LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i psykologi

Søknadsfrist: 15.02.2024

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat innen tematikken Utviklingspsykologiske aspekter ved delt fast bosted etter samlivsbrudd. Ansettelsesperioden er på tre år, eventuelt fire år med 25 % arbeidsplikt. Det kan også være aktuelt å avtale en annen stillingsprosent og tidsperiode. Stillingen er knyttet til faggruppe for psykologi og Institutt for psykososial helse. Arbeidssted Campus Grimstad eller Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. I tillegg har fakultetet etablert en faggruppe i psykologi. Den ivaretar universitetets satsing for å samle og videreutvikle eksisterende forskning og utdanningsvirksomhet med direkte relevans for psykologi som fag og profesjon, samt utvikle et eget utdanningsprogram innen psykologi.

Fakultetet har flere veletablerte forskningsgrupper og prioriterte forskningssentre. Stipendiaten vil være tilknyttet en av disse, avhengig av doktorgradsprosjektets karakter.

Arbeidsoppgaver

Ph.d-prosjektet har som formål om å utvikle kunnskap om hvordan delt fast bosted påvirker barns utvikling over tid, samt hvilken rolle foreldrekonflikter spiller for barns kognitive, emosjonelle og sosiale utvikling i situasjoner der det praktiseres delt fast bosted.

Prosjektet må utformes for å undersøke utviklingspsykologiske aspekter ved å vokse opp med delt fast bosted etter samlivsbrudd. På grunn av tidsbegrensningen som en ph.d.-stilling innebærer, er det ønskelig at prosjektet retter seg inn mot barn i en bestemt aldersgruppe, enten sped- og småbarnsalderen eller grunnskolealder.

Spesielt er det ønskelig at prosjektet utforsker en eller flere av følgende problemstillinger:

1) Hvordan påvirker delt fast bosted barns utvikling over tid?

2) Hvordan påvirker foreldrekonflikt i forbindelse med delt fast bosted barns utvikling?

3) Hvordan opplever barn delt fast bosted?

Utlysningen er støttet av Agder Fylkeskommune, som ledd i et regionalt initiativ for å få økt kunnskap om oppvekstsvilkårene til barn i Agder som vokser opp med foreldre som ikke bor sammen. Det er derfor viktig at prosjektet også bidrar til å etablere tallmateriale for dette, i form av statistikk over antallet barn som vokser opp med foreldre som ikke bor sammen, og hvilke ulike juridiske og praktiske rammer de vokser opp med. Ut over dette er det ikke spesifikke krav til prosjektets metodetilnærming (kvalitativ/kvantitativ).

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maks 10 sider inklusive litteraturliste. I prosjektbeskrivelsen skal søkeren presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, metodisk tilnærming og fremdriftsplan for prosjektet. Det er viktig at søkeren redegjør for forskningsfeltet gjennom henvisning til relevant litteratur og tidligere forskning, og plasserer prosjektets bærende ide inn i denne sammenhengen. Prosjektbeskrivelsen skal struktureres med utgangspunkt i malen for phd-programmet i helse- og idrettsvitenskap – som finnes her.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Mer informasjon om ph.d.-programmet ved UiA og opptakskrav finner du her.

Nødvendige kvalifikasjoner

Hovedfag/mastergrad/profesjonsutdanning i psykologi. Søkere med annen relevant samfunnsvitenskapelig og/eller helsefaglig utdanning på mastergradsnivå kan også søke.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra/ god kjennskap til klinisk psykologfaglig arbeid
 • Erfaring fra forskningsrelatert arbeid
 • Erfaring med prosjektarbeid

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider, samt kvaliteten og relevansen av prosjektbeskrivelsen. Særlig prosjektets originalitet og kobling til aktuelle samfunnsutfordringer vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til å samarbeide
 • Analytiske evner
 • Evne til å arbeide målrettet
 • Skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 532 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave.
 • attester
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider, inklusiv litteraturliste.
 • ev annen relevant dokumentasjon

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.02.24.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS