Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i sykepleie

Søknadsfrist: 14.10.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i sykepleie for en periode på tre år, med mulighet for 4 år med 25 % undervisningsplikt. Stillingen er knyttet til Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand/Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppen: Q-safe: Pasientsikkerhet og kvalitet i sykehus.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten vil i dette prosjektet undersøke hvordan unge pårørende opplever sin situasjon i en intensivavdeling, og hvilke støttende tiltak som kan være til hjelp i situasjonen. Hensikten med studien er å utvikle ny kunnskap om ungdom som pårørende i intensivavdelinger for å bedre kunne legge til rette for støttende tiltak for ungdom gjennom en slik krevende livserfaring. En slik tilrettelegging vil kunne bidra til å redusere erfaringer av eventuelle langtidskonsekvenser som «Post Intensive Care-family, PICS-F». Stillingsbetenkningen, spørsmål og informasjon om prosjektet fås ved henvendelse til professor Gudrun Rohde, epost: [email protected]

Søkeren skal utarbeide en prosjektskisse inkludert motivasjon for stillingen med utgangspunkt i en stillingsbetenkning. Prosjektskissa skal ha et omfang på minimum 5 sider inklusive litteraturliste. Prosjektskissa skal ta utgangspunkt i stillingsbetenkningen. Det er viktig at søkeren redegjør for forskningsfeltet gjennom henvisning til relevant litteratur og tidligere forskning. Prosjektskissa skal struktureres med utgangspunkt i malen for phd-programmet i helse- og idrettsvitenskap - Template PhD projects.

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha hovedfag/mastergrad/ embetseksamen innen sykepleievitenskap/ helsevitenskap, fortrinnsvis anestesisykepleie, intensivsykepleie eller operasjonssykepleie. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider, samt kvaliteten og relevansen av prosjektbeskrivelsen.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

  • vitnemål med karakterer
  • masteroppgave/hovedfagsoppgave
  • attester
  • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
  • prosjektbeskrivelse på maksimum 5 sider, inklusiv litteraturliste. Skissen skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 14.10.20.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen