LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i rusmiddelproblemer og relasjoner

Søknadsfrist: 08.05.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i rus, familie og nære andre for en periode på tre år, alternativt fire år med 25 % arbeidsplikt. Stillingen er knyttet til Institutt for psykososial helse. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppen Rus, familie og nære andre (RUFA).

Arbeidsoppgaver

Rusmiddelproblemer har ofte negative konsekvenser for dem som selv har problemet, men også for deres pårørende, det være seg både barn, partnere, foreldre og øvrige familie eller nære andre.

Stipendiaten skal gjennomføre et forskningsprosjekt som tar utgangspunkt i et eller flere av disse forskningstemaene:

1. Rus, familie og nære andre. Søkere bes skissere et forskningsprosjekt hvor belysning av livssituasjonen til pårørende til mennesker med rusmiddelproblemer inngår, for eksempel knyttet til psykososial helse og sosiale relasjoner. Videre er det aktuelt å utforske hva pårørende selv opplever gir hjelp og støtte til å mestre hverdagen.

2. Personer med rusmiddelproblemer og sosiale relasjoner. Hva tenker personer med rusmiddelproblemer om egne relasjoner til nære andre? Hvilke utfordringer og muligheter ligger i det å skulle gjenopprette gode sosiale relasjoner etter gjennomført behandling for rusmiddelproblemer?

3. Jegersberg gård er et kommunalt rehabiliteringstilbud til mennesker med rusmiddelproblemer i Kristiansand kommune. Relasjonen til en mentor og fellesskapet er to av fire kjerneelementer i behandlingen. Søkere bes skissere et forskningsprosjekt som belyser hvordan beboerne på Jegersberg Gård erfarer å leve tett på andre, for eksempel i relasjon til en mentor. Videre er det aktuelt å belyse hvilken betydning har disse relasjonene for rehabiliteringsforløpet og for forholdet til andre nære personer i livet.

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maks 10 sider inklusive litteraturliste. I prosjektbeskrivelsen skal søkeren presentere mulige forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremdriftsplan for prosjektet. Det er viktig at søkeren også redegjør for relevant litteratur og tidligere forskning. Prosjektbeskrivelsen skal struktureres med utgangspunkt i malen for phd-programmet i helse- og idrettsvitenskap

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha hovedfag/mastergrad/ embetseksamen innen relevant fagfelt som for eksempel psykisk helsearbeid, psykososial helse, helsefremmende arbeid, familieterapi, sosialt arbeid, antropologi, sosiologi, psykologi eller medisin.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider, samt kvaliteten og relevansen av prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

For å kunne bli tatt opp til ph.d.-programmet, må søkeren ha oppnådd eksamen av høyere grad (mastergrad, hovedfag eller tilsvarende) fra norsk eller utenlandsk universitet eller høgskole innenfor et fagområde relevant for fakultetets forskning og undervisning.

Kriterier for opptak er karakteren B eller bedre på masteroppgaven og normalt gjennomsnittskarakter B eller bedre på relevante emner i mastergraden. I ekstraordinære tilfeller kan søknaden vurderes på individuelt grunnlag dersom søkeren tydeliggjør sin vitenskapelige kompetanse ut over masterutdanningen og har dokumentasjon som sannsynliggjør at søkeren vil være egnet til å gjennomføre det aktuelle forskningsprosjektet og ph.d.-programmet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra/god kjennskap til rusfeltet
 • Erfaring fra/god kjennskap til pårørende innen rusfeltet
 • Erfaring fra forskningsrelatert arbeid
 • Erfaring med prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til å samarbeide
 • Analytiske evner
 • Evne til å arbeide målrettet
 • Skriftlig formidlingsevne
 • Gjennomføringsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 501 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

  Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave.
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv litteraturliste.
 • ev annen relevant dokumentasjon

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 8. mai 2023.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS