekturprosjekter. Kandidaten må kunne vise til egen/selvstendig solid erfaring i bygningsprosjektering, samt bygge erfaring fra relevant sted og gjennom egen/selvstendig utførende praksis med tydelig profil.

Andreåret samarbeider tett med AHO`s Ingeniørlærere innen teknologifeltet for arkitektur. Stillingen består derfor også av arkitekturrettet undervisning i konstruksjon og bygningsteknologi. Kunnskap om andre teknologiske temaer med stor relevans for arkitektur, som brann, ventilasjon, akustikk og bærekraft/energi er også ønskelig. Andreåret utvikler til dels større urbane boligprosjekter og offentlige bygg. Høyt arkitektonisk kunnskapsnivå er nødvendig og overbyggende for de nevnte delaspektene.

Stillingen er tenkt å innpasses et eksisterende større lærerteam og opprettholde kvaliteten på undervisningen.

Arbeidstid

Hovedtilstedeværelse på AHO tirsdager, onsdager og torsdager er en absolutt forutsetning. Det vil være behov for at kandidaten ved enkeltanledninger kan omprioritere dager for tilstedeværelse.

Vi tilbyr

- -Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø sentralt plassert i Oslo

- -Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1011 Førsteamanuensis LR 24 ltr 67 -76 (NOK 605 500 – 723 200). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Stillingen er åremål på fire år. Tiltredelse etter avtale (snarest mulig).

Kvalifikasjoner og egenskaper

AHO søker kandidater som har kompetanse på Førsteamanuensisnivå.

For å binde stillingen sammen, med øvrig kursfokus i andreåret, ser vi etter en erfaren kandidat som har erfaring i bygningsprosjektering, og byggeerfaring gjennom utførende praksis.

Høyt arkitektonisk kunnskapsnivå er nødvendig og overbyggende for de nevnte delaspektene. Søkere forventes å kunne gi bidrag til diskusjoner rundt kursets innhold og profil. I stillingene inngår, foruten undervisning, også ulike administrative oppgaver samt tidvis kursledelsesassistanse.

- Master eller diplom innenfor arkitektur

- Dokumentert utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå, og med en fordypning som er relevant for fagområdet; Arkitekturutvikling i krysningsfeltet mot konstruksjon og bygningsteknologi

- Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning på universitets og høgskolenivå.

- Relevant praksiserfaring

- Gode samarbeidsevner for å kunne gå inn som en konstruktiv medspiller i vårt fagmiljø

- God muntlig og skriftlig formidlingsevne

- Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk

AHO forbeholder seg retten til å vektlegge faglig komplementering i eksisterende lærerteam og eventuelt mulighet for utjevning av kjønnsbalanse.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Søknadsfrist: 09.12.20

Søknaden

Søknaden leveres elektronisk via portalen. Dokumenter som må vedlegges er:

- Søknadsbrev (maks en A4side)

- Kort beskrivelse av pedagogisk holdning og erfaring (maks en A4-side)

- Maksimum 3 arbeider du anser som mest betydningsfulle for stillingen

- Relevante attester og vitnemål

- CV

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS